Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny - Psychoprofilaktyka uzależnień w środowisku studenckim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-W-MON-44 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Psychoprofilaktyka uzależnień w środowisku studenckim
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy: dostarczenie wiedzy z zakresu psychoprofilaktyki uzależnień w środowisku studenckim

- w zakresie umiejętności: wykształcenie umiejętności analizowania czynników ryzyka, w celu zapobieganiu nadmiernemu zażywaniu substancji przez studentów

- w zakresie kompetencji: uświadomienie roli psychologa w kształtowaniu bezpiecznego, wolnego od nałogów środowiska studenckiego

Pełny opis:

Treści programowe:

A.Problematyka wykładu:

1. Wprowadzenie do problematyki zażywania substancji psychoaktywnych przez studentów. Określenie celów i sposobów realizacji zajęć, jak również możliwości zaliczenia przedmiotu.

2. Koszty zażywania substancji. Przegląd badań nad rozpowszechnieniem zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną.

3. Rozpowszechnienie picia alkoholu wśród studentów – wyniki badań własnych.

4. Rozpowszechnienie zażywania substancji wśród studentów – wyniki badań własnych.

5. Związki między zażywaniem substancji psychoaktywnych przez studentów a wybranymi zmiennymi psychospołecznymi – badania własne.

6. Przegląd metod, strategii i programów, stosowanych w ramach profilaktyki uzależnień wśród młodzieży szkolnej i studenckiej w Polsce.

7. Podsumowanie materiału – kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. Rogowska, A. (2016). Problematic use of psychoactive substances in undergraduates: a comparison of four patterns of substance use,Journal of Substance Use, 21(3), 304-8. DOI: 10.3109/14659891.2015.1021865.

2. Rogowska, A. (2015). Rozpowszechnienie zażywania substancji psychoaktywnych przez studentów. Problemy Higieny i Epidemiologii, 96(1), 232-239.

3. Rogowska A. (2014). Association between Type A/B Behavior Pattern and Alcohol Consumption in Undergraduate Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 159, 682 – 685. doi:10.1016/j.sbspro.2014.12.468.

4. Rogowska, A., Wojciechowska-Maszkowska, B., Borzucka D. (2016). Health behaviors of undergraduate students: a comparison of physical education and technical faculties. CBU International Conference Proceedings, 4, 622-630.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Profilaktyka. Dostęp on-line: http://www.kbpn.gov.pl/profilaktyka.htm?id=104890

2. Planning Alcohol Interventions Using NIAAA’s. Dostęp on-line: https://www.collegedrinkingprevention.gov/CollegeAIM/Resources/NIAAA_College_Matrix_Booklet.pdf

3. Sierosławski, J. (2004). Badanie ankietowe na temat używania substancji psychoaktywnych przez studentów: Studenci 2004. Dostęp on-line: http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/studenci-2004-raport-z-badania-ankietowego-na-temat-uzywania-substancji-psychoaktywnych-przez-studentow/

4. System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Dostęp on-line: http://programyrekomendowane.pl

5. What Colleges Need to Know Now: An Update on College Drinking (2007). College Drinking – Change the Culture. Dostęp on-line: https://www.collegedrinkingprevention.gov/media/1College_Bulletin-508_361C4E.pdf

B. Literatura uzupełniająca

1. Borucka, A., Ostaszewski, K. (2008). Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia. Medycyna Wieku Rozwojowego, 12(1): 587–597. Dostęp on-line: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2777715/pdf/nihms74027.pdf

2. Piotrowski, P., Zajączkowski, K. (2003). Profilaktyka w gimnazjum: projektowanie, realizacja i ewaluacja programów. Kraków: Impuls.

3. Prajsner, M. (2003). Młodzież z grup ryzyka: Perspektywy profilaktyki. Warszawa: PARPA.

4. Profilaktyka narkomanii w szkołach. Informacja o wynikach kontroli NIK. Dostęp on-line: https://www.nik.gov.pl/plik/id,5334,vp,6917.pdf

5. Rogowska, A. (2015). The Pattern of Direct and Instrumental Motivation for Illicit Substance Use. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 205, 261-270.

6. Rogowska A. (2014). Profilaktyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych w opinii studentów. [W:] P. F. Nowak i A. M. Rogowska (red.), Promocja zdrowia w środowisku szkolnym, s. 199-213, Racibórz: Wydawnictwo PWSZ w Ra-ciborzu.

7. Rogowska, A. (2009). Studencki wzór picia alkoholu. [W:] K. Janowski, M. Arytmiak (red.), Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne, 555-567. Lublin: Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej.

8. Sołtysiak, T. (2008). Zjawiska patologiczne wśród studentów. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

9. Sołtysiak, T., Kowalczyk-Jamnicka, M., red. (2007). Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdzia-łań. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

10. Szymańska, J. (2002). Programy profilaktyczne: podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: CMPPP.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• definiować pojęcia, dotyczące profilaktyki uzależnień.

• scharakteryzować cele, strategie i metody działań profilaktycznych,

• przedstawić wyniki badań nad rozpowszechnieniem

• wymienić i opisać poszczególne poziomy profilaktyki

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić:

• wytłumaczyć wpływ wybranych czynników psychospołecznych na zażywanie substancji przez młodzież szkolną

• zastosować odpowiedni program profilaktyczny w danej placówce szkolnej

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student wykazuje:

• pogłębioną świadomość roli psychologa szkolnego w działaniach profilaktycznych

• odpowiedzialność w samodzielnym opracowaniu materiału do kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia:

• zaliczenie z oceną

Forma zaliczenia wykładu:

• kolokwium pisemne (pytania otwarte)

Podstawowe kryteria:

ocena końcowa z kolokwium zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dostateczna plus: jeśli student uzyska powyżej 70% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 80% punktów

• ocena dobra plus: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska 100% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.