Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Entwicklungspsychologie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.4.D2.FG.DAF.5 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Entwicklungspsychologie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy: Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą zjawisk występujących w rozwoju człowieka:

- w zakresie umiejętności: Internalizacja wiedzy teoretycznej, która prowadzi do praktycznego jej wykorzystania

- w zakresie kompetencji: Uwrażliwienie na specyfikę rozwoju człowieka, jej prawidłowości indywidualny jak i uniwersalny charakter rozwoju .

Pełny opis:

Problematyka wykładu:

1 Rozwój człowieka-perspektywa biologiczna, behawioralna i poznawcza

2 Charakterystyka poszczególnych faz rozwoju człowieka

3 Charakterystyka wybranych zaburzeń rozwojowych

4 Rola relacji społecznych w rozwoju jednostki

5 Różnice indywidualne a zachowanie.

6 Płeć a rozwój

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1 Bee H., (2006) Psychologia rozwoju człowieka. Poznań, Zysk i S-ka

2 Trempała J., (2011) Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa, PWN

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1 Birch A., (2007). Psychologia rozwojowa w zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2 Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., (2007). Psychologia rozwoju człowieka. t.1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

3 Harwas - Napierała B., Trempała J. (red.) (2007). Psychologia rozwoju człowieka. t.2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

4 Harwas - Napierała B., Trempała J. (red.) (2007). Psychologia rozwoju człowieka. t.3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN .

Literatura uzupełniająca

• Kaja B.(2011), Psychologia wspomagania rozwoju. Zrozumieć świat życia człowieka. Gdańsk, GWP

• Oleś P. (2011) Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa PWN

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Charakteryzować i opisywać źródła psychologii rozwoju człowieka

• Wymieniać i opisać współczesne kierunkach przyczyniające się do pogłębienia wiedzy o psychologii rozwoju człowieka;

• Posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej psychologii rozwoju;

• Posiada pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym

• Scharakteryzować i opis rodzaje więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów psychologicznych

• Posiada uporządkowaną wiedzę na temat

zasad i norm etycznych

• Posiada wiedzę o patologiach i zaburzeniach związanych ze sferą emocjonalną, osobowościową i zachowaniem człowieka

• Scharakteryzować i opisać budowę oraz funkcje organizmu człowieka.

• Posiada rozszerzoną wiedzę o wybranych relacjach i strukturach międzyludzkich (rodzinnych, zawodowych, kulturowych), oraz historycznej ewolucji poglądów na ich temat.

• Scharakteryzować wpływ człowieka na rzeczywistość społeczną i kulturową oraz jej odbiór.

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• Interpretacji informacji na temat zjawisk psychologii rozwoju człowieka

• Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów wychowawczych; • potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie; posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień psychologicznych psychologii rozwoju człowieka;

• posiada umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi;

• ma pogłębione umiejętności obserwowania zachowania jednostki i jej zmian rozwojowych

• Umiejętnie posługuje się terminami teoretycznymi w celu analizowania zachowań praktycznych

• potrafi, po przygotowaniu, odbyć ustne wystąpienie w języku polskim z zakresu

tematyki procesów grupowych

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności jak i rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

oraz uczenia się przez całe życie;

• Jest gotowy do realizowania zadań

• zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii rozwoju człowieka

• Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki

• Posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem i jest wrażliwy na znaczenie relacji interpersonalnej w kontakcie

Metody i kryteria oceniania:

B. Formy zaliczenia:

1. Wykład:

• Egzamin

C. Podstawowe kryteria: Oceny lub wymagania zaliczeniowe określane są indywidualnie, jednak powinny zachować stosowność wobec zaplanowanych efektów kształcenia.

Ocena końcowa z poszczególnych form zajęć zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.