Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rodzina z człowiekiem chorym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-RODZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rodzina z człowiekiem chorym
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura uzupełniająca:

Kubler-Ross E. (2007). Dzieci i śmierć. Poznań: Media Rodzina.

Kubler-Ross. E. (1998). Rozmowy o śmierci i umieraniu. Poznań: media Rodzina


Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy – dostarczenie studentowi wiedzy dotyczącej psychologicznego funkcjonowania rodziny w kryzysie nienormatywnym spowodowanym chorobą, wiedzy dotyczącej psychologii choroby oraz wiedzy medycznej w zakresie wybranych chorób;

- w zakresie umiejętności - ukształtowanie umiejętności integrowania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu psychologii i nauk medycznych;

- w zakresie kompetencji - uwrażliwienie na potrzebę ciągłego rozwoju w zakresie psychologii rodziny, psychologii choroby oraz dialogu na płaszczyźnie psycholog – lekarz. Uwrażliwienie na potrzebę przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Liczba punktów ECTS: 3

• udział w wykładach: 15h

• zadania do samodzielnego wykonania poza godzi-nami zajęć: 30h

• samodzielne przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie: 30h

Suma 75 h = 3 ECTS

Pełny opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy: dostarczenie studentowi wiedzy dotyczącej psychologicznego funkcjonowania rodziny w kryzysie nienor-ma-tywnym spowodowanym chorobą, wiedzy dotyczącej psychologii choroby oraz wiedzy medycznej w zakresie wybranych chorób;

- w zakresie umiejętności: ukształtowanie umiejętności integrowania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu psychologii i nauk medycznych;

- w zakresie kompetencji : uwrażliwienie na potrzebę ciągłego rozwoju w zakresie psychologii rodziny, psychologii choroby oraz dialogu na płaszczyźnie psycholog –lekarz. Uwrażliwienie na potrzebę przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Literatura:

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Kiełek-Rataj, E., Król, J. (2010). System rodzinny z dzieckiem autystycznym. Przegląd badań. W: J. Dzierżanowska-Peszko (red.).Człowiek chory w rodzinie. Analiza problemów i form pomocy, Opole, s. 123-152: RWWTU.

Świętochowski W. (2010). System rodzinny wobec przewlekłej choroby somatyczne: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Buczyński F. (1999). Rodzina z dzieckiem chorym na białaczkę: Wydawnictwo KUL.

Farnicka M. (2013).Między wyborem a przymusem. Rodzina a sposób radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych:Engram.

Kalus A. (2010). Choroba w rodzinie. Empiryczna użyteczność wybranych modeli teoretycznych. W:J. Dzierżanowska-Peszko (red.).Człowiek chory w rodzinie. Analiza problemów i form pomocy, Opole, s. 7-17: RWWTU.

Pietrzyk A.(2006). Ta choroba w rodzinie. Psycholog o raku: Kraków Impuls

Bartoszewska E. (2005). Formy pomocy dziecku nieuleczalnie choremu i jego rodzinie w hospicjum. Kraków: IMPULS

Pisula E. (2012). Rodzice dzieci z autyzmem. Warszawa

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Cudak, S. (2007). Wychowawcze i emocjonalne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Łódź: Akademia Hu-manistyczno-Ekonomiczna.

Świętochowski W. (2014). Choroba przewlekła w systemie rodzinnym. W: I. Janicka, H. Liberska (red). Psychologia rodziny. Warszawa PWN

.PileckaW. (2011). Percepcja i rozumienie bólu przez dzieci. W: W. Pilecka (red.). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Kra-ków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 229-243.

Ryżanowska D. (2011). Dziecko wobec cierpienia. W: W. Pilecka (red.). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Kraków: Wy-dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 244-254.

Majewicz P., Ryżanowska D. (2011). Dziecko w roli pacjenta. W: W. Pilecka (red.). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 254-266.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• definiować pojęcie sytuacji trudnej, kryzysu rodzinnego oraz choroby;

• zna charakterystykę wybranych chorób w perspektywie medycznej

• scharakteryzować wybrane modele teoretycz-ne dla badań nad rodziną w sytuacji choroby;

• scharakteryzować funkcjonowanie rodziny w sytuacji choroby jej członka: dziecka, rodzi-ca;

• zrozumieć funkcjonowanie rodziny w sytuacji choroby nowotworowej, przewlekłej i termi-nalnej;

• znać rozwojowe uwarunkowania rozumienia choroby, bólu, cierpienia i śmierci u dzieci;

• mieć psychologiczną wiedzę dotycząca nor-matywnej i patologicznej żałoby w rodzinie;

• znać teoretyczne podstawy działań interwen-cyjnych na rzecz rodziny w sytuacji choroby

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić:

• Interpretować dane obserwacyjne dotyczące rodziny w sytuacji choroby w odniesieniu do modeli teoretycznych

• wybrać właściwy sposób pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji choroby

• wytłumaczyć mechanizmy funkcjonowania rodziny w sytuacji choroby i odnieść je do praktyki w zakresie doboru metod pracy z ro-dziną oraz właściwych instytucji;

• potrafi integrować wiedzę psychologiczną z wiedzą medyczną w celu analizy złożonych problemów pomocowych i terapeutycznych a także diagnostycznych rodziny w sytuacji choroby

• potrafi sprawnie komunikować się z leka-rzami w procesie diagnozy i terapii rodziny w sytuacji choroby

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• pogłębioną świadomość poziomu swojej wie-dzy dotyczącej rodziny w sytuacji trudnej;

• rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobiste-go i zawodowego;

• ma świadomość specyfiki kontaktu z rodziną w sytuacji trudnej

• wrażliwość na zagadnienia etyki zawodowej psychologa

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia:

Wykład: egzamin pisemny

Egzamin zawiera pytania otwarte (wymień, zdefiniuj, scharakteryzuj) oraz pytania zamknięte.

Podstawowe kryteria:.

ocena końcowa z wykładu zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 50% +1 punktów z treści wykładowych

ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 70% punktów z treści wykładowych

ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów z treści wykładowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dymecka
Prowadzący grup: Joanna Dymecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dymecka
Prowadzący grup: Joanna Dymecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.