Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PKDZIM-A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura uzupełniająca:

Albiński, R. i Kleszczewska-Albińska, A. (2009). Zapominalski mózg, czyli neurologiczne podłoże pamięci prospektywnej. Studia Psychologiczne, 47 (4), 7-20.

Brzezińska, A.I. (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP.

Cytowska, B. i Winczura, B.(2006). Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawni-cza „Impuls”.

Cytowska, B., Winczura, B. i Stawarski, A. (2008). Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. Kraków: Oficy-na Wydawnicza „Impuls”.

Kleszczewska-Albińska, A. (2019). Zaniedbania emocjonalne dziecka w wieku przedszkolnym – przegląd teoretyczny. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 18(1), 104-130.

Kohnstamm, R. (1991). Praktyczna psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Vasta, R., Haith, M.M. i Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.


Skrócony opis:

zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, w tym m.in. specyfiki zaburzeń w porównaniu do cech charakterystycznych dla tych samych zaburzeń w wieku dorosłym

ukształtowanie u studenta umiejętności praktycznego doboru adekwatnych metod diagnozy i interwencji w świetle wiedzy z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

kształtowanie gotowości w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań diagnostycznych i interwencyjnych w zakresie pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą; rozwijanie zaangażowania we współpracę; kształtowanie świadomości w zakresie zasad etyki zawodowej w procesie diagnozy i interwencji

Pełny opis:

Problematyka ćwiczeń:

1. Wprowadzenie do omawianych zagadnień

2. Zaburzenia neurorozwojowe

3. Zaburzenia psychotyczne

4. Zaburzenia dwubiegunowe i zaburzenia depresyjne

5. Zaburzenia lękowe

6. Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne

7. Zaburzenia zachowania

8. Niepełnosprawność intelektualna i trudności z uczeniem się

9. Reaktywne zaburzenia przywiązania

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Namysłowska, I. (red.) (2005). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Sęk, H. (red.) (2006). Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Carson, R.C., Butcher, J.N. i Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP.

Czabała, J. C. i Zasępa, E. (2006). Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej.

Heszen, I. i Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

B. Literatura uzupełniająca

Albiński, R. i Kleszczewska-Albińska, A. (2009). Zapominalski mózg, czyli neurologiczne podłoże pamięci prospektywnej. Studia Psychologiczne, 47 (4), 7-20.

Brzezińska, A.I. (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP.

Cytowska, B. i Winczura, B.(2006). Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawni-cza „Impuls”.

Cytowska, B., Winczura, B. i Stawarski, A. (2008). Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. Kraków: Oficy-na Wydawnicza „Impuls”.

Kleszczewska-Albińska, A. (2019). Zaniedbania emocjonalne dziecka w wieku przedszkolnym – przegląd teoretyczny. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 18(1), 104-130.

Kohnstamm, R. (1991). Praktyczna psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Vasta, R., Haith, M.M. i Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Posługiwać się terminologią z zakresu psychologii klinicznej w obszarze funkcjonowania i opisu dzieci i młodzieży na poziomie rozszerzonym

• Wykazywać się uporządkowaną i pogłębioną wiedzą, obejmującą terminologię, teorie i metodologię

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• Pogłębionego obserwowania, diagnozowania i racjonalnego oceniania złożonych sytuacji, analizowania motywów i wzorów zachowań dzieci i adolescentów

• Diagnozowania wybranych cech i właściwości z wykorzystaniem wybranych technik i narzędzi diagnostycznych

• Planowania adekwatnych do prezentowanego zaburzenia interwencji psychologicznych oraz przewidywania ich spodziewanych skutków

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• Gotowość do realizowania zadań zespołowych, zaangażowanie we współpracę

• Gotowość do określania priorytetów, identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z praktyczną pracą psychologa zajmującego się dziećmi i młodzieżą

• Gotowość do zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej, dostrzegania i formułowania problemów moralnych i etycznych związanych z pracą

Metody i kryteria oceniania:

• wykonanie w grupach 2- lub 3-osobowych prezentacji omawiającej wybrane zaburzenie psychiczne występujące w dzieciństwie lub adolescencji

• test wiedzy

• Dostateczny – student uzyskał minimum 60% punktów

• Dostateczny plus – student uzyskał minimum 70% punktów

• Dobry – student uzyskał minimum 80% punktów

• Dobry plus – student uzyskał minimum 90% punktów

• Bardzo dobry – student uzyskał minimum 95% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.