Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny - Koncepcje osobowości w praktyce diagnostycznej i terapeutycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-W-MON-51 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Koncepcje osobowości w praktyce diagnostycznej i terapeutycznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Dostarczenie wiedzy na temat metod charakterystycznych dla poszczególnych teorii w zakresie badań nad różnymi aspektami osobowości. Przedmiot obejmuje pogłębioną i wiedzę z zakresu osobowościowej i społecznej diagnozy psychologicznej w kontekście wybranych teorii osobowości. Zasadniczym celem zajęć w zakresie umiejętności jest wskazanie na potrzebę oparcia działań diagnostycznych i terapeutycznych na zweryfikowanych koncepcjach osobowości. Zaprezentowane treści będą podejmowały, w każdym z tych wymiarów, sferę etyki zawodowej.

Pełny opis:

Zagadnienia szczegółowe:

1. Konteksty społeczne wybranych teorii osobowości

2. Trzy główne zagadnienia teorii osobowości: - struktura osobowości - czym jest osobowość, - rozwój i funkcje osobowości - dlaczego człowiek zachowuje się w określony sposób, - metody badania osobowości – metody jakościowe i ilościowe.

3. Koncepcje psychodynamiczne (struktura osobowości, rozwój, metody badawcze).

4. Neopsychoanaliza. Koncepcja K. Horney, E. Fromm.

5. Teorie cech i teorie czynnikowe. Znaczenie teorii dla rozwoju myśli psychologicznej, postulat systemowego eklektyzmu, koncepcja dojrzałej osobowości.

6. Teorie cech i teorie czynnikowe.

7. Koncepcja personologii i motywacyjna teoria potrzeb. Teoria SDT i MOA.

8. Humanistyczne teorie osobowości: Organizmiczne podejście C. Rogersa; Koncepcja metamotywacji A. Maslowa.

9. Wybrane współczesne koncepcje osobowości: koncepcja Psychologii Pozytywnej M. Seligmana.

10. Wybrane polskie koncepcje osobowości: Teoria Dezintegracji Pozytywnej K. Dąbrowskiego.

11. Umiejętność integrowania danych empirycznych pochodzących z różnych źródeł i ich interpretacja w świetle teorii.

12. Promowanie standardów postępowania diagnostycznego w świetle wybranych koncepcji osobowości.

13. Wymiar etyczny w postępowaniu diagnostycznym.

14. Podsumowanie

Literatura:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. Hall C.S., Lindzey G., Campbell J.B. (2006): Teorie osobowości. Nowe Wydanie. Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Horney K. (2009). Neurotyczna osobowość naszych czasów. Poznań: Rebis.

3. Hornowska E. (2001). Testy psychologiczne: teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

4. Mróz B. (2011). Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla. Uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

5. Mróz B. (2015). 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

6. Adler A. (1986). Sens życia. Warszawa: PWN.

7. Bandura A. (2007). Teoria społecznego uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

8. Dąbrowski K. (1975). Osobowość i jej kształtowanie przez dezintegrację pozytywną. Warszawa: PTHP.

9. Fromm E. (2005). Ucieczka od wolności. Warszawa: Czytelnik.

10. Jung C. G. (1993). Archetypy i symbole. Warszawa: Czytelnik.

11. Maslow A. H. (2010). Motywacja i osobowość. Warszawa: PWN.

12. Mróz A. (2009). Rozwój osobowy człowieka - badania w kontekście teorii dezintegracji pozytywnej. Lublin: TN KUL.

13. Oleś P., Drat-Ruszczak K. (2008). Osobowość. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

14. Pervin L. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca

15. Gałdowa A. (1999): Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-skiego.

16. Gasiul H. (2006): Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Diffin.

17. Niedźwieńska A. (red.) (2005): Zmiana osobowości. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-lońskiego.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W01 – Zna i definiuje podstawowe założenia i koncepcje w obszarze psychologii osobowości, wymienia ich zalety i ograniczenia.

K_W03– Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę nt. specyfiki przedmiotowej i metodologicznej psychologii osobowości (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych.

K_W07 – Posiada rozszerzoną wiedzę o wpływie na rzeczywistość społeczną i kulturową oraz jej odbiorze, w aspekcie mechanizmów psychologicznych.

Umiejętności:

K_U05 Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań.

K_U07 – Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się poprzez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia*:

• egzamin (wykład)

*Obecność na zajęciach nie stanowi potwierdzenia uzyskania żadnego efektu kształcenia.

B. Formy zaliczenia:

1. Pisemny egzamin z treści przedmiotu (wykład)

C. Podstawowe kryteria: Oceny lub wymagania zaliczeniowe określane są indywidualnie, jednak powinny zachować stosowność wobec zaplanowanych efektów kształcenia.

Egzamin

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 55% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 70% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 85% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.