Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Master of Liberal Arts

Informacje o programie studiów

  Kod: 1-PRK-MLA-S.M.2
  Nazwa: Master of Liberal Arts
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Master of Liberal Arts
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Filologiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Master of Liberal Arts - semester 01
Master of Liberal Arts - semester 02
Master of Liberal Arts - semester 03
Master of Liberal Arts - semester 04
Applied Gender Studies - semester - 01
Applied Gender Studies - semester - 02
Applied Gender Studies - semester - 03
Applied Gender Studies - semester - 04
Entrepreneurship and organisations - semester - 01
Entrepreneurship and organisations - semester - 02
Entrepreneurship and organisations - semester - 03
Entrepreneurship and organisations - semester - 04
Media and Visual Culture - semester - 01
Media and Visual Culture - semester - 02
Media and Visual Culture - semester - 03
Media and Visual Culture - semester - 04

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs dyplomów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z Master of Liberal Arts
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/ka kierunku Master of Liberal Arts ze specjalnością Public Communication posiada przygotowanie ogólnohumanistyczne i interdyscyplinarne. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii komunikacji, komunikacji interkulturowej, retoryki i perswazji, i dominujących paradygmatów w badaniach nad dyskursem oraz metod analizy tekstów, w szczególności komunikacji publicznej. Ponadto posługuje się w mowie i w piśmie językiem angielskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Dalsze studia:

Studia humanistyczne i interdyscyplinarne II stopnia przygotowują do podjęcia dalszego kształcenia na studiach III stopnia

Treści nauczania:

Kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent/ka kierunku MASTER OF LIBERAL ARTS zna w stopniu zaawansowanym:

- wybrane fakty, przedmioty i zjawiska oraz odpowiednie metody i teorie dotyczące języka, komunikacji i społeczeństwa, mediów, sztuki, filozofii i prawa wyjaśniające złożone zależności między nimi, kształtujące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu nauk humanistycznych i nauk interdyscyplinarnych, tworzące jej podstawy teoretyczne;

- główne trendy rozwoju dyscyplin naukowych związanych z naukami humanistycznymi i wybranymi naukami społecznymi;

- specyfikę i metodologię nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju w zakresie językoznawstwa, komunikacji, mediów i sztuki, a także nauk społecznych w tym socjologii, ekonomii lub prawa;

- metodologię i terminologię językoznawstwa, kulturoznawstwa, komunikacji i sztuki, a także nauk społecznych;

- metody analizy i interpretacji tekstów i produktów kultury w ramach wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w językoznawstwie, kulturoznawstwie, komunikacji i sztuce, a także naukach społecznych;

- cechy charakterystyczne ludzi jako twórców praktyk i produktów kulturowych;

- czynniki społeczne w ramach większych struktur społecznych wraz z zasadami, zgodnie z którymi ludzie funkcjonują;

- zasady działania systemów i instytucji właściwe dla zakresu działalności zawodowej odpowiedniej dla nauk humanistycznych, artystycznych i pokrewnych nauk społecznych (między innymi w dziedzinie edukacji, kultury, mediów, sztuki, komunikacji zawodowej, przedsiębiorczości);

a także

- podstawowe dylematy współczesnej humanistyki;

- interdyscyplinarne praktyki badawcze i ich zastosowania do rozwiązywania problemów społecznych;

- podstawowe względy ekonomiczne, prawne i inne oraz pojęcia związane z humanistycznymi paradygmatami badawczymi i ich zastosowaniem;

- podstawowe względy ekonomiczne, prawne i inne oraz pojęcia związane z paradygmatami badań społecznych i ich zastosowaniem;

zasady ochrony intelektualnego i przemysłowego prawa autorskiego, zarządzania własnością intelektualną oraz formę rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

Absolwent/ka kierunku MASTER OF LIBERAL ARTS potrafi:

- wykorzystać swoją wiedzę z różnych dziedzin humanistycznych - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe interdyscyplinarne problemy dotyczące komunikacji i życia społecznego;

- wykonywać zadania w nie do końca przewidywalnych warunkach dzięki właściwemu wyborowi źródeł i informacji z nich czerpanych, ocenie, krytycznej analizie i syntezie tych informacji oraz dzięki wyborowi i zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);

- formułować i analizować problemy badawcze, wybierać metody i narzędzia do ich rozwiązywania, wykorzystując wiedzę z zakresu językoznawstwa, komunikacji, kulturoznawstwa i sztuki oraz nauk społecznych;

- analizować, modelować i przewidywać złożone zjawiska społeczne;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych tekstów i dzieł kultury odpowiednich dla studiów humanistycznych, stosując twórcze i oryginalne metody oceny ich znaczenia i wpływu na proces historyczny i kulturowy;

- stosować normatywny system lub paradygmat społeczny, aby wyjaśnić i rozwiązać wybrany problem w naukach społecznych i odnieść rozwiązanie do określonej kategorii relacji społecznych lub norm społecznych;

- komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi grupami odbiorców;

- debatować;

- posługiwać się językiem angielskim akademickim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w zakresie specjalistycznej terminologii;

- zarządzać zespołem;

- samodzielnie planować i realizować proces uczenia się przez całe życie i wspierać innych w tym zakresie;

- korzystać z wiedzy i doświadczenia związanego z wybraną specjalnością.

Absolwent/ka kierunku MASTER OF LIBERAL ARTS ma gotowość do:

- krytycznej oceny swojej wiedzy i uznania znaczenia humanistycznej i interdyscyplinarnej znajomości języka, kultury i wzorców komunikacyjnych w rozwiązywaniu problemów praktycznych;

- wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania działań na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób kreatywny z wykorzystaniem dostępnych zasobów;

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, biorąc pod uwagę zmieniające się potrzeby społeczeństwa, w tym rozwój zawodu, zachowanie etosu zawodu, poszanowanie i rozwijanie zasad etyki zawodowej oraz działanie na rzecz przestrzegania tych zasad;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z różnych form artystycznych i działań społecznych;

- funkcjonowania w sposób kompetentny, odpowiedzialny i etyczny.