Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Allgemeinpsychologie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.4.D3.FG.DL.02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Allgemeinpsychologie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Opanowanie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii ogólnej pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania nauczania i uczenia się oraz budującej podstawy przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Podstawowe pojęcia psychologii. Procesy poznawcze. Spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji. Mowa.

Myślenie i rozumowanie. Uczenie się i pamięć. Uwaga. Emocje i motywacja w procesach regulacji zachowania. Zdolności i uzdolnienia.

2. Rozwój fizyczny i psychiczny (poznawczy, emocjonalny, społeczny). Modele rozwoju. Biologiczne i społeczne czynniki rozwoju. Fazy rozwoju. Rozwój wybranych funkcji psychicznych. Rozwój i kształtowanie osobowości. Rozwój a wychowanie.

3. Teorie i struktura osobowości. Psychologia różnic indywidualnych - różnice w zakresie inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego.

4. Poznanie i spostrzeganie społeczne. Postawy, stereotypy, uprzedzenia. Zachowania społeczne i ich uwarunkowania. Sytuacja interpersonalna. Empatia. Zachowania asertywne, agresywne i uległe. Stres i radzenie sobie z nim. Porozumiewanie się ludzi w instytucjach. Reguły współdziałania.

5. Psychologiczne koncepcje człowieka a interpretacja zachowań ucznia i sytuacji w szkole. Kontekst psychologiczny projektowania procesów edukacyjnych.

6. Komunikacja i kultura języka. Procesy komunikowania się. Bariery komunikacji. Media i ich wpływ wychowawczy. Nauczyciel w procesie komunikacji - autoprezentacja, aktywne słuchanie, efektywne nadawanie. Komunikacja niewerbalna. Porozumiewanie się emocjonalne w klasie. Style komunikowania się uczniów i nauczyciela. Bariery komunikacyjne w klasie. Porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych. Fizyczne aspekty komunikacji werbalnej i emisja głosu – budowa, działanie i ochrona narządu.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

Kozielecki J.: Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa 2000..

Meyers D. G.: Psychologia. Poznań 2003.

Strelau J.(red): Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk 2003. S. Konrad, C. Hendl: Inteligencja emocjonalna. Katowice 2000.

B. Literatura uzupełniająca

Pecyna M.B.: Psychologia Kliniczna w praktyce pedagogicznej. Warszawa1998.

Urban B.: Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków 2000.

Zimbardo P. G.: Psychologia i życie. Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po aktywnym uczestnictwie w kursie student powinien bez problemu wykazać się zastosowaniem nabytej wiedzy z zakresu psychologii ogólnej a w szczególności posiadać wiedzę na temat:

• Procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń,

• rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do szkoły podstawowej;

• wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw, szczególnie w odniesieniu do szkoły podstawowej;

• współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów, szczególnie w odniesieniu do szkoły podstawowej;

Umiejętności

• wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji w odniesieniu do szkoły podstawowej; Potrafi projektować sprzyjające rozwojowi warunki wychowania wpływając na motywowanie uczniów;

• posługiwania się wiedzą teoretyczną z zakresu psychologii w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania różnorodnych sytuacji i problemów oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych w szkole podstawowej; Ma pogłębioną świadomość poprawnych zachowań w relacjach społecznych;

• samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania swoich profesjonalnych umiejętności związanych z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii;

• diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywania wyników obserwacji i formułowania wniosków w odniesieniu do szkoły podstawowej;

• komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej w szkole podstawowej; Rozumie znaczenie kompetencji emocjonalnej i deficytów w tej sferze;

• oceny przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych ze szkołą podstawową;

• dobierania i wykorzystywania dostępnych materiałów, środków i metod pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii do pracy dydaktycznej, szczególnie w odniesieniu do szkoły podstawowej;

Kompetencje społeczne (postawy)

• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych);

• jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela;

• ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w szkole podstawowej;

• ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego nauczyciela;

• ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów;

• odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze);

• jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły.

Metody i kryteria oceniania:

B. Formy zaliczenia:

• zaliczenie ustne/kolokwium,

• egzamin ustny/pisemny

C. Podstawowe kryteria

• Aktywność w dyskusji: 20%

• Wypowiedź ustna/pisemna: 80%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.