Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Socjologia społeczności lokalnych i regionalnych, stacjonarne 2. stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: 2-KRK-SOSLR-D2
  Nazwa: Socjologia społeczności lokalnych i regionalnych, stacjonarne 2. stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Socjologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Socjologii (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Socjologia: problemy społeczne, dzienne uzupełniające - semestr 1
Socjologia: problemy społeczne, dzienne uzupełniające - semestr 2
Socjologia: problemy społeczne, dzienne uzupełniające - semestr 3
Socjologia: problemy społeczne, dzienne uzupełniające - semestr 4

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs dyplomów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z socjologii
Uprawnienia zawodowe:

1. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej realizacji badań społecznych. Umie projektować badania jakościowe i ilościowe. Umie korzystać z podstawowych technik badań terenowych oraz umie interpretować uzyskane wyniki. Absolwent potrafi wykorzystywać teoretyczny dorobek dyscypliny i analizować dane empiryczne odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych. W szczególności umie projektować, monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

2. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkich typach instytucji życia zbiorowego, zarówno w sektorze prywatnym (instytucje badań rynkowych, instytuce badań opinii publicznej), jak i sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa), jak i tak zwanym trzecim sektorze (organizacje pozarządowe), a przede wszystkim do pracy zawodowej w: Ośrodkach Pomocy Społecznej, organizacjach społecznych i placówkach zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych.

Absolwenci socjologicznych studiów magisterskich otrzymują wykształcenie socjologiczne. Zdobyta wiedza to kanon socjologii, uzupełniony umiejętnościami praktycznymi z zakresu organizowania empirycznych badań socjologicznych. W konsekwencji absolwent nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu socjologa.

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia dla kierunku socjologia (rozporządzenie MENiS z dnia 12 lipca 2007 r., Dz.U.z 2007r. Nr 164, Załącznik 96) studia drugiego stopinia trwają 4 semestry. Liczba godzin zajęć wynosi 900. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120.

Obowiązkiem studenta jest zaliczenie wszystkich kursów zgodnie z obowiązującym programem (wkłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria) zgodnym ze standardami kształcenia.

Każdy kurs wymaga od studenta zaliczenia z oceną i/lub zaliczenia bez oceny, niektóre natomiast kursy kończą się egzaminem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego kursu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny w ramach obowiązkowych zajęć interaktywnych (ćwiczenia, konwersatoria).

Student powinien napisać pracę magisterską i przedstawić ją pod koniec 2 roku studiów promotorowi, a następnie obronić ją przed Instytutową Komisją, podczas egzaminu magisterskiego. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu stdiów i obrony pracy magisterskiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: 1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu; 1/4 oceny pracy magisterskiej; 1/4 oceny egzaminu magisterskiego.