Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczne aspekty pracy psychologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-FAK166 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczne aspekty pracy psychologa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci poznają wybrane narzędzie, metody i procedury stosowane w szeroko rozumianej praktyce psychologicznej. Nabędą podstawowych i uniwersalnych umiejętności ułatwiających pracę w charakterze psychologa, takich jak prowadzenie wywiadu, pisanie szkoleń, właściwe posługiwanie się dostępnymi na rynku narzędziami psychologicznymi.

Pełny opis:

A. Problematyka ćw:

1. Psycholog jako praktyk – możliwości rozwoju kariery.

2. Przeprowadzenie wywiad dla celów rekrutacji.

3. Pisanie harmonogramu i konspektu szkolenia.

4. Badanie atmosfery pracy w zespole pracowniczym.

5. Testy osobowości/zdolności – jak wybrać do diagnozy specyficznych celów.

6. Podstawy przeprowadzania interwencji psychologiczne.

7. Podstawy przeprowadzania konsultacji psychologicznych.

8. Podstawy przeprowadzania diagnozy pod kątem uzależnienia od alkoholu.

9. Praca psychologa-psychoterapeuty.

10. Praca psychologa transportu.

11. Badania psychologiczne na broń.

12. Badania psychologiczne z zakresu medycyny pracy.

13. Niektóre przepisy regulujące pracę psychologa.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Rotter T., (2003) Metodyka psychologicznych badań kierowców. Wersja znowelizowana. Warszawa: ITS

Jaworowska A., (2003)Testy w diagnozowaniu osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych, 2009.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Kubacka-Jasiecka, D., Passowicz P., (2016) Interwencja kryzysowa : konteksty indywidualne i społeczne.

Stemplewska-Żakowicz K., Krejtz K., (2009) Wywiad psychologiczny. Wywiad w różnych kontekstach praktycznych. Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych, 2009.

B. Literatura uzupełniająca

Heaton J. A., (2003) Podstawy umiejętności terapeutycznych. GWP

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• wymienić podstawowe narzędzia stosowane w praktyce psychologicznej

• znać procedurę przeprowadzania wywiadu psychologicznego i rozmowy kwalifikacyjnej

• znać możliwości i ograniczenia różnych metod stosowanych w praktyce psychologicznej

• znać podstawowe przepisy regulujące praktykę psychologiczną

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• doboru adekwatnych do potrzeb narzędzi psychologicznych

• przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

• przeprowadzenia wywiadu psychologicznego

• skonstruowania narzędzia do zastosowania w środowisku pracy

• tworzyć harmonogramy i konspekty szkoleń

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie

• ma świadomość konsekwencji działań i decyzji psychologa, ich wpływu na innych

• Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w kontekście wykonywanego zawodu, z wykorzystaniem umiejętności psychologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Odpowiedź ustna na temat jednego z omawianych zagadnień.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.