Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSYMETR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychometria
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student pozna podstawowe zasady dotyczące budowania i weryfikowania narzędzi pomiarowych stosowanych w psychologii.

Pełny opis:

Problematyka wykładu:

1. Definicje i rodzaje testów psychologicznych oraz kryteria dobroci testów psychologicznych

2. Zasady konstruowania narzędzi do pomiaru właściwości psychicznych jednostek

3. Wskaźniki dobroci pozycji oraz proces wnioskowania psychometrycznego

4. Analiza rzetelności testu

5. Analiza trafności testu

6. Normalizacja wyników uzyskanych w pomiarze testowym

7. Zasady korzystania z podręczników testowych oraz problemy etyczne związane ze stosowaniem testów

Problematyka konwersatoriów:

1. Natura testów psychologicznych i ich stosowanie

2. Podstawowe procedury konstruowania testów psychologicznych

3. Analiza pozycji testowych

4. Szacowanie rzetelności pomiaru testowego

5. Określanie obszaru zastosowania testu

6. Nadawanie znaczenia wynikom testowym

7. Praktyczne aspekty badań testowych (korzystanie z podręczników testowych)

+ co najmniej cztery zajęcia odbędą się w pracowni komputerowej w celu przećwiczenia omawianych zagadnień

Literatura:

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania testu i napisania pracy końcowej):

Anastasi A., Urbina S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Hornowska E. (2013, ew. starsze wydania). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Literatura uzupełniająca:

Brzeziński (red.) (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych : wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Brzezińska A., Brzeziński J. (2004). Skale szacunkowe w badaniach diagnostycznych. W: J. Brzeziński (red.) Metodologia badań psycho-logicznych. Wybór tekstów, s.232 – 306. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ciechanowicz A. (1990). Kulturowa adaptacja testów. (s.9 – 47 i 185 – 202). Warszawa: PTP.

Hornowska E., Paluchowski W. J. (2004). Kulturowa adaptacja testów psychologicznych. W: J. Brzeziński (red.) Metodologia badań psy-chologicznych. Wybór tekstów, s.151 – 191.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice / ; przekł. Elżbieta Hornowska (2007). Gdańsk: GWP.

Sagan, A. (2003). Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności. Źródło: http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/rzetelnosc.pdf

Efekty uczenia się:

- w zakresie wiedzy

• zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi konstruowaniem psychologicznych narzędzi pomiarowych

• zapoznanie studentów z zasadami korzystania z podręczników testowych będących podstawą diagnozy psychologicznej

- w zakresie umiejętności (w wyniku zajęć student będzie potrafił):

• ocenić przydatności określonego testu do diagnozowanego problemu (oceny trafności i rzetelności danej metody);

• zinterpretować wynik otrzymany przez osobę badaną w teście, zgodnie ze standardami psychometrycznymi;

• skonstruować normy o charakterze lokalnym;

• skonstruować własne, proste narzędzie pomiarowe

- w zakresie kompetencji student:

• potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z testowaniem i konstruowaniem narzędzi pomiarowych

• odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania na rzecz badanej osoby

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia:

1. Wykład: pozytywne zaliczenie testu końcowego

2. Konwersatoria: Skonstruowanie własnego narzędzia pomiarowego i przeprowadzenie badań walidacyjnych wraz z wyznaczeniem norm do interpretacji oraz pozytywna ocena z kolokwium.

Podstawowe kryteria:

ocena końcowa z poszczególnych form zajęć zostanie ustalona na podstawie ilości punktów uzyskanych w teście zaliczeniowym (wykład) oraz na podstawie oceny poprawności przygotowanej pracy końcowej i punktów uzyskanych na kolokwium (konwersatoria)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.