Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSRODZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rodziny
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura uzupełniająca:

T. Rostowska, J. Rostowski (red.). (2002). Rodzina – rozwój – praca. Wybrane zagadnienia, Łódź.

M. Braun-Gałkowska (2008). Psychologia domowa, Lublin.

T. Rostowska (2008). Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Kraków.

I. Janicka (2008). Stosunki partnerskie w związkach niemałżeńskich. Przegląd Psychologiczny, 1, 37-53.


Skrócony opis:

Wykład Psychologia rodziny ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania rodziny.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy - dostarczenie Studentowi wiedzy dotyczącej teorii badań nad rodziną, modeli funkcjonowania rodziny, współczesnych przemian w życiu małżeńsko-rodzinnym, jakości więzi w rodzinie, struktury, funkcji i przebiegu rozwoju mał-żeństwa i rodziny w ujęciu normatywnym oraz wybranych metod diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z rodziną

- w zakresie umiejętności - ukształtowanie umiejętności systematyzowania wiedzy dotyczącej rodziny i stawiania pytań ba-dawczych

- w zakresie kompetencji - uwrażliwienie na znaczenie wiedzy z psychologii rodziny w pracy psychologa; student posiada świa-domość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dalszego rozwoju w zakresie psychologii rodziny

Literatura:

I. Janicka, H. Liberska (red.) (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN,

B. De Barbaro (red.). (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków.

V. Satir (2002). Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk: GWP.

Wojciszke, 2009, Psychologia miłości GWP

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Posługiwać się terminologią z zakresu psychologii rodziny oraz zastosować tę wiedzę w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

• Posługiwać się na poziomie rozszerzonym wiedzą o rodzinie, jej cechach, funkcjonowaniu, zadaniach w kontekście rozwojowym, kulturowym i społecznym oraz znać historyczną ewaluację poglądów na temat rodziny.

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien mieć umiejętność:

• pogłębionej obserwacji, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych (w szczególności dotyczących systemu rodzinnego), przy wykorzystaniu różnych źródeł z zastosowaniem technologii informatycznej (ICT)

• pogłębionej obserwacji, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w kontekście rodziny

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• przekonanie o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne na platformie moodle

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kardasz
Prowadzący grup: Zofia Kardasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.