Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczne seminarium badawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-SEMBADSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczne seminarium badawcze
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
seminaria monograficzne

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy: wyposażenie w wiedzę dotyczącą pracy badawczej psychologa;

- w zakresie umiejętności: wykształcenie umiejętności projektowania badań psychologicznych, analizy i opracowania wyników z badań w formie raportu;

- w zakresie kompetencji: uświadomienie sobie, na czym polega rola psychologa – badacza.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Wprowadzenie do metod badawczych psychologii społecznej.

2. Zakres tematyczny i procedury badawcze w psychologii społecznej.

3. Replikacje w psychologii społecznej.

4. Standardy pisania prac naukowych z psychologii wg zaleceń APA.

5. Raport z badań – analiza związków pomiędzy poszczególnymi częściami opracowania.

6. Prawidłowy przegląd literatury – źródła i kryteria doboru.

7. Formułowanie celu badań, pytań badawczych, hipotez i sposobów ich weryfikacji.

8. Projektowanie procesu badawczego ze szczególnym uwzględnieniem badań eksperymentalnych.

9. Przygotowanie narzędzi badawczych i przeprowadzenie badań.

10. Opracowanie danych i analiza wyników badań.

11. Jak przedstawić wyniki badań, czy do wizualizacji wykorzystać tabelę czy rysunek?

12. Interpretacja wyników badań, świadomość ograniczeń w wyjaśnianiu zjawisk psychologicznych (np. ze względu na zastosowane narzędzia badawcze, procedurę badań, dobór próby i jej liczebność).

13. Etyczne aspekty prowadzenia badań ze szczególnym uwzględnieniem eksperymentalnych badań terenowych.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

• Nęcka, E., Stocki, R. (2014). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy. Kraków: TAiW-PN Universitas.

• Piber- Dąbrowska, K., Cypryańska, M., Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie - dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

• Grzyb. T. (2017). Eksperyment terenowy w psychologii społecznej. Metodologia, etyka, praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

• Brzeziński, J. (2010). Część IV. Modele sprawdzania hipotez. W: J. Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych (s. 282-451). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri. Pobrane z: http://www.liberilibri.pl/ harasim-czuk

• Spendel, Z. (2016). O dylematach „metodologia-etyka” we współczesnej psychologii. Czasopismo Psychologiczne, 22, 1, 15-26.

• Wojciszke, B. (2011).Systematycznie Modyfikowane Autoreplikacje: logika programu badań empirycznych w psychologii. W: J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów (s. 44-68). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

B.Literatura uzupełniająca

B.1. wykorzystywana podczas zajęć

• Publication Manual of the American Psychological Association (2009). Washington, DC: APA.

• American Psychological Association. Pobrane z: http://www.apa.org

• Association for Psychological Science. Pobrane z: https://www.psychologicalscience.org/

B.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

• Raporty z badań w formie artykułów z czasopism psychologicznych – polskich i zagranicznych (do wyboru).

• Babbie, E. (2013). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Brzeziński, J. (2012). Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów.

• Creswell, J. W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo UJ.

• Francis, G. (2012). The Psychology of Replication and Replication in Psychology. Perspectives on Psychologi-cal Science, 7(6), 585–594. https://doi.org/10.1177/1745691612459520

• Verschuere, B., Meijer, E. H., Jim, A., Hoogesteyn, K., Orthey, R., McCarthy, R. J., … Yıldız, E. (2018). Regis-tered Replication Report on Mazar, Amir, and Ariely (2008). Advances in Methods and Practices in Psycholog-ical Science, 1(3), 299–317. https://doi.org/10.1177/2515245918781032

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Znać i stosować właściwą terminologię psychologiczną do opisu i wyjaśnienia funkcjonowania człowieka w sferze poznawczej, emocjonalnej, osobowościowej i społecznej;

• Wymienić etapy postępowania badawczego w odniesieniu do poszczególnych metod jakościowych i ilościowych;

• Zrozumieć na czym polega związek pomiędzy teorią a praktyką w pracy badawczej psychologa.

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• objaśniać sposób funkcjonowania człowieka w wybranej sferze życia społecznego;

• zastosować odpowiednie narzędzia pomiarowe do badania wybranego aspektu psychicznego funkcjonowania człowieka;

• wybrać właściwe metody statystyczne do analizy wyników badań;

• zebrać i zweryfikować dane pochodzące z badań;

• zinterpretować i wyjaśnić wyniki badań ;

• opracować materiał badawczy w formie projektu badań i raportu z badań;

• sformułować cel badań, pytania i hipotezy badawcze;

• wykorzystywać wiedzę metodologiczną do własnej pracy badawczej.

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• aktywność w zakresie analizy literatury naukowej na wybrany temat;

• zaangażowanie w pracę badawczą;

• dojrzałość w kontaktach z osobami badanymi

• rozwagę i krytycyzm w formułowaniu wniosków z badań

• odpowiedzialność w wyborze problematyki badawczej

• świadomość etycznych wyzwań związanych z procesem metodologicznym

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia:

• zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia:

1. Seminarium:

• wykonanie pracy zaliczeniowej:

o przygotowanie referatu na wybrany temat i prezentacja na zajęciach

o opracowanie projektu badań

o przeprowadzenie badań

o opracowanie raportu z badań w formie pisemnej

C. Podstawowe kryteria:

ocena końcowa z seminarium zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.