Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Biotechnologia stacjonarna uzupełniająca - specjalność b. stosowana

Informacje o programie studiów

  Kod: 6-KRK-BTST-D2
  Nazwa: Biotechnologia stacjonarna uzupełniająca - specjalność b. stosowana
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Biotechnologia
Kierunki do
wyboru:
Biotechnologia biotechnologia stosowana
Jednostki: Wydział Przyrodniczo-Techniczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Biotechnologia stosowana - D2 - semestr 01
Biotechnologia stosowana - D2 - semestr 02
Biotechnologia stosowana - D2 - semestr 03
Biotechnologia stosowana - D2 - semestr 04

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs dyplomów licencjackich/magisterskich

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z biotechnologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci kierunku Biotechnologia żywności i leków posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe. Przygotowani są do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki i prac badawczych z wykorzystaniem surowca biologicznego oraz nowoczesnych technik w tym molekularnych, które wykorzystywane są w przemyśle rolno-spożywczym, a także przy produkcji leków. Absolwenci mają możliwości zatrudnienia w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych. Przygotowani są do komunikowania się w obszarze problemowym technologii żywności i żywienia człowieka w języku polskim i angielskim na poziomie B2+, co umożliwia im podjęcie pracy zarówno w Polsce jak i zagranicą. Absolwenci tego kierunku po ukończeniu bloku przedmiotów pedagogicznych uzyskują prawo do nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu biotechnologii.

Mogą także podjąć studia III stopnia.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie) i na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia, zatwierdzone Uchwałą nr 161/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2012 r. Program studiów określono Uchwałą nr 1/35/2008-2012 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 kwietnia 2012 r. zgodny ze standardami kształcenia dla kierunku Biotechnologia (Dz. U. Nr. 164 poz. 1365 z późn. zm.). Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, konwersatoria, laboratoria, seminaria, zajęcia terenowe). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy magisterskiej po zakończeniu ostatniego semestru studiów. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z całego okresu studiów oraz obrony pracy magisterskiej. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: średnia arytmetyczna wszystkich ocen wpisanych do indeksu (waga 0,5), ocena pracy magisterskiej (waga 0,25) oraz ocena z egzaminu magisterskiego (waga 0,25).