Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pracy empirycznej 2.5-PODSTEMP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

Bronowicka A.(2009). Protestancka etyka pracy: porównanie przekonań studentów amerykańskich i polskich. (w: ) D. Walczak-Duraj (red.)”Wartości i postawy młodzieży polskiej”, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, str.83-94.

Brzeziński J. (2008). Metodologia. W: J. Strelau, D. Doliński (red). Psychologia. Podręcznik akade-micki. T.1, rozdz. 4.

Brzeziński J. (2000). Poznanie naukowe – poznanie psychologiczne (rozdz. 9). Podstawowe modele badawcze: eksperymentalny i korelacyjny (rozdz. 10). Operacjonalizacja terminów teoretycznych (rozdz. 11). Problemy etyczne badań naukowych (rozdz. 13) W: J. Strelau (red). Psychologia. Podręcznik akademicki. T.1.

Czarna A. (2011). Narcyz w sieci. Psychologia społeczna, 6, 2, (17), 129-145.

Drogosz M. (2012). Inflacja idei we współczesnej nauce. Psychologia społeczna, 7,3, (22),224-226.

Parzuchowski M., Białobrzeska O., Osowiecka M., Frankowska N., Szymków A. (2017). Szczerość na wyciągnięcie ręki: niewerbalny przejaw szczerości intencji proszącego wzbudza uległość. Psychologia społeczna, 12, 1 (40), 74-88.

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M., Wawrzyniak, M. (2011) Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Vademecum. Warszawa: Academica

B. Literatura uzupełniająca

Brzeziński J. (2006) Metodologia badań psychologicznych Warszawa :PWN

Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D.(2011) Metody badawcze w naukach społecznych Poznań: Zysk i Ska

Grzyb T. (2017). Eksperyment terenowy w psychologii społecznej. Warszawa :PWN

Kuhn, T., S., (2011) Struktura rewolucji naukowych Warszawa: Aletheia

Kodeks etyki pracownika naukowego (2012) Warszawa:PAN http://www.instytucja.pan.pl/images/stories/pliki/Komisja_ds_Etyki_Nauce/dokumenty/Kodeks_etyki_pracownika_naukowego_31.12._2012.pdf ; dostęp 30.01.2012

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

posiadać wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej psychologii (definiować podstawowe pojęcia stosowane w opisie badań psychologicznych, scharakteryzować etapy i przebieg standardowego badania i umieć rozróżnić podstawowe metody badawcze: obserwacyjną, eksperymentalną i korelacyjną)

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

posiada umiejętności badawcze: rozróżnia poznanie naukowe od pseudonaukowego, potrafi zdefiniować problem badawczy, pytanie i hipotezę w oparciu o przegląd literatury, zastosować wybraną metodę badawczą do zdefiniowanego problemu; zaprojektować proste badanie empiryczne i stosować standardy edytorskie APA

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• gotowość do prowadzenia badań i docenia rolę pracy zespołowej w procesie badawczym

• przekonanie o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej w roli badacza

Metody i kryteria oceniania:

B. Formy zaliczenia:

wykonanie zespołowej pracy zaliczeniowej w formie slajdów w Power Point:

o przygotowanie zespołowo projektu badawczego

o indywidualna prezentacja multimedialna części projektu na zajęciach (ustna)

C. Podstawowe kryteria:

Ocena końcowa z zajęć zostanie ustalona na podstawie oceny wykonanych i zaprezentowanych projektów badawczych

Kryteria:

Jakość przeglądu literatury oraz cytowanie zgodne z APA

Umiejętność poprawnego sformułowania problemu badawczego oraz hipotez

Umiejętność opisania metody i narzędzi pozwalających testować hipotezy

Jakość i liczba przygotowanych slajdów (minimum 4 na osobę)

Zakres tematów:

Treści programowe:

1. Formułowanie problemów, pytań badawczych i hipotez w oparciu o przegląd literatury.

2. Charakterystyka poznania naukowego

3. Język psychologii jako nauki empirycznej

4. Etapy procesu badania naukowego w psychologii.

5. Podstawowe metody badawcze: obserwacyjna, eksperymentalna i korelacyjna

6. Podstawy badań eksperymentalnych w psychologii.

7. Podstawy badań sondażowych w psychologii.

8. Podstawy etyki prowadzenia badań

Metody dydaktyczne:

• Dyskusje

• Prezentacje multimedialne

• Filmy

• Sesje plakatowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 201
Rafał Gerymski 23/ szczegóły
2 co drugi piątek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 201
Rafał Gerymski 19/ szczegóły
3 co drugi piątek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 202
Anna Bronowicka 19/ szczegóły
4 co drugi piątek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 202
Anna Bronowicka 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny PL STASZICA 1 LICEUM
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.