Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny - Wprowadzenie do umiejętności akademickich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-W-MON-59 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Wprowadzenie do umiejętności akademickich
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką języka naukowego w psychologii, rozwijanie wiedzy w zakresie rozróżniania pojęć naukowych i potocznych oraz zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat głównych nurtów psychologii naukowej.

Pełny opis:

Problematyka zajęć obejmuje następujące treści:

1. Wprowadzenie do zagadnienia umiejętności akademickich – psychologia jako nauka empiryczna

2. Podstawowe terminy empiryczne używane w psychologii

3. Tworzenie własnej bazy teoretycznej – jak i gdzie szukać materiałów

4. Umiejętność czytania tekstów empirycznych (analiza wyników i wnioskowanie)

5. Źródła pomocne w planowaniu i opracowywaniu własnych projektów badawczych

6. Komunikowanie wyników badań własnych

7. Teksty naukowe a popularnonaukowe

8. Ochrona własności intelektualnej i plagiat

Literatura:

Piber-Dąbrowska, K. , Cyryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B. i Zechmiester, J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Posługiwać się terminologią używaną w psychologii uwzględniającej badania empiryczne na poziomie rozszerzonym;

• korzystać z pogłębionej i uporządkowanej wiedzy na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej psychologii (znać główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i meto-dy badań stosowanych w naukach społecznych);

• wykorzystać ze zrozumieniem podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz norm etycznych i zawodowych

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• pogłębionego obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych również przy wykorzystaniu źródeł z zastosowaniem technologii informatycznej (ICT);

• formułowania problemów badawczych; prezentowania i interpretowania wyników badań, wyciągania wniosków;

• samodzielnego planowania i realizowania własnego uczenia się

Kompetencje społeczne:

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• gotowość do realizowania zadań zawodowych; aktywność, wytrwałość w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; zaangażowanie we współpracę;

• krytycyzm wobec odbieranych treści, zwłaszcza prezentowanych w materiałach popularnonaukowych

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie zadań zaliczeniowych oddawanych w formie pisemnej w trakcie wskazanych przez prowadzącą zajęć:

o sporządzenie spisu literatury psychologicznej na wy-brany temat zgodnie ze standardami APA

o sparafrazowanie i podsumowanie wybranego fragmentu wstępu teoretycznego artykułu naukowego

o przygotowanie krótkiego streszczenia wyników opisanych w wybranym artykule naukowym

o przygotowanie streszczenia badania na wybrany przez siebie temat (ewentualnie w oparciu o dane zawarte w wybranym przez studenta artykule)

o opracowanie projektu posteru z wybranego przez studenta fragmentu tekstu empirycznego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.