Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSYMETR-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychometria
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student pozna podstawowe zasady dotyczące budowania i weryfikowania narzędzi pomiarowych stosowanych w psychologii.

Pełny opis:

Problematyka wykładu:

1. Definicje i rodzaje testów psychologicznych oraz kryteria dobroci testów psychologicznych

2. Zasady konstruowania narzędzi do pomiaru właściwości psychicznych jednostek

3. Wskaźniki dobroci pozycji oraz proces wnioskowania psychometrycznego

4. Analiza rzetelności testu

5. Analiza trafności testu

6. Normalizacja wyników uzyskanych w pomiarze testowym

7. Zasady korzystania z podręczników testowych oraz problemy etyczne związane ze stosowaniem testów

Problematyka konwersatoriów:

1. Natura testów psychologicznych i ich stosowanie

2. Podstawowe procedury konstruowania testów psychologicznych

3. Analiza pozycji testowych

4. Szacowanie rzetelności pomiaru testowego

5. Określanie obszaru zastosowania testu

6. Nadawanie znaczenia wynikom testowym

7. Praktyczne aspekty badań testowych (korzystanie z podręczników testowych)

+ zajęcia odbywające się w pracowni komputerowej w celu przećwiczenia omawianych zagadnień

Literatura:

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania testu i napisania pracy końcowej):

Anastasi A., Urbina S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Hornowska E. (2013, ew. starsze wydania). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Literatura uzupełniająca:

Brzeziński (red.) (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych : wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Brzezińska A., Brzeziński J. (2004). Skale szacunkowe w badaniach diagnostycznych. W: J. Brzeziński (red.) Metodologia badań psycho-logicznych. Wybór tekstów, s.232 – 306. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ciechanowicz A. (1990). Kulturowa adaptacja testów. (s.9 – 47 i 185 – 202). Warszawa: PTP.

Hornowska E., Paluchowski W. J. (2004). Kulturowa adaptacja testów psychologicznych. W: J. Brzeziński (red.) Metodologia badań psy-chologicznych. Wybór tekstów, s.151 – 191.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice / ; przekł. Elżbieta Hornowska (2007). Gdańsk: GWP.

Sagan, A. (2003). Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności. Źródło: http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/rzetelnosc.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza: w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• definiować kluczowe elementy każdego narzędzia diagnostycznego

• wymienić i opisać najważniejsze elementy każdego narzędzia diagnostycznego

• zrozumieć terminologię stosowaną w psychometrii oraz znaczenie psychometrii w psychologii

• zrozumieć zasady i normy etyczne obowiązujące w sytuacji konstruowania i wykorzystywania narzędzi pomiarowych

Umiejętności: w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• Wybrać i zastosować teorie psychologiczne w celu stworzenia narzędzia pomiarowego

• Dobrać i zastosować adekwatne metody analizy danych w celu skontrowania jak najlepszego narzędzia pomiarowego

• Zebrać i zweryfikować otrzymane dane w celu określenia przydatności narzędzia pomiarowego

• Opracować zebrane dane i przedstawić je w formie raportu z walidacji narzędzia

Kompetencje społeczne: w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• pogłębioną świadomość problemów i dylematów etycznych związanych z tworzeniem i wykorzystywaniem narzędzi pomiarowych

• gotowość do realizowania zadań związanych z wykorzystanie w praktyce narzędzi pomiarowych

• profesjonalizm oraz kieruje się odpowiedzialnością za drugiego człowieka w sytuacji diagnostycznej

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia:

1. Wykład: pozytywne zaliczenie testu końcowego

2. Konwersatoria: Skonstruowanie własnego narzędzia pomiarowego i przeprowadzenie badań walidacyjnych wraz z wyznaczeniem norm do interpretacji oraz pozytywna ocena z kolokwium.

Podstawowe kryteria:

ocena końcowa z poszczególnych form zajęć zostanie ustalona na podstawie ilości punktów uzyskanych w teście zaliczeniowym (wykład) oraz na podstawie oceny poprawności przygotowanej pracy końcowej i punktów uzyskanych na kolokwium (konwersatoria)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.