Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia różnic indywidualnych 2.5-PSROZNIC-B
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

WYKAZ LITERATURY

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

• Brzozowski, P., Drwal, R.D. (1995 lub 2008). Kwestionariusz osobowości Eysencka. Polska adpactacja EPQ-R. Warszawa: PTP PTP – podręcznik

• Cyniak – Cieciura M. , Zawadzki, B., Strelau, J. (1997). FCZ -KT(R )Formalna charakterystyka zachowania - kwestionariusz temperamentu w wersji zrewidowanej. Warszawa: Wydawnictwo PTP. (podręcznik).

• Strelau, J. (2014). Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowanie. Warszawa: SCHOLAR, SWPS

• Strelau, J. (2006). Psychologia różnic indywidualnych(wyd 2). Warszawa: WN SCHOLAR

• Strelau, J. (2001). Psychologia temperamentu. Warszawa: PWN

• Matczak, A. (1992). Test Porównań Znanych Kształtów (MFF) J. Kagana. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

• Nęcka, E. (2003). Inteligencja. Geneza - Struktura – Funkcje. Gdańsk: GWP.

• Strelau, J., Doliński D. (2008). Psychologia różnic indywidualnych. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (rozd.9, s. 765 -846). Gdańsk: GWP

• Strelau, J. (2000). Osobowość jako zespół cech. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2 (s. 525-561). Gdańsk: GWP

• Strelau, J. (2000). Temperament. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2 (s. 684-721). Gdańsk: GWP

• Nęcka, E. (2000). Inteligencja. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2 (s.721-761). Gdańsk: GWP

• Matczak, A. (2000). Style poznawcze. W:J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2 (s.761-782). Gdańsk: GWP

• Seligman, D. (1995). O inteligencji prawie wszystko. Kontrowersje wokół ilorazu inteligencji. Warszawa: WN PWN

• Wrześniewski, K., Sosnowski, T. (2005). Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (ISCL). Polska adaptacja STAI. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

• Zawadzki, B., Strelau, J. (1997). Formalna charakterystyka zachowania - kwestionariusz temperamentu (FCZ-KT). Warszawa: Wydawnictwo PTP. (podręcznik).

• Zawadzki, B., Strelau, J., Szczepaniak, P., & Śliwińska, M. (1998). Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae. Podręcznik do polskiej adaptacji. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

A. Literatura uzupełniająca

• Ciarkowska W., Oniszczenko W. (2008). Szkice z psychologii różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

• Dominiak A., Nosal Cz. (2010). Rola mechanizmu temporalnej integracji w procesach poznawczych. G. Sędek i S. Bedyńska (red.) Czwarty wymiar. Czas w różnych perspektywach badawczych. Warszawa: PWN

• Drwal, R.Ł. (1978). Poczucie kontroli jako wymiar osobowości – podstawy teoretyczne, techniki badawcze i wyniki badań. W: L. Wołoszynowa (red.). Materiały do nauczania psychologii (s. III, T.3, s. 307-345).Warszawa: PWN (dostępne u Prowadzącej lub w czytelni).

• Eysenck, M.W. (2006). Teorie lęku i wykonywanie zadań poznawczych. W: M. Fajkowska, M. Marszał – Wiśniewska, G. Sędek (red.), Podpatrywanie myśli i uczuć (87-100). Gdańsk: GWP.

• Eysenck, M., W. i Fajkowska, M., (2009). Teoria efektywności przetwarzania informacji i jej rozwój. W: M. Fajkowska, B. Szymura (red.), Lęk geneza mechanizmy funkcje. (s. 138 –157). Warszawa: SCHOLAR.

• Fajkowska, M., Krejtz, I. (2007). Temperament, lęk i uwagowe przetwarzanie informacji emocjonalnych. W: M. Fajkowska, M. Marszał – Wiśniewska, G. Sędek (red.), Podpatrywanie myśli i uczuć (45-62). Gdańsk: GWP.

• Garnder, H., Kornhaber M. i Wake, W. (2001). Inteligencja. Wielorakie perspektywy. Warszawa: WSiP.

• Gerymski, R. (2017). Are personality traits a good predictors of the type of watched pornography? Analysis of the relationship between personality traits and the preference of a chosen pornographic categories. Przegląd Seksuologiczny, 3(51), 10-16.

