Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychologiczna dziecka - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-DIAGLAB1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza psychologiczna dziecka - laboratorium
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie ze specyfiką psychologicznej diagnozy klinicznej dziecka. W tym, ze sposobami ujmowania procesu diagnozowania w psychologii. Rodzajami diagnoz. Podstawowymi założeniami studium przypadku. Pokazanie głównych obszarów diagnozy oraz podstawowych technik diagnostycznych. Zapoznanie studenta z podstawowymi narzędziami poznania dziecka

Pełny opis:

Treści programowe:

A. Problematyka wykładu

Omówiony zostanie proces diagnozowania dziecka z uwzględnieniem kontekstu rodzinnego dziecka jako systemu powiązanego z problemem.

Etapy diagnozy;

• etap prediagnostyczny – rola i specyfika kontaktu z dzieckiem, dystans psychologiczny;

• faza badania i wstępnych decyzji; różne podejścia do diagnozy zaburzeń dzieci, dane diagnostyczne, źródła informacji o dziecku. Definiowanie problemu. Podstawowe procedury wykorzystywane w diagnozowaniu; zachowania testowe i pozatestowe. Ilościowy i jakościowy opis zachowań. Charakterystyka wskaźników diagnostycznych – sposoby interpretacji.

• Prognozowanie diagnostyczne. Selekcja – strategie decyzyjne. Podstawowe umiejętności diagnozowania: wywiad i rozmowa psychologiczna, obserwacja, badanie procesów poznawczych, techniki kwestionariuszowe, techniki projek-cyjne.

• Faza wyjaśniania – poszukiwanie związków zachowań testowych i pozatestowych (dane symptomatologiczne i etiolo-giczne a problem trafności); faza interwencji, interwencja i jej formy.

Omówione zostaną kliniczne zagadnienia dotyczące diagnozy dzieci i młodzieży o obniżonej sprawności intelektualnej i upośle-dzonych umysłowo.

Przedstawione zostaną wybrane techniki badania diagnostycznego dzieci.

B. Problematyka laboratoriów

Omówione zostaną etapy procesu diagnostycznego. W tym nastawienie na kompleksowość diagnozy. Uwzględniając różne źródła informacji o dziecku. Począwszy od danych zebranych podczas wywiadu, obserwacji oraz analizy dokumentacji, a skończywszy na wnioskach płynących z wyników zastosowanych narzędzi i technik diagnozy psychologicznej. Poruszane będą również zagadnienia dotyczące dylematów etycznych oraz podstawowych problemów jakie napotyka diagnosta w swojej pracy. Student podczas zajęć zapozna się i przećwiczy wybrane metody, techniki i narzędzia diagnostyczne:

- sposoby obserwacji wraz z zastosowaniem arkuszy obserwacyjnych

- skale inteligencji w tym m.in.: WISC-R, Test Matryc Ravena, Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia, IDS

- techniki do oceny lateralizacji czynności ruchowych, integracji percepcyjno – motorycznej

- wybrane techniki projekcyjne w tym m.in.: RISB- Rottera, Test Drzewa, Rysunek Rodziny

- testy neuropsychologiczne w tym m.in.: Benton, Bender- Koppitz, DUM

- narzędzia diagnozy środowiska rodzinnego i szkolnego

- swobodne techniki diagnostyczne,

- metody badania dojrzałości szkolnej

- wybrane skale rozwojowe

- techniki przeprowadzania wywiadu wraz z zastosowaniem arkuszy wywiadu

Poprzez studia przypadku zostaną omówione sytuacje problematyczne jakie napotyka się w procesie diagnostycznym. Zwłaszcza z uwzględnieniem czynników zakłócających ocenę, braku współpracy dziecka, nastawienia rodziców, utrudnionego kontaktu z dzieckiem lub rodzicem.

