Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Teologia katechetyczno-pastoralna

Informacje o programie studiów

  Kod: 5-KRK-T-KAT-D5
  Nazwa: Teologia katechetyczno-pastoralna
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
  Czas trwania: 5-letnie
Kierunki: Teologia
Kierunki do
wyboru:
Teologia Katechetyczno-pastoralna
Jednostki: Wydział Teologiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Teologia katechetyczno-pastoralna - dzienne semestr 01
Teologia katechetyczno-pastoralna - dzienne semestr 02
Teologia katechetyczno-pastoralna - dzienne semestr 03
Teologia katechetyczno-pastoralna - dzienne semestr 04
Teologia katechetyczno-pastoralna - dzienne semestr 05
Teologia katechetyczno-pastoralna - dzienne semestr 06
Teologia katechetyczno-pastoralna - dzienne semestr 07
Teologia katechetyczno-pastoralna - dzienne semestr 08
Teologia katechetyczno-pastoralna - dzienne semestr 09
Teologia katechetyczno-pastoralna - dzienne semestr 10

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs świadectw maturalnych

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z teologii katechetyczno-pastoralnej
Magisterium z teologii katechetyczno-pastoralnej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów cechuje się gruntowną wiedzą teologiczną opartą na szerokim wykształceniu filozoficznym i etycznym. Zdobyta wiedza kwalifikuje absolwenta do nauczania religii i etyki w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Studia teologiczne zapewniają biegłość w wybranej specjalności naukowej, która umożliwia podjęcie prac w jednostkach badawczych, uczelniach, redakcjach czasopism teologicznych i kościelnych oraz massmediach zajmujących się tematyką religijną.

Interdyscyplinarność studiów teologicznych sprawia, że ich absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach opiekuńczych, poradnictwie rodzinnym oraz innych dziedzinach życia społecznego i działalności samorządowej.

Szeroka perspektywa wiedzy uzyskana w ramach studiów teologicznych predysponuje absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia podyplomowego w zakresie problematyki społecznej i humanistycznej.

Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

Treści nauczania:

Rozprządzenie MNiSW z dnia 12 lipca 2007r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 164, poz. 1166), załącznik nr 105

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z przewidzianych zajęć. Student musi napisać pracę magisterską, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy dyplomowej. Na ostateczną ocenę wpisaną do dyplomu składa się: 1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, 1/4 oceny pracy magisterskiej, 1/4 oceny egzaminu dyplomowego.

Absolwenci otrzymują szeroką humanistyczną wiedzę. Przedmioty teologiczne, stanowiące trzon planu studiów, proponują takie ujęcie zagadnień doktrynalnych, moralności chrześcijańskiej, prawa kanonicznego i historii Kościoła, by uczyć postaw otwartych na dialog z innymi wyznaniami i religiami. Wykład filozofii, odbywany w pierwszym etapie studiów, daje solidną naukową podbudowę dla lepszego zrozumienia teologii, a także uświadamia bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie i uczy angażowania się w działania kulturotwórcze. Psychologia i przedmioty dydaktyczno-pedagogiczne włączone w program studiów dają absolwentowi teologii pełne uprawnienia do podjęcia pracy w szkole w charakterze nauczyciela religii oraz umożliwiają pracę w ośrodkach opiekuńczych i poradnictwie rodzinnym.