Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ogólna : emocje i motywacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSEMOC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia ogólna : emocje i motywacja
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany zdalnie

Literatura uzupełniająca:

B. Literatura uzupełniająca

1. DeCatanzaro D.A. (1999). Motywacje i emocje. Poznań: Wydawnictwo Zyski i S-ka.

2. Gasiul H. (2007). Teorie emocji i motywacji. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego

3. Oatley K., Jenkins J. M. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: PWN

4. Parkinson, B. i Colman, A. M. (1999). Emocje i motywacja. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

5. Lewis M., Haviland-Jones J.M. (red.) (2005) Psychologia emocji. Gdańsk: GWP

Skrócony opis:

W ramach kursu studenci zdobędą ogólną wiedzę na temat procesów emocjonalnych i motywacyjnych, ich genezy oraz roli w funkcjonowaniu człowieka. W czasie zajęć omówione zostaną kluczowe pojęcia dotyczące emocji i procesów afektywnych, biologiczne podstawy emocji, związki łączące emocje z poznaniem, różnice indywidualne i kulturowe w funkcjonowaniu afektywnym oraz teorie motywacji człowieka.

Pełny opis:

Problematyka wykładu:

1. Podstawowa problemy związane z rozumieniem emocji.

2. Klasyczne i współczesne teorie emocji.

3. Kategorie opisu i klasyfikacja emocji.

4. Biologiczne podstawy emocji. Emocje w ujęciu psychoewolucyjnym.

5. Związki łączące emocje i poznanie.

6. Ekspresja emocji. Różnice kulturowe i indywidualne w funkcjonowaniu afektywnym.

7. Kontrola emocji.

8. Podstawowe problemy związane z rozumieniem motywacji. Konflikty motywacyjne.

9. Klasyczne teorie motywacji.

10. Motywacja osiągnięć i motywacja wewnętrzna.

11. Motywacja związana z pojęciem ja i wartościami.

12. Motywacje homeostatyczne.

13. Motywacje heterostatyczne.

14. Motywacja w kontekście społecznym.

Problematyka ćwiczeń:

1. Potoczne i naukowe rozumienie emocji.

2. Czynniki wzbudzające emocje.

3. Metody badania emocji.

4. Zaburzenia emocjonalne.

5. Emocje a procesy poznawcze.

6. Ekspresja emocji.

7. Regulacja emocji i radzenie sobie ze stresem.

8. Prokrastynacja.

9. Motywacja wewnętrzna w ujęciu teorii autodeterminacji Ryana i Deciego.

10. Aspiracje do kariery i motywacja osiągnięć

11. Równowaga biologiczna organizmu.

12. Samoocena i motywy związane z ja.

13. Wartości jako dyspozycje motywacyjne.

Literatura:

Uwaga: Nie wszystkie ważne zagadnienia z literatury zostaną omówione w czasie zajęć i nie wszystkie ważne zagadnienia z zajęć znajdują się w zadanej literaturze.

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć oraz zdania egzaminu (wykorzystywana podczas zajęć oraz studiowana samodzielnie przez studenta):

1. Doliński, D. i Strelau. J. (2008-2020). Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom 1. Gdańsk: GWP, rozdz. 7 Emocje i motywacje.

2. Łosiak W. (2007). Psychologia emocji. Wydawnictwo: WAiP

3. Franken R.E. (2005-2012). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.

4. Ekman P., Davidson R.J. (red.) (1999-2012). Natura emocji. Podstawowe zagadnienia. Gdańsk: GWP.

5. Strelau J. (red) (2000) Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Gdańsk: GWP Bańka, A. (2005). Motywacja osiągnięć. Postawy teoretyczne i konstrukcja skali do pomiaru motywacji osiągnięć w wymiarze międzynarodowym. Studio PRINT-B, Poznań.

6. Gasiul, H. (Ed.). (2018). Metody badania emocji i motywacji. Difin.

7. Jarymowicz, M., & Jasielska, D. (2011). Różnorodność emocji jako podstawa poczucia pełni szczęścia. Czasopismo Psychologiczne, 1(17), 87-95.

8. Kondratowicz, B., Zawadzka, A., & Godlewska-Werner, D. (2014). Aspiracje materialistyczne i niematerialistyczne a religijność.

9. Kolańczyk, A. (1999). Świadomość afektu w procesie psychicznym. Czasopismo Psychologiczne, 5(1), 43-54.

10. Niedźwieńska, A. (2001). Co jest szczególnego w efekcie lampy błyskowej? Czasopismo Psychologiczne, 7, 155-164.

11. Szczygieł, D. (2014). Regulacja emocji a dobrostan. Konsekwencje wyprzedzającej i korygującej regulacji emocji. Oblicza jakości życia, 193-209.

12. Wirga T., Pajestka G., Kopczak-Wirga A. (2018) Związek indukowanych emocji z ruminacjami i orientacją pozytywną. Czasopismo Psychologiczne, vol. 24(2), 269-277

13. Wojciszke, B., & Baryła, W. (2005). Skale do pomiaru nastroju i sześciu emocji. Czasopismo Psychologiczne, 11(1), 31-48.

14. Wróbel, M. (2008). O transferze emocji i nastrojów między ludźmi–mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zarażenia afektywnego. Psychologia Społeczna, 3(8), 210-230.

15. Jankowski, T., Osobowości, K. P., & Lubelskiego, K. U. (2006). Motywy związane z koncepcją siebie. Studia z Psychologii KUL, 13, 149-174.

16. Hanna Liberska (2017). "Klasyczne" i współczesne podejścia do wartości. W: H.Liberska, A.Malina, D.Suwalska-Barancewicz (red.), Tradycja a nowoczesność. Wartości współczesnego człowieka - przedmiot, źródła, obszary i konflikty (s. 20-32). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Metody i kryteria oceniania:

1. Wykład: egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru, w którym ocena dostateczna to ponad 60% punktów.

2. Konwersatoria: kolokwium (co najmniej jedno) + ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru

• Test z oceną niedostateczną należy poprawić. Poprawka może być tylko jedna. Poprawiać można jedynie prace, które uzyskały ocenę niedostateczną. Pozytywne oceny z testu nie podlegają negocjacji.

• Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze, tylko w uzasadnionych przypadkach trzy, wówczas nieobecność należy "odpracować" w ramach konsultacji. Opuszczenie większej liczby zajęć (konwersatoriów) w semestrze uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pajestka
Prowadzący grup: Arkadiusz Jasiński, Grzegorz Pajestka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pajestka, Katarzyna Skałacka
Prowadzący grup: Grzegorz Pajestka, Katarzyna Skałacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.