Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i praktyka -psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSTIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i praktyka -psychologia społeczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja wybranych zagadnień z przedmiotów specjalizacji społecznej w wersji podstawowej i poszerzonej o nowe teorie, wyniki badań i zastosowania we współczesnej praktyce psychologicznej. Ćwiczenia mają za zadanie rozwijać umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu różnych przedmiotów w kontekście praktycznym. Ponadto przedmiot ten ma za zadanie powtórkę i utrwalenie materiału z zakresu psychologii społecznej celem przygotowania studentów do egzaminu dyplomowego. W związku z tym celem zajęć jest przypomnienie przypomnienie i utrwalenie studentowi społecznej natury człowieka poprzez prezentację wybranych teorii, odpowiednich metod i badań wyjaśniających mechanizmy zachowań społecznych jednostki.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu będą omawiana najważniejsze zagadnienia psychologii społecznej oraz powiązanych z nią obszarów. Treści zostaną przedstawione w odniesieniu do klasycznych teorii i prekursorskich badań oraz w kontekście najnowszych doniesień naukowych oraz obserwacji społecznych wydarzeń dokonywanych przez studentów.

Będą to następujące tematy:

- Najważniejsze metody prowadzenia badań w psychologii społecznej

- Wpływ społeczny - konformizm, manipulacja, przegląd technik wpływu społecznego wg klasyfikacji Cialdiniego i Dolińskiego.

- Procesy grupowe (facylitacja, próżniactwo społeczne, deindywiduacja, myślenie grupowe i inne).

- Stosunki społeczne (Atrakcyjność interpersonalna, zachowania prospołeczne, agresja, uprzedzenia i stereotypy, konflikty)

- Szczęście jednostki w wybranych teoriach i badaniach psychologicznych

- Miłość i przyjaźń w koncepcjach i badaniach psychologicznych.

- Rozumienie siebie i świata społecznego (dysonans poznawczy, schematy, heurystyki, zachowania niewerbalne, atrybucje, wyobrażenia, skróty poznawcze).

- Wybrane przekonania na temat świata społecznego i natury człowieka (legitymizacja systemu, zaufanie, autorytaryzm).

Literatura:

A1. Literatura podstawowa:

Cialdini R. (1994 i kolejne wydania). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP. Rozdz. 1, 2.

Doliński D. (2000). Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Ossolineum., Rozdz. 7

Szmajke A. (1999). Autoprezentacja. Maski, pozy, miny. Olsztyn: Ursa Consulting., Rozdz. II

Wojciszke B. (2017). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Rozdz. 1-8, 10-16, 18-19

Aronson.E., Wilson, T., D., Akert, R.,M. (1997). Psychologia Społeczna. Serce i umysł. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo.

A2. studiowana samodzielnie przez studenta

Aronson E. (red., 2002). Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Brown R. (2006). Procesy grupowe. . Gdańsk: GWP

Diagnoza Społeczna 2015, wybrane komunikaty i raporty CBOS

Czapiński, J. (2017). Psychologia szczęścia. Kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli nowa odsłona teorii cebulowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Doliński D., Grzyb T. (2017). Posłuszni do bólu. O uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Milgrama. SOPOT: Smak Słowa

Etcof N. (2000). Przetrwają najpiękniejsi. Warszawa: WAB

Grzyb T. (2017). Eksperyment terenowy w psychologii społecznej. Warszawa: PWN.

Krahe B. (2005). Agresja. Gdańsk: GWP

Nelson T. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: GWP

B. Literatura uzupełniająca

Kofta M., Szustrowa T. (red.). (2001). Złudzenia, które pozwalają żyć. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Kossowska, M. Kofta M. (red.) (2009). Psychologia poznania społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Parzuchowski M., Białobrzeska O., Osowiecka M., Frankowska N., Szymków A. (2017). Szczerość na wyciągnięcie ręki: niewerbalny przejaw szczerości intencji proszącego wzbudza uległość. Psychologia społeczna, 12, 1 (40).

Rutkowska D., Szuster A. (2008). O różnych obliczach altruizmu. Warszawa: Scholar

Wojciszke B. (2010). Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego. Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

• Zna terminologię stosowaną w psychologii społecznej

• ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju psychologii społecznej i jej różnych zastosowaniach

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych technikach wpływu społecznego i możliwościach jej wykorzystania w szkoleniach poświęconych skutecznej sprzedaży, zarządzaniu zespołem, organizacją lub w pracy konsultanta podczas kampanii wyborczych

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o strategiach rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, o zachowaniach powodujących eskalację konfliktu oraz o wykorzystaniu tej wiedzy w praktyce społecznej poprzez szkolenia i konsultacje z zakresu negocjacji skupionych na meritum i mediacji

zna przyczyny uprzedzeń i skuteczne metody osłabiania uprzedzeń

zna główne koncepcje autorytaryzmu oraz rozumie negatywne konsekwencje postaw autorytarnych w polskim społeczeństwie.

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

• posiadać pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy wykorzystaniu różnych źródeł;

• posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień psychologii społecznej z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych i odniesieniem do praktyki

• ma pogłębione umiejętności analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań;

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student wykazuje:

• pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie

• Potrafi myśleć i działać w sposób krytyczny, otwarty, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii społecznej

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium końcowe

ocena aktywności na zajęciach

wykonanie zadań domowych

Student musi wykazać się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami wyniesionymi z zajęć na specjalności psychologia społeczna.

Musi pokazać umiejętność zastosowania nabytej wiedzy i kompetencji w kontekście praktycznym

Praktyki zawodowe:

brak takich wymagań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błońska
Prowadzący grup: Katarzyna Błońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błońska
Prowadzący grup: Katarzyna Błońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.