Literatura:

Wykaz literatury:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

• Paluchowski W.J. (2007); Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia – standardy, Warszawa, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne

• Stemplewska – Żakowicz K. (2009), Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profersjonalna, Gdańsk, GWP

• Obowiązują również podręczniki do badań omawianych w programie technik.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

• Podręczniki do poszczególnych testów. Pracownia Testów Psychologicznych, PTP, Warszawa

B. Literatura uzupełniająca

• Anastasi A., Urbina S. (1999); Testy psychologiczne, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

• Brzeziński J., Hornowska E. red (1998); Skala Inteligencji Wechslera WAIS-R, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Juczyński Z. (2001); Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Warszawa, Pracownia Testów Psycholo-gicznych PTP.

• Rembowski J. (1986); Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży. Zarys technik badawczych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Sęk H. red (2006); Psychologia kliniczna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Strelau J. red (2000); Psychologia podręcznik akademicki, Gdańsk, GWP.

• Suchańska A., (2007); Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

• Szustrowa T. (1991); Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja, Warszawa, Wydawnictwa UW.

• Frydrychowicz, Koźniewska, Sobolewska, Zwierzyńska (1998); Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie. Przewodnik metodyczny, Warszawa, Centrum Metodyczne pomocy Psychologiczno Pedagogicznej MEN.

• Testy psychologiczne w poradnictwie wychowawczo- zawodowym (1980) Warszawa PWN.

• Zazzo R., (1974); metody psychologicznego badania dziecka, Warszawa PZWL.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna terminologię używaną w diagnozie psychologicznej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej diagnozy dziecka i jego środowiska (zna główne modele diagnostyczne, strategie i metody badań);

- ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju psychofizycznego dziecka w kontekście więzi rodzinnych oraz środowiska;

- ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych do uwzględnienia w ocenie diagnostycznej,

- zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, zwłaszcza w odniesieniu do typowych narzędzi wykorzystywanych w diagnozie psychologicznej dziecka oraz posiada wiedzę na temat etyki zawodu psychologa.

Umiejętności

- posiada umiejętność diagnozy psychologicznej wyrażanej ustnie i pisemnie w oparciu o odpowiednio dobrane metody, narzędzia i środki badawcze do specyfiki rozwoju dziecka obserwację, wywiad i rozmowę psychologiczną oraz właściwy dobór metod i narzędzi diagnostycznych

- potrafi wykorzystywać i integrować interdyscyplinarnie, wiedzę teoretyczną do analizy złożonych problemów dotyczących psychospołecznego funkcjonowania dziecka a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych;

- ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych zachowań oraz reakcji dziecka

- Posiada umiejętności potrzebne do przeprowadzenia wywiadu psychologicznego i rozmowy psychologicznej z dzieckiem

- posiada umiejętność diagnozy psychologicznej, w tym diagnozy w zakresie zachowania, osobowości, różnic indywidualnych, emocji i funkcji poznawczych oraz zaburzeń i chorób psychicznych;

Kompetencje społeczne

- ma świadomość poziomu swoich kompetencji diagnostycznych oraz ograniczeń w tym zakresie. Rozumie konieczność ustawicznego doskonalenia umiejętności jak i pogłębiania wiedzy

- posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem i jest wrażliwy na znaczenie relacji interpersonalnej w kontakcie psychologicznym

-odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do procesu diagnostycznego, podejmowane decyzje i wybór strategii oraz proces diagnostyczny i jego skutki wraz z oceną i podejmowanymi dalszymi oddziaływaniami

- odznacza się dojrzałością i w sposób profesjonalny przestrzega zasad etyki zawodowej; oraz wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie pracy zaliczeniowej: monografii dziecka

Skład monografii:

a) Dane z wywiadu

b) Analiza i wnioski z testu neuropsychologicznego (wybranego)

c) Analiza i wnioski z testu WISC-R

d) Analiza i wnioski z testu projekcyjnego(wybranego)

e) Całościowe wnioski diagnostyczne

f) Zalecenia do pracy z dzieckiem

Objętość minimum pięć stron, format A4, interlinia pojedyncza, Czcionka: TIMES NEW ROMAN 12

Wymagane załączniki: obliczone arkusze do testów!!!

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.