Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PPAT-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Dostarczenie wiedzy o objawach i warunkach koniecznych do rozpoznawania zaburzeń psychicznych w dzieciństwie, adolescencji i dorosłości.

- Dostarczenie wiedzy o zdrowiu i zaburzeniach psychicznych

- Rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu psychopatologii do różnicowania zdrowia od zaburzeń psychicznych.

- Uwrażliwienie na problemy osób cierpiących z powodu zaburzeń będących przedmiotem zainteresowania psychopatologii.

Metody dydaktyczne

- wykład podający

- prezentacja multimedialna

- studium przypadku

- gry symulacyjne

- analiza tekstów źródłowych

Treści programowe:

1. Koncepcje normy i patologii a klasyfikacje zaburzeń psychicznych.

2. Wskaźniki zaburzeń.

3. Epidemiologia zaburzeń. Społeczno – kulturowy kontekst kształtowania normy i patologii

4. Geneza, objawy i leczenie zaburzeń:

- zaburzenia nastroju

- zaburzenia lękowe (fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)

- zaburzenia odżywania

- schizofrenia i zaburzenia urojeniowe, syndromy niewłaściwego rozpoznania

- zaburzenia wieku dziecięcego

- zaburzenia wynikające z nadużywania substancji psychoaktywnych

- zaburzenia osobowości, zaburzenia seksualne

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Carson, R.; Butcher, J.; Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń, tom 1 i 2, Gdańsk: GWP

Cierpiałkowska, L. (2016) Psychopatologia. Warszawa: Scholar.

Gałecki, P., Święcicki, Ł. (2015). Kryteria diagnostyczne z DSM-5. Wrocław: Edra Urban & Partner.

Kantorska-Janiec,M., Kiejna,A., Świątkiewicz, G.,Zagdańska, M. (2009) Epidemiologia zaburzeń psychicznych – dotychczasowe doświadczenia. Psychiatria Polska, XLIII, 375–385.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Cierpiałkowska, L. (2016) Psychopatologia. Warszawa: Scholar.

B. Literatura uzupełniająca

Chlewiński, Z., Grzywa, A. (1992) Urojeniowa wizja świata. Warszawa: Wiedza Powszechna

Lilienfeld, S.O., Lynn, S.J., Ruscio, J., Beyerstein, B.L. (2011) 50 wielkich mitów psychologii popularnej. Warszawa-Stare Groszki: Wydawnictwo CIS.

Rachman, S. (2005). Zaburzenia lękowe. Gdańsk: GWP.

Sacks, O. (2008). Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. Poznań: Zysk i S-ka.

Sęk, H. (red.) (2005) Psychologia kliniczna. Tom 1-2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Walsh, K., Darby, D. (2008) Neuropsychologia kliniczna Walsha. Gdańsk: GWP

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

- dysponować wiedzą pozwalającą odróżnić zaburzenia zdrowia psychicznego od stanu zdrowia

- posiadać wiedzę o przedmiocie badań różnych dyscyplin naukowych zajmujących się zdrowiem psychicznym

- znać podstawowe systemy diagnostyczne ICD- 10, ICD-11 i DSM-V

- dysponować wiedzą z zakresu psychopatologii ogólnej

- posiadać wiedzę z zakresu psychopatologii szczegółowej

- posiadać wiedzę o uwarunkowaniach biologicznych, społecznych i psychicznych zaburzeń oraz czynnikach społecznych i kulturowych modyfikujących obraz zaburzeń psychicznych

- dysponować wiedzą o zaburzeniach psychicznych, znać ich rozpowszechnienie i uwarunkowania

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

- odróżniać i analizować jakościowe i ilościowe zaburzenia poszczególnych procesów psychicznych

- trafnie różnicować zaburzenia psychiczne

- wskazać właściwy sposób postępowania terapeutycznego w zależności od obrazu klinicznego wybranych zaburzeń

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

- kompetencje w zakresie rozumienia człowieka cierpiącego na zaburzenia psychiczne

- zrozumienie konieczności profesjonalnej diagnozy psychopatologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia:

wykład: egzamin

ćwiczenia: zaliczenie z oceną

Egzamin: test wielokrotnego wyboru

Ćwiczenia:

- aktywność na zajęciach

- analiza studium przypadku

- quiz wiedzy na temat zaburzeń

Możliwe są dwie nieobecności na zajęciach. Kolejne wymagają wykonania dodatkowego ćwiczenia zaliczeniowego.