• Gerymski, R. (2018). Wpływ agresji oraz wybranych czynników osobowościowych na preferencje kategorii filmów pornograficznych, Psychoseksuologia, 4, 80-91.

• Jonassen, H., D., i Grabowski, L., B. (1993). Handbook of Individual Differences, Learning, and Instruction. Hillsdale, New Jersey, Hove and London: Lawrence Erlbaum Associates. (Wybrane zagadnienia, literatura dostępna u Prowadzącej i wykorzystana w ramach prezentacji do zajęć).

• Kiełek-Rataj, E. (2013). Religijność personalna a satysfakcja z małżeństwa. Family Forum, 3, 97-113.

• Korzeń, R. (2006). Nowa charakterystyka psychometryczna Inwentarza Oceny Płci Psychologicznej (IPP). Studia Psychologica, 6, 37-50.

• Lipińska-Grobelny, A., & Gorczycka, K. (2011). Rekonstrukcja narzędzia do pomiaru płci psychologicznej. Przegląd Psychologiczny, 54, 179-192.

• Marszał-Wiśniewska, M., Klonowicz T., Fajkowska-Stanik, M. (red.) (2003). Psychologia różnic indywidualnych. Wybrane zagadnienia. Gdańsk: GWP.

• Marszał-Wiśniewska, M., Strelau, J. (2011). Uwikłany temper mant. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

• Matczak A. (1994). Diagnoza intelektu. Warszawa: PAN.

• Matczak, A. (2001). Style poznawcze. [W:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. (T -2, s. 761-782). Gdańsk: GWP.

• Nosal, S., C. (1990). Psychologiczne modele umysłu. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN (rozdział o stylach).

• Nosal, S., C. (1985). Category width: cognitive preferences and data processing: a theoretical analysis. Polish Psychological Bulletin, 16(4), 235 – 244.

• Nęcka, E. (2000). Pobudzenie intelektu. Zarys formalnej teorii inteligencji. Kraków: Universitas.

• Nęcka, E. (2009). Inteligencja jest procesem. W: J. Kozielecki (red.) Nowe idee w psychologii (s. 21-39). Gdańsk: GWP.

• Rogowska, A. (2015). Synaesthesia and individual differences. Cambridge: CUP.

• Rogowska, A. (2018). The relationship between demographic variables and substance use in undergraduates. International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-018-9931-7.

• Seligman, D. (1995). O inteligencji prawie wszystko. Kontrowersje wokół ilorazu inteligencji. Warszawa: PWN.

• Strelau, J. (2009). Miejsce lęku w zbliżonych konstruktów w badaniach nad temperamentem. W: M. Fajkowska, B. Szymura (red.), Lęk geneza mechanizmy funkcje (s. 211–230). Warszawa: SCHOLAR.

• Szymura, B. i Kolańczyk, A. (2006). Wpływ lęku na przeszukiwanie pola uwagi. W: M. Fajkowska, M. Marszał – Wiśniewska, G. Sędek (red.), Podpatrywanie myśli i uczuć (25-44). Gdańsk: GWP.

• Szymura, B. (2007). Temperament uwagi. Kraków: Wyd. Prac Naukowych UNIVERSITAS.

• Wilson, G. D., Gray, J. A., & Barrett, P. T. (1990). A factor analysis of the Gray-Wilson personality questionnaire. Personality and Individual Differences, 11(10), 1037-1044.

• Wojciechowska-Maszkowska, B., Borzucka, D., Rogowska, A. (2018). Impact of personality on postural control in football players – a pilot study. Problemy Higieny i Epidemiologii, 99(2), 180-184.

• Zawadzki, B. (2002). Temperament – geny i środowisko. Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• scharakteryzować wybrane cechowe teorie osobowości, temperamentu oraz wybrane style poznawcze

• definiować zdolności intelektualne

• wymienić i opisać wybrane metody diagnostyczne różnic indywidualnych

• zrozumieć zastosowanie psychologii różnic indywidualnych w praktyce

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• przeprowadzić pełną diagnozę różnic indywidualnych w zakresie wybranych cech temperamentu lub osobowości (wybrać odpowiednią metodę diagnostyczną do problemu diagnostycznego, przeprowadzić analizę i zinterpretować wyniki badania diagnostycznego w kontekście mechanizmów psychologicznych, opracować raport wyników uzyskanych po zastosowaniu metod diagnostycznych)

