Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny - Psychologia sportu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-W-MON-57 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Psychologia sportu
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy: dostarczenie wiedzy na temat psychologicznych uwarunkowań aktywności fizycznej i sportu

- w zakresie umiejętności: wykształcenie umiejętności rozpoznawania potrzeb sportowca w sferze psychospołecznej

- w zakresie kompetencji: uświadomienie możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii sportu w różnych sytuacjach w codziennym życiu

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do psychologii sportu – cele i zadania, teoria a praktyka.

2. Procesy percepcyjne a działalność sportowa.

3. Rola uwagi i wyobraźni w aktywności sportowej.

4. Pamięć. Mnemotechniki ruchowe. Uczenie się motoryczne.

5. Kontrola emocjonalna w działalności sportowej. Agresja w sporcie.

6. Strategie radzenia sobie ze stresem. Treningi relaksacyjne.

7. Motywacja w sporcie. Wyznaczanie celów. Umiejscowienie kontroli. Style atrybucyjne.

8. Potrzeby i motywacja osiągnięć sportowych. Poziomy aspiracji w sporcie.

9. Osobowość sportowców. Samoocena i jej rola w działalności sportowej.

10. Różnice indywidualne a sport: temperament, inteligencja, zdolności i uzdolnienia sportowe.

11. Obszary wsparcia psychologicznego sportowca.

12. Procesy grupowe w sportach zespołowych.

13. Kształtowanie się postaw. Postawy prozdrowotne.

14. Rozwój aktywności fizycznej.

15. Podsumowanie wiedzy – kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. Gracz, J., Sankowski, T. (2000). Psychologia sportu. Poznań: AWF.

2. Jarvis, M. (2003). Psychologia sportu. Gdańsk: GWP.

3. Blecharz, J. (2006). Psychologia we współczesnym sporcie – punkt wyjścia i możliwości rozwoju. Przegląd Psycholo-giczny, 49(4), 445-462. Dostęp on-line: http://www.kul.pl/files/714/nowy_folder/4.49.2006_art.5.pdf

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Gracz, J. (1998). Psychospołeczne uwarunkowania aktywności sportowej człowieka. Poznań: AWF.

2. Łuszczyńska, A. (2011). Psychologia sportu i aktywności fizycznej: Zagadnienia kliniczne. Warszawa: PWN.

B. Literatura uzupełniająca

1. Cramer, D., Jackschath, B. (1998). Psychologia piłki nożnej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza MARSHAL.

2. Hemmings, B., Holder, T., red. (2009). Psychologia sportu: Studia przypadków. Warszawa: PWN.

3. Kostorz, J., Rogowska, A., red. (2015). Osobowość trenera - wychowawcy w kulturze fizycznej. Opole: Studio IM-PRESO.

3. Parzelski, D., red. (2006). Psychologia w sporcie: Teoria, badania, praktyka. Warszawa: Wydawnictwo UW.

4. Rogowska, A, Kuśnierz, C. (2012). Coping of Judo Competitors in the context of Gender, Age, Years of Practice, and Skill Level. Journal of Applied Sport Psychology, 24(4): 445-464.

5. Rogowska, A. M., Kuśnierz, C. (2013). Determinants of the attitude towards combat sports and martial arts. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 4(2): 185-190.

6. Rogowska, A., Wojciechowska-Maszkowska B., Borzucka D. (2014). The relationship between postural balance and temperament in adults involved in recreational football, Medycyna Sportowa, 30(4): 271-277.

7. Wojciechowska-Maszkowska B., Borzucka D., Rogowska A., Kuczyński M. (2016). The relationship between postural control and self-reported engagement in physical activity in young and older age. Journal of Aging and Physical Activity, 24: 196-200.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• definiować pojęcia związane z psychologią sportu

• scharakteryzować psychospołeczne aspekty działalności sportowej i aktywności fizycznej

• wymienić i opisać obszary wsparcia psychologicznego sportowca

• Przedstawić etapy rozwoju motorycznego

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

• zdiagnozować problem sportowca oraz zaplanować sposoby jego rozwiązania i cele do osiągnięcia

• samodzielnie przygotować się do kolokwium

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student wykazuje:

• aktywność w zakresie samodzielnego studiowania wiedzy z psychologii sportu

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną

Formy zaliczenia:

• kolokwium pisemne (pytania otwarte)

Podstawowe kryteria:

ocena końcowa z kolokwium zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dostateczna plus: jeśli student uzyska powyżej 70% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 80% punktów

• ocena dobra plus: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska 100% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.