Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

English Philology

Informacje o programie studiów

  Kod: 1-PRK-EP-D2
  Nazwa: English Philology
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: English Philology
Kierunki do
wyboru:
English Philology Applied Linguistics, Teachers' training specialisation
English Philology Cultural Studies
English Philology Linguistics
English Philology Literary Studies
English Philology Translation Studies
Jednostki: Wydział Filologiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Filologii Angielskiej (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Applied linguistics - teachers' training speciality - semester 01
Applied linguistics - teachers' training speciality - semester 02
Applied linguistics - teachers' training speciality - semester 03
Applied linguistics - teachers' training speciality - semester 04

Pozostałe toki nauczania

Cultural studies - semester 01
Cultural studies - semester 02
Cultural studies - semester 03
Cultural studies - semester 04
Linguistics - semester 01
Linguistics - semester 02
Linguistics - semester 03
Linguistics - semester 04
Literary studies - semester 01
Literary studies - semester 02
Literary studies - semester 03
Literary studies - semester 04
Translation studies - semester 01
Translation studies - semester 02
Translation studies - semester 03
Translation studies - semester 04
English Philology - semester 01
English Philology - semester 02
English Philology - semester 03
English Philology - semester 04

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs dyplomów, rozmowa kwalifikacyjna

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z English Philology
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/ka kierunku English Philology ze specjalnością Translation Studies posiada przygotowanie ogólnohumanistyczne. Ma pogłębioną wiedzę na temat teoretycznych założeń leżących u podstaw badań nad przekładem i ma dogłębne zrozumienie przekładoznawstwa jako interdyscypliny. Ma szczegółową wiedzę na temat pojęć analitycznych i metod badawczych, podejść i strategii przekładoznawstwa oraz potrafi je odpowiednio stosować. Potrafi wyszukiwać, analizować, wybierać, oceniać, syntetyzować i wykorzystywać informacje związane z tłumaczeniem poprzez konsultowanie akademickich i popularnych źródeł i narzędzi akademickich i popularnych, w tym elektronicznych, stosować techniki gromadzenia danych i tworzyć tłumaczenia wysokiej jakości. Potrafi płynnie i poprawnie komunikować, w mowie i piśmie, wyniki swoich badań dotyczących wybranych aspektów tłumaczenia, stosując konwencje i spójny styl prezentacji akademickiej (angielski dla celów akademickich, biegłość w języku angielskim C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Potrafi ustalać priorytety w swojej praktyce tłumaczeniowej i procedurach badawczych oraz z szacunkiem i konstruktywnie prowadzić dyskusje i współpracować z kolegami. Potrafi wyrazić uzasadnioną krytykę dotyczącą wybranych aspektów tłumaczenia, jest gotów do kreatywnego i skutecznego działania w stosunku do swojego projektu badawczego w pracy magisterskiej oraz jest świadomy obowiązków tłumacza. Nabyte umiejętności pozwalają na podjęcie pracy między innymi w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych, w sektorach biznesu czy usług wymagających biegłej znajomości języka angielskiego i sprawnego tłumaczenia z języka angielskiego na polski i odwrotnie.

Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - ...

Kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji

Absolwent/ka kierunku English Philology zna i rozumie:

• pozycję i rolę nauk filologicznych oraz ich miejsce wśród nauk humanistycznych jak również stosowane w nich narzędzie analityczne i metodologiczne

• poszerzoną formalną terminologię i teorie językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze

• rolę języka angielskiego jako środka poznawczego oraz narzędzia używanego podczas studiowania

• szeroki zakres metod analitycznych i interpretacyjnych odnoszących się do różnych wytworów kultury analizowanych w ramach studiowanych dyscyplin, z uwzględnieniem teorii i szkół badawczych z zakresu filologii angielskiej

• główne tendencje rozwojowe oraz dokonania w obrębie studiowanej dyscypliny

• rozbudowany zakres szczegółów dyskursu akademickiego w odniesieniu do studiowanej dyscypliny

• prawne, etyczne i językowe uwarunkowania swojej działalności zawodowej wynikającej ze studiowanej dyscypliny

• zasady prawa autorskiego i jego ochrony w odniesieniu do różnych wytworów kultury, w szczególności w zakresie filologii angielskiej

Absolwent/ka kierunku English Philology potrafi:

• stosować terminologię i zajmować stanowiska teoretyczne wynikające ze studiów anglistycznych w celu formułowania i rozwiązywania problemów lub realizowania zadań o charakterze formalnym i zawodowym

• być innowacyjnym w rozwiązywaniu skomplikowanych i nowych problemów poprzez dokonywanie właściwych wyborów, ocen i krytyczną interpretację zdobytej wiedzy

• odwoływać się do argumentów i formułować logiczne wnioski stosując właściwe metody i rozbudowane narzędzia, dostosowując je do nowych potrzeb a także rozwijając je od nowa

• czytać i tworzyć zaawansowane testy anglojęzyczne i przygotowywać zaawansowane prezentacje w zakresie filologii angielskiej, posługując się źródłami formalnymi

• posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2, ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu akademickiego, biorąc udział w komunikacji specjalistycznej i prowadząc sformalizowaną debatę

• samodzielnie formułować problemy badawcze i stosować właściwe narzędzia i metody umożliwiające przeanalizowanie ich i omówienie z innymi specjalistami w zakresie filologii angielskiej

• kierować pracą grupy w celu rozwijania sprawności językowych i technik studiowania zapewniających powodzenie w nauce

• wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności do pogłębiania zainteresowań akademickich w wymiarze intra- oraz interdyscyplinarnym

• tłumaczyć wybrane teksty ze swojego języka macierzystego na angielski w celu wykorzystania lub udostępnienia ich innym studentom

• posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+

Absolwent/ka kierunku English Philology ma gotowość do:

• ustalania priorytetów podczas realizacji różnych zadań związanych ze studiowaniem i pracą zawodową

• krytycznej oceny i rozwiązywania problemów wynikających z realizacji zadań zawodowych takich jak tłumaczenie tekstów, tworzenie tekstów czy wspomaganie językowe w instytucjach i przedsiębiorstwach

• akceptacji różnic językowych i kulturowych i uznawania ich za naturalne uwarunkowania zawodowe

• uczestnictwa w różnych formach życia kulturalnego

• przestrzegania zasad etyki zawodowej i rozwijania własnych sprawności językowych w zakresie języka angielskiego w drodze kształcenia ustawicznego

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2018/2019 - Semestr letni 2018/2019

Kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent/ka kierunku Filologia Angielska zna w stopniu zaawansowanym:

- wybrane fakty, przedmioty i zjawiska oraz odpowiednie metody i teorie językowe, wyjaśniając złożone zależności między nimi, kształtując zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu filologii i tworząc jej podstawy teoretyczne;

- uporządkowaną i solidną teoretycznie wiedzę, która obejmuje kluczowe zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej;

- główne kierunki rozwoju dyscyplin naukowych związanych z filologią;

- specyfikę przedmiotu i metodologię nauk filologicznych, ich najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju;

- teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię językoznawstwa, literatury i kulturoznawstwa;

- metody analizy i interpretacji tekstów i produktów kultury w ramach wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w językoznawstwie, literaturze i kulturoznawstwie;

- zasady działania systemów i instytucji odpowiednie do zakresu działalności zawodowej właściwej dla filologii (między innymi w dziedzinie edukacji, kultury, mediów, tłumaczeń lub usług biznesowych).

A także zna:

- podstawowe dylematy współczesnej filologii w zakresie badań i zastosowania w rozwiązywaniu problemów społecznych;

- podstawowe względy ekonomiczne, prawne i inne oraz pojęcia związane z badaniami filologicznymi i ich zastosowaniem;

- zasady ochrony intelektualnego i przemysłowego prawa autorskiego, zarządzania własnością intelektualną oraz formę rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

Absolwent/ka kierunku Filologia Angielska potrafi:

wykorzystać swoją wiedzę filologiczną - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące posługiwania się językiem;

- wykorzystywać wiedzę językową, literacką i kulturową;

- wykonywać zadania w nie do końca przewidywalnych warunkach dzięki właściwemu wyborowi źródeł i informacji z nich czerpanych, ocenie, krytycznej analizie i syntezie tych informacji oraz dzięki wyborowi i zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);

- formułować i analizować problemy badawcze, wybierać metody i narzędzia do ich rozwiązywania, wykorzystując wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa (z możliwością uwzględnienia wiedzy z zakresu nauk pokrewnych);

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych tekstów i dzieł kultury odpowiednich dla filologii, stosując twórcze i oryginalne metody oceny ich znaczenia i wpływu na proces historyczny i kulturowy;

- komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi grupami odbiorców;

- debatować;

- posługiwać się językiem angielskim akademickim na poziomie C2 oraz w zakresie specjalistycznej terminologii;

- zarządzać zespołem;

- samodzielnie planować i realizować proces uczenia się przez całe życie i wspierać innych w tym zakresie;

- korzystać z wiedzy i doświadczenia związanego z wybraną specjalnością filologiczną.

Absolwent/ka kierunku Filologia Angielska ma gotowość do:

- krytycznej oceny swojej wiedzy filologicznej i uznania znaczenia znajomości języka w rozwiązywaniu praktycznych problemów poznawczych;

- wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania działań na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób kreatywny z wykorzystaniem dostępnych zasobów;

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, biorąc pod uwagę zmieniające się potrzeby społeczeństwa, w tym rozwój zawodu, zachowanie etosu zawodu, poszanowanie i rozwijanie zasad etyki zawodowej oraz działanie na rzecz przestrzegania tych zasad;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnych form;

- funkcjonowania w sposób kompetentny, odpowiedzialny i etyczny.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2017/2018 - Semestr letni 2017/2018

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria). Brak standardów nauczania określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Realizowany jest program autorski. Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu na "zaliczenie bez oceny" jest uzyskanie wpisu "zaliczam" lub "zal" do indeksu i na kartę egzaminacyjną. Przedmiot ten zostaje także zaliczony, jeżeli student otrzyma na zaliczenie ocenę z tego przedmiotu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu z "zaliczeniem na ocenę" jest uzyskanie pozytywnej oceny, a z przedmiotu kończącego się egzaminem uzyskanie pozytywnej oceny z tego egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uprzednie uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia lub uzyskanie zaliczenia bez oceny. Szczegóły dotyczące rodzaju zaliczeń dla danego przedmiotu reguluje obowiązujący program studiów. W trakcie ostatniego roku studiów student zobligowany jest do napisania pracy magisterskiej, a następie jej obrony z wynikiem pozytywnym podczas egzaminu magisterskiego przed Komisją Wydziałową. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej oraz obrony pracy magisterskiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi średnią ważoną wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów (50%), oceny pracy magisterskiej (25%) oraz oceny z egzaminu magisterskiego (25%).