Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Położnictwo, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Informacje o programie studiów

  Kod: 14-PRK-PO-S.M.2
  Nazwa: Położnictwo, II stopień, 2-letnie, stacjonarne
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Położnictwo
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk o Zdrowiu (od 2019/20-L) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Położnictwo - D2 - semestr 01
Położnictwo - D2 - semestr 02
Położnictwo - D2 - semestr 03
Położnictwo - D2 - semestr 04

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Suma punktów uzyskanych: za średnią ocen ze studiów I stopnia na danym kierunku (do drugiego miejsca po przecinku łącznie z zajęciami praktycznymi i praktykami zawodowymi) z wyjątkiem oceny z egzaminu dyplomowego; za egzamin dyplomowy licencjacki na danym kierunku oraz punkty dodatkowe za udokumentowaną działalność naukową, w tym: 1 punkt za każdy artykuł opublikowany w recenzowanym czasopiśmie lub wydawnictwie kierunkowym (autorstwo lub współautorstwo), 0,5 punktu za każdą pracę prezentowaną na kierunkowej konferencji naukowej (autorstwo lub współautorstwo).

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z Położnictwa
Uprawnienia zawodowe:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie specjalistyczną problematykę z zakresu położnictwa, neonatologii, ginekologii, onkologii ginekologicznej, diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii oraz metodologię badań naukowych.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych wynikających ze specyfiki podejmowanych czynności zawodowych i warunków ich realizacji; prowadzić badania naukowe i upowszechniać ich wyniki; stosować odpowiednie przepisy prawa w działalności zawodowej; opracowywać założenia polityki kadrowej odpowiednie do zapotrzebowania pacjentów na opiekę położniczą, położniczo-neonatologiczną i ginekologiczną; stosować metody i techniki organizacji i zarządzania w badaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych oraz usprawnianiu praktyki zawodowej położnej; planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy; określać standardy profesjonalnej opieki położniczej w okresie prekoncepcyjnym i okołoporodowym, opieki położniczej nad kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie oraz kobietą w różnych okresach jej życia i różnym stanie zdrowia, a także wdrażać je do praktyki zawodowej położnej; wykonywać podstawowe badanie ultrasonograficzne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej oraz ciąży niskiego ryzyka, a także wstępnie oceniać i opisywać wynik tego badania; opracowywać i wdrażać programy edukacji zdrowotnej, w tym prowadzić poradnictwo laktacyjne; prowadzić edukację terapeutyczną kobiety w różnych okresach jej życia i różnym stanie zdrowia; samodzielnie udzielać określonych świadczeń specjalistycznych z zakresu opieki nad kobietą ciężarną, kobietą rodzącą i kobietą w okresie połogu, pacjentkami chorymi na cukrzycę i choroby nowotworowe narządów rodnych oraz piersi w różnych etapach tych chorób, a także świadczeń specjalistycznych z zakresu terapii bólu ostrego i przewlekłego; samodzielnie ordynować wybrane produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie recepty albo zlecenia.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: krytycznej oceny działań własnych i współpracowników przy zachowaniu szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych; formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów; okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu położnej i solidarność zawodową; okazywania troski o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników; rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu

położnej i wskazywania priorytetów w realizacji czynności zawodowych; ponoszenia odpowiedzialności za realizowanie świadczeń zdrowotnych; wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów.

Absolwent zgodnie z efektami uczenia się określonymi standardem kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1573) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 497), a także zgodnie z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 Nr 174 poz. 1039) w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo samodzielnie: ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty; ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty–jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe