Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychoterapii integratywnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-FAK174 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychoterapii integratywnej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy zainteresowanie wiedzą o wybranych metodach psychoterapii ze względu na podejście psychoterapeutycz-ne lub rodzaj psychoterapii – do wyboru : podejścia tj. psychoanalityczne, psychodynamiczne, poznawczo–behawioralnego, Gestalt, psychoterapii zorientowanej na proces, egzystencjalnego, systemowego, hipnoterapii, integratywnego , Sytemowa Terapia Berta Helingera; zainteresowanie psychoterapią i zdobycie podstawowej wiedzy - czym jest i jak działa psychotera-pia.

- w zakresie umiejętności : student pozna podstawy pracy psychoterapeutycznej (pierwszy kontakt, rozmowa, budowanie relacji, sposoby pracy różnymi metodami)

- w zakresie kompetencji : elementarne metody pracy z pacjentem, świadomość w zakresie zasad etyki zawodowej

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1.Wprowadzenie w problematykę zajęć – co to jest Psychoterapia Integratywna, integracja vs eklektyzm.

2 Co to jest psychoterapia, co jest skuteczne w psychoterapii (co leczy), znaczenie relacji psychoterapeutycznej. Znaczenie terapii własnej i doświadczenia osobistego terapeuty (self – experience)

3. Podstawy pracy z pacjentem w terapii indywidualnej i pary (pierwsza rozmowa, budowanie relacji, wstępne hipotezy, wstępna diagnoza i co dalej?).

4. Szkoły i podejścia psychoterapeutyczne w Polsce. Kształcenie psychoterapeuty wg. standardów polskich i europejskich (EAP), wymagane minimum. Status ustawy o psychoterapii w Polsce i szanse na zmiany. Zna-czenie Polskiej Rady Psychoterapii. Certyfikat Psychoterapeuty w Polsce i Europie (EAP)

5. Różne podejścia/kierunki w psychoterapii i metody pracy w kontekście Psychoterapii Integratywnej: Psychoanaliza (Freud) i psychoterapia analityczna (Jung). Psychologia procesu (Mindel) i terapia bioenergetyczna (Reich, Lowen), Gestalt i hipnoterapia (Erikson, Rossi), terapia Berta Helingera , Psychologia / Psychoterapia humanistyczna (Rogers) i Logoterapia (Frankl).Yalom – psychoterapia egzystencjalna. ; Artete rapia; Psychoterapia poznawcza, Systemowa

8. Praca z lękiem i depresją w Psychoterapii Integratywnej – podstawowe metody i zagadnienia.

8.. Pytania i odpowiedzi.

Literatura:

WYKAZ LITERATURY*

A. Literatura wymagana:

Prochaska, J. O. i Norcross J. C. (2006) Systemy psychoterapeutyczne. Analiza trans teoretyczna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. (rozdz.1-7, 10-11, 14)

Norcross J. C. & Wampold B. E, (2011). Evidence-Based Therapy Relationships: Research Conclusions and Clinical Practices. Psychotherapy. Vol. 48, No. 1, 98–102

B. Literatura uzupełniająca:

Alford B. , A. i Beck, A., T. (2005). Terapia poznawcza, , Kraków: Wyd. UJ.

Berne E. (1987). W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa: PWN.

Dudek Z. (2006). Psychologia integralna Junga. Warszawa: Eneteia.

Ellis A. (1999). Terapia krótkoterminowa. Gdańsk : GWP.

Frankl V. E. (2009). Człowiek w poszukiwaniu sensu . Warszawa: Wyd. Czarna Owca

Frankl V. E. (2010). Wola sensu . Założenia i zastosowania logoterapii. Warszawa: Wyd. Czarna Owca

Freaud, S. (2007). Psychologia nieświadomości . Warszawa: Wyd. KR.

Freaud, S. (2004). Wstęp do psychoanalizy. Wyd. XII. Warszawa: PWN

Goldenberg H. i Goldenberg I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wyd. UJ.

Hellinger B. i Nehrebecki A. (2012). Miłość zaklęta w chorobie. Kraków: Wyd. Pocieszka

Jacobi J. (1993). Psychologia C. G. Junga. Warszawa: PAX.

Lowen A. (2011). Bioenergetyka. Koszalin: Ośrodek Bioenergetycznej Pracy z Ciałem, Pomocy i Edukacji Psychologicznej. .

Lowen A. (2010). Lęk przed życiem. Koszalin: Ośrodek Bioenergetycznej Pracy z Ciałem, Pomocy i Edukacji Psychologicznej.

Lowen A. (2007). Miłość, seks i serce. Jak zadbać o zdrowie w codziennym stresie. Warszawa: Jacek Santorski CO.

Mindel A. i Mindel A. (????) Tyłem do przodu. Praca z procesem w teorii i praktyce. Kraków: Wyd. AA

Rogers C. R. (1991). Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe. Wrocław: Thesaurus-Press.

Rossi E. (2005). Hipnoterapia. Psychologiczne mechanizmy uzdrawiania. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

Segal Z. Teasdale J. i Williams M. (2009). Terapia poznawcza depresji oparta na uważności. Kraków: WU

Sills Ch., Fish S., Lapworth P. (1999) Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP

Szymkiewicz – Kowalska B. (2003). Po drugiej stronie kłopotów. Psychologia procesu w teorii i praktyce. Warszawa: Elders Academy Press.

Willi J. (2012). Terapia pary. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Fundament.

Willi J. (2014). Związek dwojga. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Fundament.

Yalom I.D. (2008). Patrząc w słońce. Jak przezwyciężyć grozę śmierci. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Yalom I. D. (2003). Dar terapii. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Zeig K. J. (1997). Spotkanie z Ericksonem. Niezwykły człowiek, niezwykła terapia. Gdańsk: GWP

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

• ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki psychoterapii i obszaru badań

• zna teoretyczne podstawy działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie właściwym dla psychoterapii; zna zasady praktyki opartej na dowodach; ma uporządkowaną wiedzę o zdrowiu i chorobie

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychoterapii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy problemów psychologicznych człowieka, pomocowych i terapeutycznych czy działań praktycznych;

• potrafi samodzielnie zaplanować własne uczenie się w zakresie psychoterapii (szkolenia, warsztaty, studium) przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie (np. skierować na psychoterapię)

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma:

• gotowość do realizowania zadań zawodowych w podstawach pomocy człowiekowi; wykazuje aktywność w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychoterapii, angażuje się we współpracę (np. posiada kompetencje by wiedzieć kiedy pomoże psycholog a kiedy potrzebny psychoterapeuta)

• potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści

Metody i kryteria oceniania:

B. Formy zaliczenia:

• obecność dostateczny/ dobry

aktywność na zajęciach

• napisanie pracy pt. moje refleksje z zajęć umożliwia otrzymanie oceny bardzo dobrej.

C. Podstawowe kryteria:

Ocena końcowa z poszczególnych form zajęć zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.