Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny - Pozytywne starzenie się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-W-MON-61 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Pozytywne starzenie się
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia podejmują tematykę pozytywnego starzenia się człowieka oraz charakteryzują czynniki wpływające na pomyślny przebieg tego procesu.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy

Celem kursu jest scharakteryzowanie procesów związanych ze starzeniem się człowieka (zarówno w wymiarze fizjologicznym, jak i psychologicznym czy społecznym), jak i czynników wpływających na pozytywny/ pomyślny ich przebieg.

- w zakresie umiejętności

Zdobyta wiedza ma pozwolić słuchaczom nabyć podstawową umiejętność rozpoznawania etapów starzenia się i umiejętność określania czynników (zewnętrznych i wewnętrznych) sprzyjających pomyślnemu starzeniu się.

- w zakresie kompetencji

Uświadomienie, że starzenie się jest złożonym procesem, a starość człowieka jest wieloetapowa i wielowymiarowa.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć :

Hill, R.D. (2009). Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesienie życia. (rozdz.1,2,3 i 7). Warszawa : MT Biznes

Steuden, S. (2014/2011). Psychologia starzenia się i starości . Warszawa : PWN

Steuden, S. i Marczuk M. (2006) Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin: Wydawnictwo KUL

• rozdz. „Aktywność społeczna i osobista ludzi starszych”

• rozdz. „Starość jako wyzwanie”

• rozdz. „Rola człowieka starszego w rodzinie i społeczeństwie”

B. Literatura uzupełniająca

• Bień B. (1997) Starzenie się pomyślne versus zwyczajne, Gerontologia Polska, nr 5, 40–44

• Brzezińska M.(2011) Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości. Difin: Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Scharakteryzować podstawowe terminy związane z psychologią starzenia się

• Znać etapy starzenia się człowieka

• Scharakteryzować główne czynniki związane z po-myślnym starzeniem się

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• sprawnie i precyzyjnie wyjaśniać w oparciu o wiedzę teoretyczną zjawiska związane z procesami starzenia się

• wykorzystać wiedzę teoretyczną z psychologii starzenia się w konstruowaniu projektów badawczych i interwencji praktycznych

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• świadomość swojej wiedzy na temat procesów starzenia się człowieka z koniecznością wzbogacania jej o nowy doniesienia naukowe

• posiada świadomość wpływu szeroko rozumianej aktywności oraz kontaktu z drugim człowiekiem na pozytywny przebieg procesu starzenia się człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia wykładu wymagana jest obecność podczas zajęć oraz zaliczenie testu końcowego na ocenę pozytywną

Podstawowe kryteria:

• Pozytywna ocena z kolokwium: test jednokrotnego wyboru, w którym ocena dostateczna to ponad 51% punktów.

• Test z oceną niedostateczną należy poprawić. Poprawka może być tylko jedna. Poprawiać można jedynie prace, które uzyskały ocenę niedostateczną. Pozytywne oceny z testu nie podlegają negocjacji.

• Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze (opuszczenie 2 tematów zajęć). Wówczas nieobecność należy zaliczyć na konsultacjach lub w innym ustalony z prowadzącym terminie. Opuszczenie więcej niż trzech zajęć (tematów) w semestrze uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skałacka
Prowadzący grup: Katarzyna Skałacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.