Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia pracy i organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSPRORG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia pracy i organizacji
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura uzupełniająca:

Bakker, A.B., & Demerouti, E. (2017). Job Demands-Resources Theory: Taking Stack and Looking Forward. Journal of Occupational Health Psychology, 22, 2, 273-285.


Ryan, R.M. i Deci, E.L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do podejmowania roli psychologa pracy poprzez dostarczenie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności identyfikacji, analizy i interpretacji aspektów psychospołecznego funkcjonowania jednostki w środowisku pracy .

Pełny opis:

1. Wyzwania psychologii pracy

2. Istota pracy. Paradygmaty psychologii pracy i organizacji. Tradycyjne i nowoczesne dziedziny psychologii pracy i organizacji.

3. Osobowościowe aspekty funkcjonowania w organizacji:

- cechy osobowości a osiągnięcia zawodowe

- cechy osobowości jako predyktory efektywnego kierowania

4. Zainteresowania zawodowe

5. Teorie motywacji (teorie składników motywacji, teorie procesu motywacji)

6. Wybrane narzędzia motywowania pracowników

- kontrakt psychologiczny

- oceny okresowe pracowników

- gamifikacja

7. Zaangażowanie w pracę i wolontariat korporacyjny- przegląd badań.

B. Problematyka ćw./lab./kon./sem.:

1. Praca jako wartość z perspektywy różnych pokoleń

2. Efektywny lider

3. Zainteresowania zawodowe

4. Motywowanie siebie i innych w kontekście środowiska pracy

5. Psychologia derekrutacji

6. Psychospołeczne bezpieczeństwo w pracy

Literatura:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

• Ratajczak, Z., Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa 2008

• Chmiel N., Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk 2007

• Bańka, A., Psychopatologia pracy, SPiA, Poznań, 2016

• Derbis, R, Baka, Ł. (2011). Znaczenie wsparcia społecznego i zaangażowania w pracę dla związku stresorów w pracy i wypalenia zawodowego. Czasopismo Psychologiczne, 17, 2, 277-287.

• Ochnik, D. red. (2019). Selflessness in Business. Wilmington, USA: Vernon Press. ISBN: 978-1-62273-756-7.

• Ochnik, D. (2017). Prospołeczne preferencje zawodowe a społeczny zegar zawodowy kobiet i mężczyzn. Czasopismo Psychologiczne, Czasopismo Psychologiczne (CPPJ) 23, 2 241-247. DOI: 10.14691/CPPJ.23.2.241

• Ochnik, D., Rosmus, R. (2016). Preferencje zawodowe młodych Polek i Polaków. Vocational preferences of young Polish men and women. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi HRM, 6,113, 43-56.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

• Schultz,S.E., Schultz, D.P, Psychologia i wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa, 2006

Efekty uczenia się:

Wiedza

• Student definiuje i wyjaśnia psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieku w środowisku pracy

• Student wymienia i opisuje teorie motywacji oraz pojęcia zaangażowania w pracę i wolontariatu korporacyjnego.

• Student rozumie psychologiczne znaczenie istoty pracy.

Umiejętności

• Student potrafi identyfikować i analizować psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieku w środowisku pracy.

• Student objaśnia osobowościowe aspekty funkcjonowania w organizacji.

• Student interpretuje psychologiczne elementy psychologii motywowania i rozwoju pracowników.

• Student potrafi przeprowadzić rozmowę separacyjną w procesie derekrutacji.

Kompetencje społeczne

• Student ma pogłębioną świadomość znaczenia pracy w życiu jednostki.

Metody i kryteria oceniania:

B. Formy zaliczenia:

1. Wykład: obecność, egzamin pisemny

2. Ćw.

• wykonanie pracy zaliczeniowej:

o przygotowanie projektu i prezentacji

• ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru

C. Podstawowe kryteria: Oceny lub wymagania zaliczeniowe określane są indywidualnie, jednak powinny zachować stosowność wobec zaplanowanych efektów kształcenia.

Ocena końcowa z poszczególnych form zajęć zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 80% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Hauziński
Prowadzący grup: Jakub Filipkowski, Aleksander Hauziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Hauziński
Prowadzący grup: Jakub Filipkowski, Aleksander Hauziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.