Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia niepełnosprawnych intelektualnie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSNIEPIN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia niepełnosprawnych intelektualnie
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy:

Student nabędzie wiedzę z zakresu psychologii niepełnosprawności intelektualnej w obszarze różnych koncepcji psychologicz-nych dotyczących funkcjonowania człowieka niepełnosprawnego intelektualnie od najdawniejszych czasów do współczesności.

Dostarczenie Studentowi wiedzy dotyczącej metod pracy z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie w praktyce psychologicznej w zakresie szeroko pojętej profilaktyki i rehabilitacji.

- w zakresie umiejętności

Student nabędzie umiejętności rozumienia i analizy sytuacji osób niepełnosprawnych intelektualnie na różnych etapach życia tych osób..

- w zakresie kompetencji

Uświadomienie i uwrażliwienie na sytuacje osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz zrozumienie specyfiki pracy z tą kategorią osób.

Pełny opis:

Problematyka wykładu:

1. Niepełnosprawność intelektualna na tle postaw wobec osób niepełnosprawnych - historia i współczesność.

2. Profilaktyka niepełnosprawności intelektualnej. Wczesna interwencja i wspomagania rozwoju małego dziecka.

3. Biologiczne, społeczne i psychologiczne czynniki upośledzenia. Zjawisko upośledzenia umysłowego jako produkt spo-łecznej stygmy.

4. Charakterystyka rozwojowa zjawiska niepełnosprawności intelektualnej a stereotyp pozytywny.

5. Mózgowe Porażenie Dziecięce i Zespół Downa jako wybrane drogi dojścia do upośledzenia umysłowego. Diagnoza, wczesna interwencja i dalsza rehabilitacja.

6. Rodzina dzieci z zaburzeniami rozwoju. Podejście skoncentrowane na rodzinie.

7. Praca z rodzicami dziecka z zaburzeniami rozwoju w ramach wczesnej interwencji - program RF, systemy mediacyjne.

8. Praca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie - etap późniejszy.

9. Wybrane metody rehabilitacji dzieci upośledzonych.

10. Ubezwłasnowolnienie i seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie jako wybrane problemy funkcjonowania w życiu dorosłym.

11. Rehabilitacja społeczne i zawodowa młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

12. Podsumowanie.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

Kielin J. (2002) Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, Gdańsk, GWP

Kościelska M. (2000) Oblicza upośledzenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cytowska B., Wilczura B. (2006), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Stelter Ż. (2009) Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, WN SCHOLAR

Baczała, D. (2012). Niepełnosprawność intelektualna a kompetencje społeczne. Red.: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

B. Literatura uzupełniająca

Cunningham Cliff: Dzieci z zespołem Downa: poradnik dla rodziców. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedago-giczne, 1994

Kowalik S. (2007) Psychologia rehabilitacji, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Mikrut, A. (2013). O prawie osób z niepełnosprawnością intelektualną do przeżywania i wyrażania swojej seksualności. Miedzy ideą, deklaracjami a rzeczywistością. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej Nr9/2013. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk.

Zmaczyńska – Witek B. (2000), Postawy wobec osób niepełnosprawnych, Praca Socjalna 1

Zmaczyńska – Witek B. (2007)Mentally retarded people in the eyes of the future specialist. The stereotype as a Predictor of tendencies towards discriminative behaviors., Social Change in Solidarity : Community Psychology Perspectives and Approach-es, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Opolskiego

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student zna podstawową terminologię stosowaną w psychologii niepełnosprawności intelektualnej i dys-cyplinach pokrewnych.

2. Student ma podstawową wiedzę z zakresu rozumie-nia istoty zjawiska upośledzenia umysłowego oraz dróg dochodzenia do tej formy niepełnosprawności.

3. Student zna wybrane metody pracy z dziećmi z

zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzicami w obszarze działań profilaktycznych.

4. Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat zasad i metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie na kolejnych etapach ich życia.

5. Student rozumie specyfikę zjawiska społecznego jakim jest upośledzenie umysłowe na kolejnych eta-pach rozwojowych.

Umiejętności

1.Student potrafi , wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z praktyczną

2.Student ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonej sytuacji psychologicznej i społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie

Kompetencje społeczne

1.Student ma świadomość potrzeby dalszego rozwoju oraz świadomość znaczenia wiedzy z psychologii niepełnosprawności intelektualnej w praktyce spo-łecznej.

2. posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem zdiagnozowanym jako niepełnosprawny intelektualnie i jest wrażliwy na jego specyficzne problemy i potrzeby.

3. Student potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia:

• egzamin w formie pisemnej - 100%punktów

Podstawowe kryteria:

Ocena końcowa z przedmiotu zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.