W ramach zajęć ćwiczeniowych można zdobyć 60 punktów, z czego do zaliczenia koniecznych jest minimum 31.

Punktacja do oceny z ćwiczeń:

31-36 -dst

37-42 - dst plus

43-48 - db

49-54 - db plus

55-60 - bdb

Egzamin (tekst wielokrotnego wyboru) z części wykładowej oceniane jest w następujący sposób:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego (egzamin) z części wykładowej zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów. Ocenę pozytywną otrzymuje się w momencie uzyskania minimum 55% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Stawiarska-Lietzau
Prowadzący grup: Monika Stawiarska-Lietzau
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a97f69f61608447afb4df45e27169e934%40thread.tacv2/conversations?groupId=4b04faef-161f-4d3f-9901-777ee50d168a&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy o objawach i warunkach koniecznych do rozpoznawania zaburzeń psychicznych. Rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu psychopatologii do różnicowania zdrowia od zaburzeń psychicznych oraz uwrażliwienie na problemy osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych będących przedmiotem zainteresowania psychopatologii.

Pełny opis:

W ramach zajęć poruszane będą następujące tematy:

Wykłady:

Koncepcje normy i patologii a klasyfikacje zaburzeń psychicznych

Epidemiologia zaburzeń psychicznych. Społeczno-kulturowy kontekst kształtowania normy i patologii

Przyczyny zaburzeń psychicznych – podstawowe paradygmaty w psychopatologii

Psychopatologia ogólna - zaburzenia procesów spostrzegania, myślenia, emocji, świadomości i zachowania. Kryteria niepoczytalności.

Charakterystyka wybranych grup zaburzeń psychicznych – geneza, objawy i leczenie: zaburzenia lękowe, nastroju, schizofrenia i zespoły urojeniowe, zaburzenia wynikające z nadużywania substancji psychoaktywnych, zaburzenia osobowości, zaburzenia wieku dziecięcego.

Ćwiczenia:

Kryteria nienormalności w praktyce klinicznej

Podstawowe kryteria klasyfikacji zaburzeń psychicznych w systemach ICD-10 i DSM-V

Diagnozowanie zaburzeń psychicznych w oparciu o systemy klasyfikacji zaburzeń ICD-10 i DSM-V – studia przypadków

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Butcher, J.N., Mineka, S. (2017) Psychologia zaburzeń Gdańsk: GWP

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) (2019). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN

Morrison, J. (2015) DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Seligman,M. E.P., Walker, E.F., Rosenhan, D.L. (2003). Psychopatologia, Poznań: Zysk i sk-a

3

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Butcher, J.N., Mineka, S. (2017) Psychologia zaburzeń Gdańsk: GWP

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) (2019). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN

Pużyński, S., Wciórka, J., red. (2000) Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10, t.1 -2 (Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne; Badawcze kryteria diagnostyczne). Kraków: Vesalius

Sęk H. (red.) (2005) Psychologia kliniczna t.1 i 2.

Gałecki, P., Święcicki, Ł., red. (2015) Kryteria diagnostyczne z DSM- 5, Wydawnictwo: Elsevier Urban & Partner

Uwagi:

Zajęcia odbywają się online na platformie MSTeams

Linki do zajęć:

WYKŁAD

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a97f69f61608447afb4df45e27169e934%40thread.tacv2/conversations?groupId=4b04faef-161f-4d3f-9901-777ee50d168a&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5

ĆWICZENIA

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afbedb14fc63a423b9ae8915ed3c674e0%40thread.tacv2/conversations?groupId=f933a3fd-8277-49b4-9b60-d57ad4f6b94e&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Stawiarska-Lietzau
Prowadzący grup: Monika Stawiarska-Lietzau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.