Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia, sp. języki obce w służbie publicznej

Informacje o programie studiów

  Kod: 1-PRK-FIL.JOS-S.L.3
  Nazwa: Filologia, sp. języki obce w służbie publicznej
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Filologia
Filologia Języki obce w służbie publicznej
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Filologiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Slawistyki (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Języki obce w służbie publicznej - semest 01
Języki obce w służbie publicznej - semest 02
Języki obce w służbie publicznej - semest 03
Języki obce w służbie publicznej - semest 04
Języki obce w służbie publicznej - semest 05
Języki obce w służbie publicznej - semest 06

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs świadectw maturalnych

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z Języki obce w służbie publicznej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Filologia, studia I stopnia, specjalność Języki obce w służbie publicznej posługuje się dwoma językami obcymi. Zna specjalistyczne słownictwo administracyjne i biznesowe oraz podstawy przekładu tekstów administracyjnych, potrafi prowadzić korespondencję oficjalną w języku polskim oraz w językach obcych.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w instytucjach, które należą do sektora publicznego, organizacjach o charakterze biznesowym, jak i jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza i umiejętności językowe, organizacyjne, menedżerskie i interpersonalne.

Dalsze studia:

Kwalifikacja uprawnia do podjęcia studiów magisterskich (ERK poziom 7) na kierunkach pokrewnych na uniwersytetach w Polsce i za granicą.

Treści nauczania:

Absolwent kierunku Filologia, studia I stopnia, specjalność Języki obce w służbie publicznej zna i rozumie w zaawansowanym stopniu

- wybrane fakty, obiekty i zjawiska językowe oraz dotyczące ich metody i teorie językoznawcze wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu filologii, tworzące jej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu szczegółowej wiedzy językoznawczej, - miejsce i znaczenie nauk filologicznych w systemie nauk humanistycznych i społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz kierunki ich rozwoju, - teorie, metodologię i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu dziedzin nauki o języku, - metody analizy i interpretacji tekstów i wytworów kultury, w obrębie wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w językoznawstwie (z możliwością powiązania ich z metodami charakterystycznymi dla literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i nauk o komunikacji), - fundamentalne dylematy współczesnej filologii w zakresie jej badania i zastosowania do rozwiązywania problemów społecznych, - podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z filologicznymi badaniami i ich zastosowaniem, - zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, - zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla filologii (m.in. edukacyjnej, kulturalnej, medialnej, tłumaczeniowej, obsługi biznesu).

Absolwent potrafi

- wykorzystywać posiadaną wiedzę filologiczną – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące użycia języka i wiedzy językoznawczej, oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:

a) właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji,

b) dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych (ICT), - formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy z zakresu językoznawstwa (z możliwością uwzględnienia wiedzy z nauk pokrewnych), - rozpoznać teksty i inne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod filologicznych pozwalających na ocenę ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym, - komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii dotyczącej opisu języka, - brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska w zakresie tematycznym dotyczącym filologii oraz dyskutować o nich posługując się językiem rosyjskim na poziomie C1 oraz angielskim na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, - planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole, - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie,

Absolwent kierunku jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy filologicznej i uznawania znaczenia wiedzy o języku w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, - wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, - odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym:

a) przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,

b) dbałości o dorobek i tradycje zawodu,

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form.