Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSPRAC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia pracy
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura uzupełniająca:


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do podejmowania roli psycholoCele przedmiotu::

- w zakresie

wiedzy: poznanie podstawowych pojęć z zakresu psychologii pracy i mechanizmów psychologicznych kształtujących zachowania ludzi w środowisku pracy,

umiejętności: wypracowanie umiejętności praktycznych swobodnego posługiwania się terminologią i zrozumienia podstawowych mechanizmów psychologicznych kierujących zachowaniem się ludzi w pracy

- w zakresie kompetencji : uwrażliwienie na problemy zagrożeń dobrostanu pracownika

ga pracy poprzez dostarczenie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności identyfikacji, analizy i interpretacji aspektów psychospołecznego funkcjonowania jednostki w środowisku

Pełny opis:

Treści programowe:

Treści realizowanych podczas zajęć, przy czym uwzględnia się podział na poszczególne formy zajęć

A. Problematyka wykładu:

1. Filozoficzne i religijne podstawy etosu pracy w Europie

2. Ilościowe i jakościowe obciążenie pracą – stres pracy

3. Motywacja do pracy

4. Psychopatologia pracy - mobbing i zachowania kontrproduktywne w pracy

5. Zaangażowanie i wypalenie zawodowe.

6. Klimat i kultura organizacyjna

7. Praca a globalizacja

B. Problematyka ćw.:

1. Historia etosu pracy w Polsce

2. Modele stresu zawodowego

3. Stres pracy a zdrowie

4. Współczesne psychopatologie społeczne a praca

5. Praca a rodzina

6. Satysfakcja z pracy i metody jej mierzenia

Literatura:

A.1. Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

1.Bańka, A. (2016). Psychopatologia pracy. Poznań: SPA

2. Chmiel, N. (2003).Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP

4. Ratajczak, Z., Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa 2008

5. Derbis, R, Baka, Ł. (2011). Znaczenie wsparcia społecznego i zaangażowania w pracę dla związku stresorów w pracy i wypalenia zawodowego. Czasopismo Psychologiczne, 17, 2, 277-287.

Psychologiczne (CPPJ) 23, 2 241-247. DOI: 10.14691/CPPJ.23.2.241

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

• Schultz,S.E., Schultz, D.P, Psychologia i wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa, 2006

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student :

Dysponuje poszerzoną wiedzą w zakresie zagadnień z psychologii pracy.

Posiada pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych i społecznych uwarunkowań zaburzeń funkcjonowania jednostek w pracy

Posiada pogłębioną wiedzę na temat zagrożeń dla dobrostanu pracowników związanych z miejscem pracy.

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• Prawidłowego posługiwania się terminologią z zakresu psychologii i psychopatologii pracy

• Analizowania i interpretowania funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych zachowań ludzi w miejscu pracy oraz ich uwarunkowań

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• Świadomość konieczności i potrzeby uczenia się przez całe życie oraz jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych.

• Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role i podejmować nowe zadania oraz współpracować i kierować innymi osobami oraz zespołami ludzkim

rozwoju pracowników.

• Student potrafi przeprowadzić rozmowę separacyjną w procesie derekrutacji.

Kompetencje społeczne

• Student ma pogłębioną świadomość znaczenia pracy w życiu jednostki.

Metody i kryteria oceniania:

B. Formy zaliczenia:

1. Wykład:

Test wielokrotnego wyboru z wszystkich treści programowych

2. Ćw.:

Oceny cząstkowe:

• dwa krótkie kolokwia w ciągu semestru ( test wielokrotnego wyboru bez punktów ujemnych)

• aktywność na zajęciach

• obecność na zajęciach (można bez usprawiedliwienia nie być na jednych ćwiczeniach)

C. Podstawowe kryteria

Ocena egzaminu:

- 60% pełnych poprawnych odp. na ocenę dst. (3.0)

Ocena ćwiczeń:

- Ocena z ćwiczeń składa się w 70%% z ocen uzyskanych z kolokwiów , w 20 % z oceny aktywności i zaangażowania w prowadzone zajęcia oraz w 10% z obecności na nich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Derbis
Prowadzący grup: Romuald Derbis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.