Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PPAT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura uzupełniająca:

De Barbabro B. red. (2014). Konteksty psychiatrii . Kraków: Seria Katedry Psychiatrii UJ CM

Kaplan H., Sadock B. (1995). Psychiatria kliniczna. Wrocław: Urban & Partner.


Skrócony opis:

Liczba punktów ECTS - 3

• udział w wykładzie - 30h

• przygotowanie do egzaminu i udział w nim - 60h

Suma 90 h = 3 ECTS

Wymagania wstępne - brak

Status przedmiotu:

• obowiązkowy

Pełny opis:

Treści programowe wykładu

1. Wprowadzenie w obszar psychopatologii. Tradycyjne i szersze rozumienie psychopatologii

2. Norma i patologia. Zdrowie i choroba. Biologiczne i psychologiczne poziomy analizy. Nienormalność dawniej i współcze-śnie

3. Badanie psychologiczne i diagnoza

4. Podejścia psychologiczne obecne w Psychopatologii . Podejścia biologiczne i neuronauka

5.. Zaburzenia lękowe

6. Zaburzenia nastroju

7. Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne

8. Zaburzenia osobowości oraz style osobowości

9. Podstawowe kryteria klasyfikacji zaburzeń psychicznych w systemach ICD-10, ICD-11,DSM-V

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

Cierpiałkowska, L. (2016) Psychopatologia. Warszawa: Scholar.

Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L.(2003). Psychopatologia. Warszawa: Zysk i S-ka.

Oldham John M., Lois B. Morris (1997) Twój Psychologiczny autoportret. Dlaczego czujesz, kochasz, myślisz, działasz właśnie tak. Warszawa: Wyd. Czarna Owca

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

• dysponować wiedzą pozwalającą odróżnić zaburzenia zdrowia psychicznego od stanu zdrowia

• posiadać wiedzę o przedmiocie badań różnych dyscyplin naukowych zajmujących się zdrowiem psychicznym

• znać podstawowe systemy diagnostyczne ICD- 10, ICD-11 i DSM-V

• dysponować wiedzą z zakresu psychopatologii ogólnej

• posiadać wiedzę z zakresu psychopatologii szczegółowej

• posiadać wiedzę o uwarunkowaniach biologicznych, społecznych i psychicznych zaburzeń oraz czynnikach społecznych i kulturowych modyfikujących obraz zaburzeń psychicznych

• dysponować wiedzą o zaburzeniach psychicznych, znać ich rozpowszechnienie i uwarunkowania

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• odróżniać i analizować jakościowe i ilościowe zaburzenia poszczególnych procesów psychicznych

• trafnie różnicować zaburzenia psychiczne

• wskazać właściwy sposób postępowania terapeutycznego w zależności od obrazu klinicznego wybranych zaburzeń

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• kompetencje w zakresie rozumienia człowieka cierpiącego na zaburzenia psychiczne

• zrozumienie konieczności profesjonalnej diagnozy psychopatologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

sposób zaliczenia - egzamin pisemny

forma zaliczenia - test wielokrotnego wyboru plus pytania otwarte

Ocena jest ustalana na podstawie liczby punków uzyskanych z testu:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.