Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna - kurs zaawansowany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSSPOL-ZA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna - kurs zaawansowany
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy - dostarczenie pogłębionej wiedzy z zakresu psychologii społecznej w trzech wybranych obszarach: uprzedzeń, szczęścia i miłości,

- w zakresie umiejętności - ukształtowanie umiejętności rozumienia uwarunkowań i konsekwencji uprzedzeń, szczęścia i miłości w relacjach i życiu psychicznym jednostek

- w zakresie kompetencji - uwrażliwienie na istotność szczęścia i miłości i czynników je determinujących w zdrowiu psychicznym i fizycznym oraz uwrażliwienie na uprzedzenia występujące w życiu społecznym.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Uprzedzenia, stereotypy i dyskryminacja w badaniach psychologicznych

2. Ageizm i seksizm

3. Rozumienie szczęścia w badaniach psychologicznych, wyznaczniki szczęścia i jego konsekwencje

4. Teoria przepływu - M. Csikszentmihalyi

5. Cebulowa teoria szczęścia – J. Czapiński

6. Tworzenie szczęścia: ćwiczenia z psychologii pozytywnej wg M. Seligmana

7. Miłość i jej rodzaje w teoriach i badaniach psychologicznych

8. Koncepcja miłości wg R. Sternberga oraz dynamika wg B. Wojciszke

9. Ewolucyjne i kulturowe teorie miłości

Literatura:

Wykaz literatury*

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Wojciszke B. (2011).Psychologia społeczna. Rozdz. 10, 12, 13, 19.

Nelson T. (2003). Psychologia uprzedzeń. GWP, rozdz. 1, 7, 8.

Csikszentmihalyi M. (2005). Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia. Warszawa: Wyd. Santorski.

Sternberg R. ,Weis K. (red.). (2007). Nowa psychologia miłości. Taszów: Moderator.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Seligman, M. (2011). Pełnia życia : nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia. Poznań: Media Rodzina.

Czapiński J. (2004). Ekonomiczne przesłanki i efekty dobrostanu psychicznego. w Tyszka T.

(red.)- Psychologia ekonomiczna, GWP

CZAPIŃSKI, J. (2001). Szczęście-złudzenie czy konieczność? Cebulowa teoria szczęścia w świetle nowych danych empirycznych. [W]: M. KOFTA, T. SZUTROWA (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice ze społecznej psychologii osobowości (s. 266-306). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

B. Literatura uzupełniająca

Czapiński, J. (red.) (2008). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wydaw-nictwo Naukowe PWN.

Diener E., Biswas-Diener R. (2010). Szczęście. Odkrywanie bogactwa psychicznego. Sopot: SAW Smak Słowa.

Trzebińska, E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Haidt, J. (2006). Szczęście: od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne. Gdańsk: GWP.

Lyubomuirsky S. (2008). Wybierz szczęście. Naukowe metody budowania życia jakiego pragniesz. Warszawa: Laurum.

Wojciszke B. (2009). Psychologia miłości : intymność, namiętność, zobowiązanie. Wyd. 5 poszerz. Gdańsk : Gdańskie Wydaw-nictwo Psychologiczne.

Fromm E. (1992). O sztuce miłości. Warszawa: Wydawnictwo Sagittarius.

Irenäus Eibl-Eibesfeldt (1998). Miłość i nienawiść. Warszawa: PIW.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• definiować wiedzę o uwarunkowaniach psychologii uprzedzeń, szczęścia i miłości w kontekście innych dziedzin psychologii;

• omówić współczesną wiedzę o kierunkach rozwoju psychologii pozytywnej i psychologii uprzedzeń oraz psychologii miłości oraz rozumieć jej historyczne i kulturowe uwarunkowania;

• Określić wpływ czynników psychospołecznych na poczucie szczęścia jednostki, relacje w bliskich związkach oraz ateizm i seksizm w aspekcie mechanizmów psychologicznych.

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• konstruowania uzasadnień dotyczących tematyki psychologicznej psychologii uprzedzeń, szczęścia i miłości z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych psychologii, jak i innych dyscyplin naukowych;

• realizacji podstawowych programów badawczych dotyczących obszaru psychologii uprzedzeń, szczęścia i miłości: rozróżnia orientacje w metodologii badań psychologicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody i techniki oraz konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski;

• zebrać i zweryfikować umiejętności obserwowania, diagnozowania i racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych w ramach psychologii uprzedzeń, szczęścia i miłości

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student wykazuje:

• uszczegółowioną świadomość swojej wiedzy psychologicznej i umiejętności z zakresu psychologii uprzedzeń, szczęścia i miłości; rozumie potrzebę permanentnego rozwoju osobistego i zawodowego z uwzględnieniem czynników psychicznych,

• gotowość do realizowania zadań zawodowych, a ponadto odznacza się aktywnością i wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych psychologicznych,

• zrozumienie specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem i jest wrażliwy na znaczenie relacji interpersonalnej i jakości życia w kontakcie psychologicznym, np. w ramach interwencji pozytywnej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne

Szczegółowe informacje na temat form zajęć/metod nauczania, obejmujących na przykład (można też opisać własny sposób pracy ze studentami):

• dyskusje

• prezentacje multimedialne wykładowcy i studentów

. Podstawowe kryteria:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 55% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 70% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 85% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.