Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia polska

Informacje o programie studiów

  Kod: 1-PRK-FPL-D2
  Nazwa: Filologia polska
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Filologia polska
Kierunki do
wyboru:
Filologia polska Humanistyka interaktywna
Filologia polska Komunikacja wizerunkowa i promocyjna
Filologia polska Nauczycielska
Jednostki: Wydział Filologiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Komunikacja wizerunkowa i promocyjna - semestr 01
Komunikacja wizerunkowa i promocyjna - semestr 02
Komunikacja wizerunkowa i promocyjna - semestr 03
Komunikacja wizerunkowa i promocyjna - semestr 04

Pozostałe toki nauczania

Humanistyka interaktywna - semestr 01
Humanistyka interaktywna - semestr 02
Humanistyka interaktywna - semestr 03
Humanistyka interaktywna - semestr 04
Nauczycielska - semestr 01
Nauczycielska - semestr 02
Nauczycielska - semestr 03
Nauczycielska - semestr 04
Filologia polska - Komparatystyka filologiczna - semestr 02
Filologia polska - Komparatystyka filologiczna - semestr 03
Filologia polska - Komparatystyka filologiczna - semestr 04
Filologia polska - semestr 01
Filologia polska - semestr 02
Filologia polska - semestr 03
Filologia polska - semestr 04
Filologia polska - Nauczanie języka polskiego jako obego - semestr 01
Filologia polska - Nauczanie języka polskiego jako obego - semestr 02
Filologia polska - Nauczanie języka polskiego jako obego - semestr 03
Filologia polska - Nauczanie języka polskiego jako obego - semestr 04

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs dyplomów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z filologii polskiej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent otrzymuje wykształcenie ogólnohumanistyczne, którego podstawę stanowi wiedza i umiejętności filologiczne z zakresu historii literatury polskiej z elementami literatury powszechnej, literatury współczesnej, stylistyki tekstu, poetyki, teorii dzieła literackiego, językoznawstwa współczesnego i historycznego. Absolwent zdobył umiejętności badawcze i komunikacyjne, a także kompetencje społeczne, zapewniające zgodną z wykształceniem pracę zawodową. Uzyskuje także przygotowanie zawodowe w zakresie ukończonej specjalności, a w ramach praktyk doświadczenie zawodowe. Jest także przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

Absolwenci modułu Nauczanie języka polskiego jako ojczystego zdobyli uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (kl. IV–VIII) oraz szkole ponadpodstawowej (we wszystkich jej typach).

Na specjalności nauczycielskiej student zalicza praktyki zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.

Dalsze studia:

Studia II stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach III stopnia.

Treści nauczania:

Absolwent/ka kierunku Filologia polska zna:

- w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie literaturoznawcze i językoznawcze wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu filologii polskiej, tworzące jej podstawy teoretyczne;

- kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych istotne dla filologii polskiej;

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną literaturoznawstwa i językoznawstwa, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki o literaturze i języku polskim;

- zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów i wytworów kultury, w obrębie wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w literaturoznawstwie i językoznawstwie polskim;

- fundamentalne dylematy współczesnej filologii polskiej w zakresie jej badania i zastosowania do rozwiązywania problemów społecznych;

- ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z filologicznymi badaniami i ich zastosowaniem;

- zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości;

- w pogłębionym stopniu zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla filologii polskiej (m.in. edukacyjnej, kulturalnej, medialnej).

Absolwent/ka kierunku Filologia polska potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę literaturoznawczą i językoznawczą – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT);

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa (z możliwością uwzględnienia wiedzy z nauk pokrewnych);

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych tekstów i wytworów kultury właściwych dla filologii polskiej z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców;

- prowadzić debatę;

- posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w zakresie specjalistycznej terminologii;

- kierować pracą zespołu;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie;

- wykorzystać wiedzę i doświadczenie związane z wybraną specjalnością.

Absolwent/ka kierunku Filologia polska ma gotowość do:

- krytycznej oceny odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy o literaturze i języku w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

- wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form;

- kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w obszarze określonym przez wybraną specjalność.