Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja interpersonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-KOMUN-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w tematykę poświęconą porozumiewaniu się, komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej – definicja zjawiska.

2. Wymiary komunikacji interpersonalnej: komunikacja werbalna i niewerbalna.

3. Męskie i kobiece style ekspresji.

4. Sztuka konwersacji – nawiązywanie kontaktu

5. Podstawy aktywnego słuchania partnera komunikacji oraz wprowadzenie do przeprowadzenia wywiadu.

6. Wywieranie wpływu na odbiorcę komunikatu.

7. Zwalczanie tremy podczas wystąpień publicznych.

8. Komunikacja międzykulturowa.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

• Davis, M., Fanning, P., & McKay, M. (2005). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP

• Stewart, John (2005). Mosty zamiast murów – podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: PWN.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

• Leathers, D.G. (2007). Komunikacja niewerbalna: zasady i zastosowania. Warszawa: PWN.

• Nęcki, Z. (1996). Komunikacja międzyludzka. Kluczbork: Antykwa.

B. .Literatura uzupełniająca

• Jędrusik, A. (2001). Zasady i wybrane techniki komunikacji werbalnej. Wrocław: WSOWL.

• Sikorski, W. (2011). Niewerbalna komunikacja interpersonalna: doskonalenie przez trening. Warszawa: Difin.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

- zna terminologię używaną w psychologii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze, źródłach i miejscu psychologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk;

- posiada rozszerzoną wiedzę o wpływie na rzeczywistość społeczną i kulturową oraz jej odbiorze, w aspekcie mechanizmów psychologicznych.

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

- potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów wychowawczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych;

- potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami i grupą docelową; także w języku angielskim na poziomie B2+

- ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań;

- posiada umiejętności potrzebne do przeprowadzenia rozmowy psychologicznej i psychologicznej pracy z grupą a także kierowania nią;

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

- jest gotowy do realizowania zadań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę;

- jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

- potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści

Metody i kryteria oceniania:

• Kolokwium zaliczeniowe

Oceny lub wymagania zaliczeniowe określane są indywidualnie, jednak powinny zachować stosowność wobec zaplanowanych efektów kształcenia.

Ocena końcowa z poszczególnych form zajęć zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Jasiński, Zofia Kardasz, Aleksandra Kwaśnicka
Prowadzący grup: Arkadiusz Jasiński, Zofia Kardasz, Aleksandra Kwaśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kwaśnicka, Aleksandra Różańska
Prowadzący grup: Aleksandra Kwaśnicka, Aleksandra Różańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.