Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna dorosłych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PKDOROSL-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna dorosłych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy -poznanie i zrozumienie: podstawowych pojęć psychologii klinicznej człowieka dorosłego, koncepcji wyjaśniających, elementów diagnozy klinicznej i jej metod oraz wybranych form pomocy psychologicznej.

- w zakresie umiejętności- nabycie umiejętności: rozpoznawania wybranych zaburzeń okresu dorosłości, zrozumienia istoty różnych zaburzeń i doboru odpowiednich form pomocy psychologicznej

- w zakresie kompetencji - świadomość własnej wiedzy i umiejętności w poznanych obszarach oraz świadomość konieczności ciągłego rozwijania się; świadomość i odpowiedzialność w sytuacjach kontaktu z drugim człowiekiem.

Pełny opis:

Treści programowe

Ćwiczenia:

Problematyka ćwiczeń – warsztat obejmujący podstawy pracy z Pacjentem w różnych kontekstach: szpital, poradnia, prak-tyka prywatna (co działa a co nie działa -budowanie relacji i sojuszu z Pacjentem, rozmowa, jak ma przebiegać diagnoza psychologiczna, diagnoza nozologiczna i formułowanie obszaru lub obszarów do pomocy, jaki zakres pomocy może dać psycholog a jaki psychoterapeuta ; kiedy Pacjent jest kliniczny? Metody diagnozy stopnia nasilenia objawów (SCL, CORE-OM) Metoda diagnozy tendencji lub zaburzeń osobowości . Wybrane formy pomocy psychologicznej oraz psychoterapeu-tycznej

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP.

Cierpiałkowska L., Sęk H. (red.) (2016). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

Sęk H. (2005) Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L.(2003). Psychopatologia. Warszawa: Zysk i S-ka.

De Barbaro B (2005) Możesz pomóc : poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe.

Oldham John M., Lois B. Morris (1997) Twój Psychologiczny autoportret. Dlaczego czujesz, kochasz, myślisz, działasz właśnie tak. Warszawa: Wyd. Czarna Owca

Birchwood M., Jackson Ch. (2004). Schizofrenia. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne. Gdańsk GWP.

Hammen C. (2004). Depresja. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne. GWP.

Meyer R. (2003). Psychopatologia. Jeden przypadek - wiele teorii. Gdańsk: GWP.

Padesky Ch.A., Greenberger D. (2004). Umysł ponad nastrojem. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

B. Literatura uzupełniająca

Heszen I., Sęk H. (2008). Psychologia wobec problematyki zdrowia, rozdz. 19.2. (W:) Strelau J., Doliński D., Psychologia. Podręcznik akade-micki, t. 2. Gdańsk: GWP.

Sęk H. (2008) Psychologia kliniczna t 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sęk H., Brzezińska A.I. (2008). Podstawy pomocy psychologicznej, rozdz. 20. (W:) Strelau J., Doliński D., Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2. Gdańsk: GWP.

Kaplan H., Sadock B. (1995). Psychiatria kliniczna. Wrocław: Urban & Partner.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

• znać terminologię używaną w psychologii klinicznej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;

• zna teoretyczne podstawy działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie właściwym dla psychologii klinicznej; zna zasady praktyki opartej na dowodach; ma uporządkowaną wiedzę o zdrowiu i chorobie, normie i patologii człowieka w wymiarze psychologicznym;

• ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jego cechach, funkcjonowaniu w wybranych relacjach i strukturach międzyludzkich (rodzinnych, zawodowych, kulturowych) w kontekście psychologii klinicznej (klinicznego zrozumienia człowieka)

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

• potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii klinicznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów wychowawczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych;

• ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań;

• posiada umiejętności potrzebne do przeprowadzenia rozmowy psychologicznej i psychologicznej pracy z grupą a także kierowania nią;

• potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

• jest gotowy do realizowania zadań zawodowych; wykazuje aktywność w podejmowaniu działań profesjonalnych w zakresie psychologii klinicznej; angażuje się we współpracę;

•jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą

• potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia:

• praca zaliczeniowa

B. Formy zaliczenia:

• przeprowadzenie analizy przypadku

C. Podstawowe kryteria:

Ocena końcowa jest ustalana na podstawione sumy punktów uzyskanych z przeprowadzenie analizy przypadku:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Machnik-Czerwik
Prowadzący grup: Anna Machnik-Czerwik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.