Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

English Philology - Full Time MA

Informacje o programie studiów

  Kod: 1-KRK-EP-D2
  Nazwa: English Philology - Full Time MA
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: English Philology
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Filologiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Filologii Angielskiej (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

English Philology Full Time MA - A - semester 01
English Philology Full Time MA - A - semester 02
English Philology Full Time MA - A - semester 03
English Philology Full Time MA - A - semester 04
English Philology Full Time MA - B - semester 01
English Philology Full Time MA - B - semester 02
English Philology Full Time MA - B - semester 03
English Philology Full Time MA - B - semester 04
English Philology Full Time MA - C - semester 01
English Philology Full Time MA - C - semester 02
English Philology Full Time MA - C - semester 03
English Philology Full Time MA - C - semester 04
English Philology Full Time MA - D - semester 01
English Philology Full Time MA - D - semester 02
English Philology Full Time MA - D - semester 03
English Philology Full Time MA - D - semester 04

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata na kierunku Filologia + rozmowa kwalifikacyjna

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z English Philology
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku English Philology posiada przygotowanie ogólnohumanistyczne.

Cechuje go ogólna znajomość literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego. Posiada także ogólne wykształcenie językoznawcze. Ponadto posługuje się w mowie i w piśmie językiem angielskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i – w zależności od wybranej dyscypliny naukowej – jest znawcą literatury anglojęzycznej, zagadnień kulturowych angielskiego obszaru językowego lub specjalistą z zakresu językoznawstwa. Nabyte umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń, w instytucjach kulturalnych oraz sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych. Absolwent filologii angielskiej, który wybrał specjalizację nauczycielską, posiada uprawnienia do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół, pod warunkiem ukończenia kursu kształcenia pedagogicznego. Jednocześnie studia filologiczne II stopnia przygotowują do podjęcia dalszego kształcenia na studiach III stopnia

Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

Treści nauczania:

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria). Brak standardów nauczania określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Realizowany jest program autorski. Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu na "zaliczenie bez oceny" jest uzyskanie wpisu "zaliczam" lub "zal" do indeksu i na kartę egzaminacyjną. Przedmiot ten zostaje także zaliczony, jeżeli student otrzyma na zaliczenie ocenę z tego przedmiotu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu z "zaliczeniem na ocenę" jest uzyskanie pozytywnej oceny, a z przedmiotu kończącego się egzaminem uzyskanie pozytywnej oceny z tego egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uprzednie uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia lub uzyskanie zaliczenia bez oceny. Szczegóły dotyczące rodzaju zaliczeń dla danego przedmiotu reguluje obowiązujący program studiów. W trakcie ostatniego roku studiów student zobligowany jest do napisania pracy magisterskiej, a następie jej obrony z wynikiem pozytywnym podczas egzaminu magisterskiego przed Komisją Wydziałową. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej oraz obrony pracy magisterskiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi średnią ważoną wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów (50%), oceny pracy magisterskiej (25%) oraz oceny z egzaminu magisterskiego (25%).