Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSRODZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rodziny
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura uzupełniająca:

T. Rostowska, J. Rostowski (red.). (2002). Rodzina – rozwój – praca. Wybrane zagadnienia, Łódź.

M. Braun-Gałkowska (2008). Psychologia domowa, Lublin.

T. Rostowska (2008). Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Kraków.

I. Janicka (2008). Stosunki partnerskie w związkach niemałżeńskich. Przegląd Psychologiczny, 1, 37-53.

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy - dostarczenie Studentowi wiedzy dotyczącej teorii badań nad rodziną, modeli funkcjonowania rodziny, współczesnych przemian w życiu małżeńsko-rodzinnym, struktury, funkcji i przebiegu rozwoju małżeństwa i rodziny w ujęciu normatywnym oraz metod diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z rodziną

- w zakresie umiejętności - ukształtowanie umiejętności systematyzowania wiedzy dotyczącej rodziny i stawiania pytań badawczych

- w zakresie kompetencji - uwrażliwienie na znaczenie wiedzy z psychologii rodziny w pracy psychologa.

Wymagania wstępne: wiedza z psychologii rozwoju człowieka i psychologii społecznej w zakresie przewidzianym w programie studiów

Pełny opis:

• udział w wykładach: 30h*

• zadania do samodzielnego wykonania poza godzinami zajęć: 30h

• udział w konsultacjach z nauczycielem: 5

• samodzielne przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie: 35h

Suma 100 h = 4 ECTS

1 Punkt ECTS = 25-30 h. pracy studenta

* Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach należy dokonać u prowadzącego w terminie 7 dni od ustania jej przyczyny. Nieusprawiedliwienie trzech nieobecności na zajęciach może spowodować skreślenie z listy studentów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

F.B. Simon, H. Stierlin (1998). Słownik terapii rodzin. Gdańsk: GWP

I. Janicka, H. Liberska (red.) (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN,

M. Plopa (2005). Więzi w małżeństwie i rodzinie., Kraków: IMPUS

M. Plopa (2005). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Elbląg: IMPULS

B. De Barbaro (red.). (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków.

A. Margasiński (2015). Rodzina w ujęciu systemowym. Teoria i badania. Warszawa.

T. Rostowska (2009). Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia. Kraków: IMPULS

E. Mandal (2013). Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: PWN.

V. Satir (2002). Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk: GWP.

E. Kiełek-Rataj, (2013). Religijność personalna a satysfakcja z małżeństwa, w: Family Forum, vol. 3, ss. 97-113

Literatura do samodzielnego studiowania:

K. Walęcka-Matyja (2014). Role i funkcje rodziny. W: I. Janicka, H. Liberska (red.). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN,

(ss. 95-110).

M. Braun-Gałkowska (2002). Psychoprofilaktyka życia rodzinnego. Małżeństwo i rodzina. Nr 2

M. Plopa (2014). Więzi małżeńskie i rodzinne z perspektywy teorii przywiązania. W: I. Janicka, H. Liberska (red.). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN, (ss. 141-157).

M. Błażek, A. Lewandowska-Walter (2017). Rozwód jako proces. Perspektywa dorosłych i dzieci. Warszawa: Difin.

M. Grabowska (2014). Seksualność w związkach małżeńskich. W: I. Janicka, H. Liberska (red.). Psychologia rodziny. Warsza-wa: PWN, (ss. 167-180).

M. Farnicka, H. Liberska (2014). Transmisja międzypokoleniowa – procesy zachodzące na styku pokoleń. W: I. Janicka, H. Liberska (red.). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN, (ss. 185-198).

I. Janicka (2014). Związki kohabitacyjne. W: I. Janicka, H. Liberska (red.). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN, (ss. 259-279).

B. Harwas-Napierała (2008). Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Poznań

L. Bakiera, J. Szczerbal, (2018). Doświadczenie nastoletniego macierzyństwa a wybrane aspekty funkcjonowania dorosłych kobiet. Polskie Forum Psychologiczne, XXIII, 1, 102-121

M. Braun-Gałkowska (2018). Psychologia domowa. Lublin.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Posługiwać się terminologią z zakresu psychologii rodziny oraz zastosować tę wiedzę w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

• Posługiwać się na poziomie rozszerzonym wiedzą o rodzinie, jej cechach, funkcjonowaniu, zadaniach w kontekście rozwojowym, kulturowym i społecznym oraz znać historyczną ewaluację poglądów na temat rodziny.

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien mieć umiejętność:

• pogłębionej obserwacji, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych (w szczególności dotyczących systemu rodzinnego), przy wykorzystaniu różnych źródeł z zastosowaniem technologii informatycznej (ICT)

• pogłębionej obserwacji, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w kontekście rodziny

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• przekonanie o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia: zaliczenie pisemne, zawierające pytania otwarte (także problemowe) i zamknięte.

Dodatkowo student zalicza lektury obowiązkowe w formie pisemnej. Opcjonalnie: student ma możliwość zaliczania lektury obowiązkowej w semestrze w formie pisemnej w podanych przez wykładowcę terminach.

Ocena uzyskana z zaliczenia lektury obowiązkowej stanowi część składową oceny ostatecznej.

Podstawowe kryteria:

ocena końcowa z poszczególnych form zajęć zostanie ustalona na pod-stawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów z treści wykładowych i lektury obowiązkowej traktowanych rozłącznie

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów z treści wykładowych i lektury obowiązkowej traktowanych rozłącznie

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów z treści wykładowych i lektury obowiązkowej traktowanych rozłącznie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.