Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań psychologicznych - ujęcie praktyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-FAK177A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań psychologicznych - ujęcie praktyczne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

W ramach zajęć pogłębiona i uzupełniona zostanie umiejętność formułowania problemu badawczego i hipotez oraz projektowania, przeprowadzania, analizowania i interpretowania danych empirycznych. Ponadto: opracowania raportu z przeprowadzonego badania (napisania pracy empirycznej) oraz prezentowania wyników badań (np. za pomocą prezentacji multimedialnej).

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Etyka badań psychologicznych

2. Problemy, pytania i hipotezy badawcze.

3. Operacjonalizacja zmiennych i projektowanie badań

4. Dobór próby w badaniach psychologicznych

5. Wnioskowanie statystyczne

6. Wykonywanie podstawowych operacji na zmiennych ( rangowanie obserwacji, selekcja przypadków, podział na podgrupy, operacje algebraiczne na zmiennych, rekodowanie zmiennych).

7. Analiza korelacji.

8. Porównywanie średnich.

8. Regresja jedno i wielozmiennowa.

9. Analiza wariancji.

10. Eksploracyjna analiza czynnikowa.

Literatura:

Wykaz literatury*

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć i A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Francuz P. i Mackiewicz R. (2006). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: KUL

Piber – Dąbrowska K. Cypryańska M. i Wawrzyniak M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego

z zakresu psychologii. Warszawa: SWPS Academica

Stanisz, A. (2006). Przystępny kurs statystyki: z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 1-3. Kraków: StatSoft.

Shaughnessy J.J., Zechmeister E. B.i Zechmeister J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

B. Literatura uzupełniająca

Brzeziński, J. (2005). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bedyńska, S., Brzezicka, A (red.). (2007). Statystyczny Drogowskaz. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

Ferguson, G. A., Takane, Y. (2002). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

King B.M., Minium E.W. (2009) Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nachmias Ch. F. i Nachmias D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c.

Wieczorkowska G. Wierzbiński J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Scholar.

Efekty uczenia się:

Wiedza -w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• znać i definiować terminologię używaną w metodologii badań psychologicznych:

• znać miejsce psychologii w systemie nauk empirycznych;

• znać specyfikę metodologiczną psychologii (główne modele badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych);

• rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego głównie w odniesieniu do typowych narzędzi wykorzystywanych w psychologii i podlegających takiej ochronie;

• rozumieć zasady etyki zawodowej;

• rozumieć jak wiedza wynikająca z badań (zastosowania metodologii) pozwala wyjaśnić rzeczywistość społeczną w aspekcie mechanizmów psychologicznych.

Umiejętności w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• potrafi na podstawie wiedzy i obserwacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych przy wykorzystaniu różnych źródeł sformułować problem badawczy i hipotezy oraz zaprojektować i przeprowadzić oraz zanalizować badanie empiryczne;

• posiada umiejętność dobrania grupy badawczej adekwatnej do problemu badawczego;

• potrafi prezentować i interpretować wyniki badań (prezentacje multimedialne + ustne wypowiedzi¬);

• na podstawie wyników badań potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów psychologicznych.

Kompetencje społeczne -w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• wykazuje gotowość w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań badawczych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę;

• potrafi wykazać zaangażowanie w projektowanie, planowanie i realizowaniu badań psychologicznych;

• ma świadomość w zakresie zasad etyki zawodowej;

• potrafi w sposób przedsiębiorczy zaplanować i przeprowadzić badanie empiryczne.

Metody i kryteria oceniania:

B. Formy zaliczenia:

wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie i prezentacja projektu badawczego, (pisemna i ustna);

C. Podstawowe kryteria

ocena końcowa zostanie ustalona w oparciu o:

- poprawność metodolgiczna pracy – 40% oceny

- poprawność statystyczna pracy – 40% oceny

- sposób prezentacji pracy – 20% oceny

Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze, tylko w uzasadnionych przypadkach trzy. Wówczas nieobecność należy zaliczyć na konsultacjach. Opuszczenie więcej niż trzech zajęć w semestrze uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.