Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rodziny 2.5-PSRODZ-Z
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad21108016d454264bcba888d190548b4%40thread.tacv2/conversations?groupId=183df7ce-9f9a-4316-ac1d-6f5882c20eda&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

I. Janicka, H. Liberska (red.) (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN,

B. De Barbaro (red.). (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków.

V. Satir (2002). Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk: GWP.

Wojciszke, 2009, Psychologia miłości GWP

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Posługiwać się terminologią z zakresu psychologii rodziny oraz zastosować tę wiedzę w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

• Posługiwać się na poziomie rozszerzonym wiedzą o rodzinie, jej cechach, funkcjonowaniu, zadaniach w kontekście rozwojowym, kulturowym i społecznym oraz znać historyczną ewaluację poglądów na temat rodziny.

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien mieć umiejętność:

• pogłębionej obserwacji, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych (w szczególności dotyczących systemu rodzinnego), przy wykorzystaniu różnych źródeł z zastosowaniem technologii informatycznej (ICT)

• pogłębionej obserwacji, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w kontekście rodziny

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• przekonanie o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne na platformie moodle

Zakres tematów:

1. Istota i problemy psychologii rodzin.

2. Sposoby definiowania i rozumienia rodziny z różnych perspektyw teoretycznych.

3. Cykle życia rodziny w ujęciu różnych autorów.

4. Składniki miłości wg. Sternberga

5. Fazy związku miłosnego

6. Zasady komunikacji w rodzinie

Metody dydaktyczne:

• wykłady

• elementy wykładu konwersatoryjnego

• pytania problemowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Zofia Kardasz 35/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.