Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Gospodarka przestrzenna niestacjonarne licencjat

Informacje o programie studiów

  Kod: 4-KRK-N-GP-L-Z3
  Nazwa: Gospodarka przestrzenna niestacjonarne licencjat
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Gospodarka przestrzenna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Ekonomiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Gospodarka przestrzenna licencjat - semestr 1
Gospodarka przestrzenna licencjat - semestr 2
Gospodarka przestrzenna licencjat - semestr 3
Gospodarka przestrzenna licencjat - semestr 4
Gospodarka przestrzenna licencjat - semestr 5
Gospodarka przestrzenna licencjat - semestr 6

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs świadectw maturalnych

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z gospodarki przestrzennej
Licencjat z gospodarki przestrzennej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przyrodniczą, ekonomiczną, społeczną. W toku studiowania zdobył wiedzę i umiejętności przygotowujące go do kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Absolwent posiada kwalifikacje do współpracy w przygotowaniu dokumentów planistycznych; opracowania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych; podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów; uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych i regionalnych strategii rozwoju; planowania rozwoju infrastruktury technicznej; planowania rozwoju usług; współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko; udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami; podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi; doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, a także ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpracy w opracowaniu programów rewitalizacji.

Dalsze studia:

możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku Logistyka zatwierdzone Uchwałą Senatu nr 161/2008-2012 z dnia 24.05.2012 r. Program studiów określono Uchwałą nr 11/2012 Rady Wydziału Ekonomicznego z dnia 19.04.2012 r.

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem autorskim (wykłady, konwersatoria, laboratoria). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Student musi napisać pracę licencjacką w trakcie ostatniego semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów, obrony pracy dyplomowej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: 1/2 średniej arytmetycznej oceny z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu; 1/4 oceny pracy licencjackiej: 1/4 oceny egzaminu dyplomowego. Kierunek Logistyka uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2015 roku.