Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia - Polish studies

Informacje o programie studiów

  Kod: 1-PRK-F-EN-PS-D3
  Nazwa: Filologia - Polish studies
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Filologia Polish studies
Filologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Filologiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Filologii Angielskiej (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Polish studies - semester 01
Polish studies - semester 02
Polish studies - semester 03
Polish studies - semester 04
Polish studies - semester 05
Polish studies - semester 06

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z Polish studies
Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci kierunku Filologia, specjalność Polish Studies są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami komunikacji w dwóch językach angielskim i polskim z dogłębną znajomością polskiej kultury, literatury, historii i innych aspektów. Biegle władają językiem angielskim na poziomie C1 i polskim na poziomie B2. Posiadają zdolność adaptacji, myślenia kreatywnego i krytycznej analizy. Mają specjalistyczną wiedzę o głównych trendach w komunikacji międzykulturowej, cywilizacji europejskiej, językach europejskich, sztuce i kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego, historii, kultury, literatury, kina i sztuki w kontekście europejskim. Mają umiejętność zdobywania, analizowania i krytycznej oceny informacji w domenie publicznej, a także prezentowania ich w różnych formach, gatunkach i tematach. W odniesieniu do kompetencji społecznych mają wrażliwość na różnice międzykulturowe w stosowaniu języka angielskiego i polskiego oraz standardy etyczne w komunikacji publicznej. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w wielu dziedzinach obejmujących międzynarodową komunikację publiczną wymagającą zarówno języka angielskiego, jak i polskiego, takich jak reklama, dziennikarstwo, wydawnictwo, public relations i sprawy publiczne, komunikacja biznesowa, marketing, tłumaczenie i różne usługi publiczne. Mogą być również zatrudnieni w administracji publicznej na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym lub pracować dla instytucji kultury, korporacji lub organizacji pozarządowych.

Dalsze studia:

Studia filologiczne I stopnia przygotowują do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia, których rekrutacja i wymagania przewidują kompetencje zdobyte na I stopniu kierunku Filologia.

Treści nauczania:

Absolwent/ka kierunku Filologia, specjalność Polish Studies

zna podstawowe pojęcia i rozumie wybrane zagadnienia komunikacji międzykulturowej, a także podstawy funkcjonowania języka w społeczeństwie i różnorodności językowej Europy;

zna najważniejsze wydarzenia w historii Polski w odniesieniu do Europy i świata, rozumie znaczenie i funkcjonowanie kultur regionalnych w Europie i Polsce, posiada podstawową wiedzę o sąsiadach Polski i mniejszościach narodowych mieszkających w Polsce, a także o Polakach mieszkających poza krajem;

zna najważniejsze wydarzenia w procesie kształtowania się kultury europejskiej, rozumie wpływ tradycji chrześcijańskiej, z której wyrosła kultura zachodnia, rozpoznaje główne idee i ruchy w kulturze i sztuce europejskiej;

posiada podstawową wiedzę o cechach wybranych polskich artystów i produktów kultury, zna najważniejsze trendy i twórców polskiego kina i teatru;

zna najważniejsze teksty literatury europejskiej wybrane z kanonu, rozpoznaje podstawowe zagadnienia i tematy literackie w różnych literaturach europejskich, w tym literaturze polskiej, a także ma podstawową wiedzę na temat powiązań literatury europejskiej z historią, filozofią, kulturą;

Absolwent/ka kierunku Filologia, specjalność Polish Studies

potrafi analizować wybrane zjawiska w kontekście kulturowym, elementy kultury polskiej na tle innych kultur narodowych, rozpoznawać różnice międzykulturowe i analizować ich wpływ na procesy komunikacyjne, diagnozować przyczyny konfliktów kulturowych;

potrafi analizować problemy mniejszości kulturowych i kultur regionów w Polsce i Europie;

potrafi rozpoznać najsłynniejsze arcydzieła literatury, kina i sztuki europejskiej, w tym polskie, a także zastosować podstawowe umiejętności badawcze do kompetentnej analizy i interpretacji zjawisk w dziedzinie literatury, analizować dzieła zawarte w kanonie literatury europejskiej w kontekst zmian społecznych, religijnych i kulturowych w Europie;

potrafi wykorzystać podstawową wiedzę o procesach kulturowych w formie pisemnej i ustnej, wykonywaną w ramach badanych zagadnień;

potrafi wykorzystać wiedzę i doświadczenie związane ze znajomością polskiej kultury do efektywnej komunikacji ze środowiskiem

Absolwent kierunku Filologia, specjalność Polish Studies biegle włada językiem angielskim na poziomie C1 i polskim na poziomie B2 oraz posiada zdolność adaptacji, myślenia kreatywnego i krytycznej analizy.