Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kliniczne seminarium badawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-SEMBADKL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kliniczne seminarium badawcze
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Literatura uzupełniająca:

B. Literatura uzupełniająca


1. Bedyńska S., Książek M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie.

2. Nowak S. (2016). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Skrócony opis:

Ukończony II rok studiów psychologicznych. Opanowanie wiedzy z przedmiotów obowiązujących na pierwszych dwóch latach studiów, szczególnie dotyczących: metodologii badań psychologicznych, psychometrii, psychologii osobowości i psychologii klinicznej.

W zakresie wiedzy - dostarczenie wiedzy z zakresu badań psychologicznych w obszarze klinicznym,

W zakresie umiejętności - ukształtowanie umiejętności rozumienia i przeprowadzania badań z zakresu psychologii klinicznej,

W zakresie kompetencji – nabycie zdolności samodzielnego przeprowadzenia badań psychologicznych w obszarze zagadnień klinicznych.

Pełny opis:

1. Przedmiot i cele klinicznych badań psychologicznych.

2. Cechy procesu badawczego.

3. Stawianie pytań badawczych, formułowanie hipotez diagnostycznych.

4. Dobór adekwatnych do problemów psychologicznych narzędzi badawczych.

5. Postępowanie badawcze związane z podejściem ilościowym i jakościowym, kształtowanie podejścia krytycznego.

6. Statystyczne opracowanie badań. Wnioskowanie z uwzględnieniem specyfiki badań klinicznych.

7. Szanse i zagrożenia w psychologicznych badaniach klinicznych – perspektywa osoby badanej i psychologa.

8. Promowanie standardów etycznych w postępowaniu badawczym.

Literatura:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. Brzeziński J. (2010). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

2. Brzeziński J., Zakrzewska M. (2008). Metodologia. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia T. 1, (s. 176-302). Gdańsk: GWP.

3. Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.). (2016). Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Brzeziński J., Chyrowicz B., Poznaniak W., Toeplitz-Wiśniewska M. (2008). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Filipiak M., Paluchowski Wł.J. Zalewski B., Tarnowska M., (red.) (2015). Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia. Warszawa: PTP.

B. Literatura uzupełniająca

1. Bedyńska S., Książek M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie.

2. Nowak S. (2016). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Posiadać precyzyjną wiadomości na temat dyscyplin psychologii klinicznej, obejmującą terminologię, teorię i metodologię badań;

• Wykazać wiedzę z zakresu metodologii prowadzenia badań z psychologii klinicznej i jej głównych zasad badawczych;

• Zaprezentować wymagane pojęcia z psychologii klinicznej i ich wpływ na rzeczywistość społeczną i kulturową oraz ich odbiór, w aspekcie mechanizmów psychologicznych.

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• Zrozumienia zasad i propozycji badawczych w perspektywie obecnych trendów i wyzwań psychologii klinicznej, umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych natury klinicznej.

• Wykorzystania warsztatu badawczego psychologii klinicznej: rozróżnia orientacje w metodologii klinicznych badań psychologicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody i techniki oraz konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski i kierunki dalszych badań z obszaru psychologii klinicznej.

• Samodzielnego przeprowadzenia badań z zakresu psychologii klinicznej, przy jednoczesnej zdolności opracowania prac badawczych w naukach społecznych, a także obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań.

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student winien posiadać:

• Zdolność do realizowania zadań zawodowych realizowania projektów badawczych z zakresu psychologii klinicznej oraz charakteryzuje się obowiązkowością w indywidualnych i zespołowych działaniach psychologicznych;

• Umiejętności zaprezentowania aktualnych zasad badawczych w psychologii klinicznej oraz rozstrzygania dylematów etycznych pracy badawczej psychologa w kontekście klinicznym;

• Potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści i badań psychologicznych z obszaru psychologii klinicznej;

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie pracy zaliczeniowej

• udział w zajęciach laboratorium: 30h

• przygotowanie do zajęć laboratorium:35h

• zadania do samodzielnego wykonania poza godzinami zajęć: 33h

• udział w konsultacjach bezpośrednich lub internetowych z nauczycielem: 2h

Suma 100 h = 4 ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.