Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań psychologicznych - konstruowanie eksperymentów i badań porównawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-METBAD-KO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań psychologicznych - konstruowanie eksperymentów i badań porównawczych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura uzupełniająca:

Brentano, F. C. (1999). Psychologia z empirycznego punktu widzenia. Wydaw. Naukowe PWN.


Brzeziński, J. (2005). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Bedyńska, S., Brzezicka, A (red.). (2007). Statystyczny Drogowskaz. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.


Ferguson, G. A., Takane, Y. (2002). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.


King B.M., Minium E.W. (2009) Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Nachmias Ch. F. i Nachmias D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c.


Wieczorkowska G. Wierzbiński J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Scholar.


Zdybek, P., Walczak, R. i Zdybek, M. (2012). Historia zwykłego oszustwa. Nieuczciwość akademicka widziana oczami studentów psychologii. Psychologia Społeczna,


Oleszkowicz, A. i Zdybek, P. (2009). Psychologia ilości, psychologia jakości. Uzupełniające się spojrzenia. Wrocław: Atut.

Skrócony opis:

Przedmiot ma pogłębić wiedzę studenta z zakresu metodologii badań psychologicznych oraz dostarczyć mu umiejętności niezbędnych do zaplanowania i przeprowadzenia badań empirycznych.

Pełny opis:

I. Realizacja badań jako projekt: praca badawcza w oparciu o własne hipotezy badawcze.

1. Wybór adekwatnego schematu badawczego.

2. Zbieranie danych:

• Dobór próby do własnych badań.

• Zastosowanie zasady randomizacji I i II stopnia w badaniach własnych.

3. Analiza danych statystycznych: praca na zebranym materiale empirycznym.

• Wybór adekwatnej metody analizy danych:

o porównywanie średnich i analiza korelacji

o analiza wariancji

o analiza regresji (jedno- i wielozmiennowa)

• Możliwości i ograniczenia stosowania różnych testów statystycznych.

II. Komunikacja wyników badań

• opis i graficzna prezentacja wyników

• dyskusja wyników

• prezentacja wyników badań własnych – tworzenie posteru

Literatura:

Shaughnessy J.J., Zechmeister E. B.i Zechmeister J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Francuz P. i Mackiewicz R. (2006). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: KUL

Piber – Dąbrowska K. Cypryańska M. i Wawrzyniak M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: SWPS Academica

Stanisz, A. (2006). Przystępny kurs statystyki: z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 1-3. Kraków: StatSoft.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów psychologia.

WIEDZA

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze, źródłach i miejscu psychologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk;

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej psychologii (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych);

UMIEJĘTNOŚCI

posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań psychologicznych, formułuje i rozwiązuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody i techniki oraz konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

jest gotowy do realizowania zadań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę;

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia:

ocena końcowa jest wystawiana na podstawie 1) wykonania pracy zaliczeniowej: (realizacja projektu badawczego i prezentacja wyników badań własnych (pisemna w formie plakatu naukowego i/lub raportu z badań oraz prezentacja ustna; 2) ewentualne zadania domowe, kartkówki.

C. Podstawowe kryteria

ocena końcowa z poszczególnych form zajęć zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów w pracy zaliczeniowej

wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 51% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pajestka, Radosław Walczak
Prowadzący grup: Grzegorz Pajestka, Radosław Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Dyscyplina:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w terenie
Realizowany zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Filipkowski, Radosław Walczak
Prowadzący grup: Jakub Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.