Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organoznawstwo/Instrumentoznastwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5.3.2.0.1.024 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organoznawstwo/Instrumentoznastwo
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty 01 semestru Muzykologii stacjonarnej I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiazkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z budową organów. Pogłębienie znajomości historii budownictwa organowego i estetyki brzmieniowej na przestrzeni wieków. Rozwijanie zainteresowania budownictwem organowym na Śląsku.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Ogólna charakterystyka instrumentu.

2. Podstawowe elementy organów i podział organów.

3. Budowa piszczałek (wargowych i językowych).

4. Charakterystyka i podział głosów organowych.

5. Prospekty organowe.

6. Zadęcie w organach (miechy, kanały, dmuchawy ciśnienie).

7. Traktura organowa (rodzaje traktury i wiatrownic).

8. Estetyka brzmieniowa organów (dyspozycje organów).

9. Ogólna historia organów od starożytności po współczesność.

10. Historia budownictwa organowego na Śląsku.

11. Ochrona i konserwacja zabytkowych organów.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

J. CHWAŁEK, Budowa organów. Wprowadzenie do inwentaryzacji i dokumentacji zabytkowych organów w Polsce, Część I, Lublin 1971;

J. RADZIEWICZ-WINNICKI, Architektura organów w Polsce. Geneza i rozwój formy, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”. Architektura, nr 875, z. 5, Gliwice 1986.

M. URBAŃCZYK, Ochrona i konserwacja organów zabytkowych na tle rozwoju sztuki organmistrzowskiej, Katowice 2011.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

J. ERDMAN, Organy. Poradnik dla użytkowników, Warszawa 1989.

B. Literatura uzupełniająca

L. BURGEMEISTER, Der Orgelbau in Schlesien, Frankfurt am Main 1973;

Służba ołtarza. Organista i organy, R. RAK (red.), Katowice 1985;

M. BALZ, Orgeln in Deutschland, Stuttgart 2008;

J. GOŁOS, Polskie organy i muzyka organowa, Warszawa 1972;

Organy na Śląsku, J. GEMBALSKI (red.), t. I-III, Katowice 1984-2004;

Śląskie organy, G. POŹNIAK (red.), t. I-II, Sympozja 69. 81, Opole 2007-2011;

A. SAPALSKI (oprac.), Przewodnik dla organistów. Wskazówki jak organy w dobrym stanie utrzymywać, reparacye i strojenie ich samemu uskuteczniać itd. Pogląd teoretyczno-praktyczny, , Kraków 1880 (reprint: Lublin 1985);

E. SMULIKOWSKA, Prospekty organowe w dawnej Polsce, Wrocław 1989.

R. GAJDA, Organy. Ich historia, budowa i pielęgnacja, Katowice 1934 (reprint: Katowice 2004).

Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie muzykologii historycznej i systematycznej, kierunków i celów badań muzykologicznych.

2. Ma podstawową wiedzę o powiązaniach dyscyplin właściwych dla muzykologii z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami nauk humanistycznych oraz nauk o sztuce.

3. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii europejskiej i polskiej kultury muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu regionalnego (Śląsk) oraz muzyki religijnej.

4. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu akustyki muzycznej oraz instrumentologii, ze szczególnym uwzględnieniem organoznawstwa.

Umiejętności:

1. Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł muzycznych (muzykalia dawne i współczesne, źródła fonograficzne, instrumenty) i literatury przedmiotowej (z wykorzystaniem internetowych baz danych) oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy muzykologicznej.

2. Potrafi zastosować elementy wiedzy z zakresu akustyki muzycznej oraz instrumentologii (ze szczególnym uwzględnieniem organoznawstwa) w podejmowanych pracach badawczych.

3. Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i w wybranym języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu muzykologii historycznej i systematycznej, instrumentologii oraz edukacji muzycznej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnego dziedzictwa kulturowego.

Kompetencje społeczne (postawy):

1. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy, dokształcania się zawodowego i zdobywania umiejętności

2. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania związanego z badaniami muzykologicznymi bądź edukacją muzyczną.

3. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie europejskiego i polskiego dziedzictwa kulturowego w zakresie kultury muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju życia muzycznego na Śląsku.

4. Uczestniczy w organizacji oraz animacji życia muzycznego w parafiach oraz różnych instytucjach kultury, a także w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kultury chrześcijańskiej regionu, kraju i Europy

Metody i kryteria oceniania:

A. Sposób zaliczenia - zaliczenie

B. Formy zaliczenia - zaliczenie ustne

C. Podstawowe kryteria:

1. Praca zaliczeniowa: opis wybranych organów – 40%

2. Aktywność na zajęciach – 30%

3. Znajomość omawianych zagadnień – 30%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Franciszek Koenig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.