Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia emocji i motywacji 2.5-PSEMOT-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wykaz literatury:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć oraz zdania egzaminu (wykorzystywana podczas zajęć oraz studiowana samodzielnie przez studenta):

1. Doliński, D. i Strelau. J. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom 1. Gdańsk: GWP

2. Łosiak W. (2007). Psychologia emocji. Wydawnictwo: WAiP

3. Franken R.E. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.

4. Pajestka G. (2012) Orientacje społeczne a płeć. Czy rywalizacja to tylko „męska rzecz”?. Psychologia Społeczna. 7 (1), 64-70

B. Literatura uzupełniająca

1. DeCatanzaro D.A. (1999). Motywacje i emocje. Poznań: Wydawnictwo Zyski i S-ka.

2. Gasiul H. (2007). Teorie emocji i motywacji. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego.

3. Oatley K., Jenkins J. M. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: PWN

4. Parkinson, B. i Colman, A. M. (1999). Emocje i motywacja. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

5. Ekman P., Davidson R.J. (red.) (1999). Natura emocji. Podstawowe zagadnienia. Gdańsk: GWP.

6. Lewis M., Haviland-Jones J.M. (red.) (2005) Psychologia emocji. Gdańsk: GWP

7. Strelau J. (2000) Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Gdańsk: GWP

8. Pajestka G. (2017) Intrasexual competition among humans: prosocial towards the opposite sex and proself towards the same sex? Problems of Psychology in the 21st Century, 11(1), 42-50

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

● scharakteryzować podstawowe terminy związane z psychologią emocji i motywacji

● znać wzajemne powiązania psychologii emocji i motywacji z innymi dyscyplinami psychologii w tym z psychologią poznawczą, osobowości, społeczną i kliniczną

● scharakteryzować główne nurty psychologii, orientacje badawcze i metodologię badań psychologii emocji i motywacji

● scharakteryzować współczesne ujęcie emocji i motywacji

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

● interpretowania na podstawie obserwacji i badania występowanie procesów emocjonalnych i motywacyjnych

● wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu emocji i motywacji w konstruowaniu projektów badawczych i praktycznych

● sprawnie i precyzyjnie wyjaśniać w oparciu o wiedzę teoretyczną zjawiska związane z procesami emocjonalnymi i motywacyjnymi

● twórczego i indywidualnego podejścia do procesów emocjonalnych i motywacyjnych opartego na podstawach teoretycznych i etycznych

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

● pogłębioną świadomość swojej wiedzy na temat emocji i motywacji z koniecznością wzbogacania jej o nowy doniesienia naukowe

● posiada świadomość wpływu kontaktu z drugim człowiekiem na proces wzbudzania i podtrzymywania procesów emocjonalnych i motywacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

● Pozytywne oceny z kolokwiów z ćwiczeń (testy z pytaniami zamkniętymi i/lub otwartymi)

● Test z oceną niedostateczną należy poprawić. Poprawa może być tylko jedna. Poprawiać można jedynie prace, które uzyskały ocenę niedostateczną. Pozytywne oceny z testu nie podlegają negocjacji.

● Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze, tylko w uzasadnionych przypadkach trzy. Wówczas nieobecność należy zaliczyć na konsultacjach. Opuszczenie więcej niż trzech zajęć w semestrze uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Zakres tematów:

Problematyka ćwiczeń:

1. Sposoby rozumienia emocji. (Potoczne rozumienie emocji + Podstawowe teorie emocji)

2. Pojęcia podstawowe związane z motywacją (Teorie + konflikty motywacyjne)

3. Anatomiczno-fizjologiczne struktury związane z motywacją i emocjami

4. Motywacja poznawcza i motywacja osiągnięć. Eksploracja i poszukiwanie doznań, motywacja do uczenia się.

5. Afekty, emocje i nastroje

6. Emocje podstawowe i ich ekspresja

7. Funkcje emocji

8. Znaczenie poczucia kontroli i samooceny dla procesów motywacyjnych

9. Wpływ emocji na poznanie, myślenie i zachowanie człowieka

10. Zaburzenia emocjonalne

11. Jakie związki łączą emocję i motywację? Ujęcia praktyczne.

Metody dydaktyczne:

● Dyskusje

● Ćwiczenia praktyczne i zadania grupowe

● Konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 10:45 - 12:15, sala 311
Grzegorz Pajestka 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny PL STASZICA 1 LICEUM
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.