• wytłumaczyć/objaśniać cechy osobowości, temperamentu i ich wpływ na funkcjonowanie jednostki

• zastosować poznaną wiedzę odnośnie zdolności intelektualnych, stylów poznawczych w pracy

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w poznanych obszarach

• gotowość do przeprowadzenia badania i interpretacji wyników przy pomocy poznanych metod diagnostycznych

• aktywność w zakresie posługiwania się wiedzą dotyczą-cą zdolności intelektualnych, stylów poznawczych, osobowości i temperamentu

• odpowiedzialność i etyka w wykorzystywaniu wiedzy i umiejętności dotyczących poznanych metod

Zakres tematów:

B. Problematyka ćwiczeń:

1.Wprowadzenie. Praca w grupach, opracowanie wraz z przykładami podstawowych kategorii służących do opisu różnic indywidualnych (pojęcie typu, cechy, wymiaru, stylu). Debata, problem „geny czy środowisko”

2.Temperament, dzieci. Podobieństwa i różnice we współczesnych koncepcjach temperamentu dzieci, opracowanie w grupach i omówienie na forum: Buss i Plomin / Thomas i Chess. Narzędzie pomiarowe Kwestionariusz Temperamentu EAS – ćwiczenia związane z wykorzystaniem kwestionariusza.

3 -5.Temperament, człowiek dorosły (Regulacyjna Teoria Temperamentu Strelau, usystematyzowanie teorii poprzez ćwiczenia dotyczące regulacyjnych aspektów temperamentu. Studium przypadku. Diagnoza temperamentu – Kwestionariusz Formalnej Charakterystyki Zachowania (FCZ KT oraz FCZ KT(R)). Omówienie kwestionariusza, procedury badania, obliczania i interpretowania wyników, praktyczne ćwiczenia związane z możliwościami zastosowania kwestionariusza.

6. Wybrane koncepcje osobowości – Eysenck. Praca w grupach - omówienie teorii PEN Eyesncka głównie w odniesieniu do znaczenia różnic indywidualnych w funkcjonowaniu poznawczym, społecznym jednostek.. Kwestionariusz Osobowości Ey-sencka EPQ-R. Omówienie kwestionariusza, procedury badania, obliczania i interpretowania wyników, praktyczne ćwiczenia związane z możliwościami zastosowania kwestionariusza, omówienie Pięcioczynnikowego Model Osobowości (Big Five).Inwentarz osobowości NEO-FFI. Omówienie kwestionariusza, procedury badania, obliczania i interpretowania wyników, praktyczne ćwiczenia związane z możliwościami zastosowania kwestionariusza. Lęk jako cecha (kwestionariusz STAI)

7.. Style poznawcze. Definicja, charakterystyka wybranych stylów poznawczych poprzez studium przypadku, ćwiczenia grupowe. Diagnoza stylów poznawczych, sposoby pomiaru. Test Porównań Znanych Kształtów (MFF) Kogana. Zastosowanie I ćwiczenia w posługiwaniu się Testem.

8. Metody pomiaru różnic indywidualnych. Zastosowanie poznanych testów. Studium przypadku. Praca w grupach.

9.-12 /14 . Zastosowanie metod pomiaru różnic indywidualnych -prezentacje prac zaliczeniowych

Tematy dodatkowe:

13. Inteligencja emocjonalna. Rola adaptacyjna inteligencji w życiu codziennym. Ćwiczenia. Jansenizm i eugenika – dyskusja. Krótkie omówienie wybranych narzędzi do pomiaru inteligencji.

14. Różnice płciowe – pojęcie płci, rodzaje, różnice w budowie mózgu, różnice w funkcjonowaniu (aspekt poznawczy, behawioralny i emocjonalny). Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej IPP – omówienie oraz krytyczne spojrzenie na dostępne normy i właściwości psychometryczne narzędzia.

15. Podsumowanie i zaliczenie przedmiotu. Różnice indywidualne i wynikające stąd konsekwencje społeczne . Podsumowanie zajęć uwzględniając aspekt praktyczny.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach)

• praca warsztatowa podczas ćwiczeń

• realizowane projekty i prace terenowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Szałańska 25/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Kiełek-Rataj 29/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Szałańska 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.