Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy seksuologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-FAK193-Z2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy seksuologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Literatura uzupełniająca:

B. Literatura uzupełniająca

• Fajkowska-Stanik, M. (2001). Transseksualizm i rodzina. Przekaz pokoleniowy wzorców relacyjnych w rodzinach transseksualnych kobiet. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

• Gerymski, R. (2017). Are personality traits a good predictors of the type of watched pornography? Analysis of the relationship between personality traits and the preference of a chosen pornographic categories. Przegląd Seksuologiczny, 3(51), 10-16.

• Gerymski, R. (2017). Influence of the sex reassignment on the subjective well-being of transgender men – results of the pilot study and discussion about future research. Przegląd Seksuologiczny, 4(52), 10-16

• Gerymski, R. (2018). Związek agresji, wybranych czynników osobowościowych oraz preferencji kategorii filmów pornograficznych. Psychoseksuologia, 4, 80-91.

• Skałacka, K., & Gerymski, R. (2018). Sexual activity and life satisfaction in older adults. Psychogeriatrics. Early View. doi:10.1111/psyg.12381

• Leiblum, S. R., & Rosen, R. (red.). (2005). Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańsk: GWP

• Lew-Starowicz, Z., & Skrzypulec, V. (2010). Podstawy seksuologii. Warszawa: PZWL

• Lew-Starowicz, Z. (1988). Seksuologia sądowa. Warszawa: PZWL


Skrócony opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy: dostarczenie wiedzy z zakresu psychoseksuologii, seksuologii klinicznej, seksuologii społecznej i seksuologii sądowej

- w zakresie umiejętności: ukształtowane umiejętności obserwacji podstawowych mechanizmów kształtowania się zaburzeń seksualnych

- w zakresie kompetencji: uwrażliwienie na rolę sfery seksualnej w codziennym życiu człowieka

Pełny opis:

Problematyka ćw.:

1. Historia seksuologii.

2. Dysfunkcje seksualne kobiet.

3. Dysfunkcje seksualne mężczyzn.

4. Tożsamośc płciowa i transpłciowość.

5. Zaburzenia preferencji seksualnych.

6. Problemy seksualne w psychiatrii.

7. Seksualność.

8. Cyberseksualność.

9. Seksualność osób niepełnosprawnych.

10. Problemy społeczności LGBTQ.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

• Lew-Starowicz, M., Lew-Starowicz, Z., Skrzypulec-Plinta, V. (red.). (2017). Seksuologia. Warszawa: PZWL.

B. Literatura uzupełniająca

• Fajkowska-Stanik, M. (2001). Transseksualizm i rodzina. Przekaz pokoleniowy wzorców relacyjnych w rodzinach transseksualnych kobiet. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

• Gerymski, R. (2017). Are personality traits a good predictors of the type of watched pornography? Analysis of the relationship between personality traits and the preference of a chosen pornographic categories. Przegląd Seksuologiczny, 3(51), 10-16.

• Gerymski, R. (2017). Influence of the sex reassignment on the subjective well-being of transgender men – results of the pilot study and discussion about future research. Przegląd Seksuologiczny, 4(52), 10-16

• Gerymski, R. (2018). Związek agresji, wybranych czynników osobowościowych oraz preferencji kategorii filmów pornograficznych. Psychoseksuologia, 4, 80-91.

• Skałacka, K., & Gerymski, R. (2018). Sexual activity and life satisfaction in older adults. Psychogeriatrics. Early View. doi:10.1111/psyg.12381

• Leiblum, S. R., & Rosen, R. (red.). (2005). Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańsk: GWP

• Lew-Starowicz, Z., & Skrzypulec, V. (2010). Podstawy seksuologii. Warszawa: PZWL

• Lew-Starowicz, Z. (1988). Seksuologia sądowa. Warszawa: PZWL

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

- zna terminologię używaną w psychologii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;

- ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jego cechach, funkcjonowaniu wybranych relacjach i strukturach międzyludzkich (rodzinnych, zawodowych, kulturowych), oraz historycznej ewolucji poglądów na ich temat.

- posiada rozszerzoną wiedzę o wpływie na rzeczywistość społeczną i kulturową oraz jej odbiorze, w aspekcie mechanizmów psychologicznych.

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

- potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów wychowawczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych;

- posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań psychologicznych, formułuje i rozwiązuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody i techniki oraz konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii;

- ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań;

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

- jest gotowy do realizowania zadań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę;

- jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

- potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe.

Oceny lub wymagania zaliczeniowe określane są indywidualnie, jednak powinny zachować stosowność wobec zaplanowanych efektów kształcenia.

Ocena końcowa z poszczególnych form zajęć zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.