Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

General psychology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.2.D2.EP.AL.11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: General psychology
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się studenta z najważniejszymi dokonaniami psychologii naukowej, zwłaszcza współczesnej: poznanie jej różnorodnej problematyki, preferowanych metod, wybranych pojęć, twierdzeń i koncepcji. Zajęcia służą również wypracowaniu umiejętności odnoszenia wiedzy psychologicznej do realnych sytuacji życiowych.

Pełny opis:

1. Psychologia jako nauka: przedmiot, problematyka, metody, cele, aktualna struktura i jej geneza. Najważniejsze działy psychologii stosowanej.

2. Różne sposoby widzenia ludzkich zachowań i ich porównanie.

3. Spostrzeganie i uwaga.

4. Uczenie się przez warunkowanie klasyczne i sprawcze.

5. Uczenie się przez naśladowanie wzorców. Rola procesów poznawczych w uczeniu się.

6. Procesy poznawcze: rola pojęć i struktur pojęciowych.

7. Procesy poznawcze: myślenie, rozwiązywanie problemów, inteligencja.

8. Pamięć.

9. Motywacja. Agresja i jej wyjaśnianie. Wspieranie motywacji do nauki.

10. Emocje, stres i radzenie sobie ze stresem.

11. Osobowość. Wpływ sytuacji i osobowości na zachowanie jednostki.

12. Psychologia procesów społecznych.

13. Zaburzenia psychiczne.

14. Psychologia rozwoju jednostki.

15. Podsumowanie i zakończenie kursu.

Literatura:

G. Mietzel, Wprowadzenie do psychologii. GWP, 2000, cały tekst.

R. Gerrig, P. Zimbardo, Psychologia i życie. PWN, 2006, rozdziały: 13, 14.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę na temat:

rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, w odniesieniu do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej;

procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) oraz ich prawidłowości i zakłóceń;

wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw, w odniesieniu do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej;

współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów, w odniesieniu do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Student posiada umiejętności:

wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji w odniesieniu do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej;

posługiwania się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania różnorodnych sytuacji i problemów oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej;

komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

W zakresie kompetencji społecznych student:

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych).

Metody i kryteria oceniania:

1. Test końcowy wiedzy: 50% + 1pkt odpowiedzi poprawnych jako warunek zaliczenia.

2. Aktywność studenta na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.