Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Praca socjalna

Informacje o programie studiów

  Kod: 2-PPS-W-Z3
  Nazwa: Praca socjalna
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Praca Socjalna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Nauk Pedagogicznych (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Praca socjalna - semestr 01
Praca socjalna - semestr 02
Praca socjalna - semestr 03
Praca socjalna - semestr 04
Praca socjalna - semestr 05
Praca socjalna - semestr 06

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs świadectw maturalnych

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z pracy socjalnej
Licencjat z pracy socjalnej
Uprawnienia zawodowe:

absolwent posiada pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Może być zatrudniony w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, regionalnych ośrodkach polityki społecznej, domach pomocy społecznej ( dla osób w podeszłym wieku, dla osób przewlekle chorych somatycznie, dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dla osób niepełnosprawnych fizycznie ) placówkach specjalistycznego poradnictwa w tym rodzinnego, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach readaptacji społecznej, placówkach dla osób bezdomnych, domach dziennego pobytu, ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych, ośrodkach wsparcia, placówkach interwencyjnych, placówkach socjalizacyjnych.

- absolwent może być także zatrudniony, jako pracownik socjalny w szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych, placówkach opiekuńczo - wychowawczych czy resocjalizacyjnych, a także w socjalnych organizacjach pozarządowych.

- absolwent może być zatrudniony we wszelkich niepublicznych instytucjach świadczących usługi socjalne w zakresie pracy socjalnej.

3. Posiadane kompetencje specjalizacyjne:

- absolwent potrafi opracowywać i wdrażać lokalne i regionalne strategie rozwiązywania problemów społecznych, organizować lokalną sieć wsparcia społecznego, przygotowywać, realizować i dokonywać ewaluacji projektów socjalnych,

- absolwent potrafi podejmować działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem, potrafi organizować różnorodne formy samopomocy,

- absolwent potrafi organizować współdziałanie placówek oświatowych, opiekuńczych, socjalnych z rodziną i środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi oraz opracowywać i wdrażać programy profilaktyczne

- absolwent potrafi diagnozować i prognozować zjawiska rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz realizować zadania specjalistycznego doradztwa społecznego,

- absolwent potrafi realizować zadania opiekuńczo-wychowawcze w placówkach pomocowych, interwencyjnych i w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego,

- potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym tradycyjne i nowoczesne formy i metody pracy socjalnej z różnymi kategoriami podopiecznych

Dalsze studia:

absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia uzupełniające magisterskie oraz na studia podyplomowe, na których podstawę kwalifikowania stanowi posiadanie wykształcenia wyższego na poziomie licencjac

Treści nauczania:

“Efekty kształcenia dla kierunku Praca Socjalna zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 IV 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno – Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego” z dnia 12.04.2012.”