Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny - Polska transformacja w teoriach i badaniach psychologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-W-MON-63 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Polska transformacja w teoriach i badaniach psychologicznych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Celem kursu jest pokazanie dorobku polskiej makropsychologii, która pragnie zrozumieć psychologiczne źródła, mechanizmy i konsekwencje zmiany systemowej jaka zaszła w Polsce po roku 1989. Makropsychologia to socjologiczna psychologia społeczna, której celem jest wyjście poza tradycyjną psychologię społeczną, aby zrozumieć jednostkę w szerszym kontekście transformacji ustrojowej. Będą poddane analizie na poziomie jednostkowym i społecznym te przekonania i wartości, które sprzyjają rozwojowi w gospodarce wolnorynkowej i demokracji lub stanowią mentalny „hamulec” czyli m.in. takie czynniki jak poziom zaufania interpersonalnego, dobrostanu psychicznego Polaków, poczucia krzywdy, potrzeby osiągnięć, protestanckiej etyki pracy, alienacji czy autorytaryzmu.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Zmiany systemowe a mentalność polskiego społeczeństwa. Psychologiczne koszty transformacji ustrojowej.

2. Psychologiczne korzenie kapitalizmu: etyka produktywności w Polsce. Korozja charakteru w nowym kapitalizmie.

3. Sprawiedliwość społeczna i ideologia merytokratyczna w badaniach psychologów

4. Legitymizacja systemu czy delegitymizacja systemu w Polsce? Badania w Polsce i porównania Polska-USA.

5. Dynamika i źródła autorytaryzmu oraz alienacji politycznej Polaków po 1989 r.

Literatura:

Wykaz literatury*

A.1. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (kolokwium:

Bronowicka, A. (2007). Alienacja polityczna i poczucie zagrożenia a dynamika akceptacji rządów silnej ręki w okresie transformacji systemowej. W: J. Klebaniuk (red.), Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej (s. 397-419). Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Bronowicka A. & Rybicka J. (2011). Akceptacja etyki produktywności i merytokratycznych kryteriów wynagradzania wśród studentów (w:) Lucyna Golińska, Eleonora Bielawska Batorowicz (red.) „Rodzina i praca w warunkach kryzysu” , Łódź: Wy-dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Drogosz W. M. (red., 2004)), Jak Polacy wygrywają, jak Polacy przegrywają. Gdańsk: GWP.

Drogosz M. (red. 2018). Podzielony umysł społeczny. Polacy po ćwierćwieczu demokracji. Warszawa: Liberi Libri

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Diagnoza Społeczna’15 i wybrane raporty CBOS 2017-2018

Fatyga, B. (2002). Polska młodzież w okresie przemian. W: W. M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na prze-łomie XX i XXI wieku. (s. 302-326). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Korzeniowski K.(2000) – Makropsychologia – co to takiego?, Czasopismo Psychologiczne, tom 6, numery 3-4

Korzeniowski K. (2002). Autorytaryzm i jego psychospołeczne konsekwencje. (w:) K. Skarżyńska (red.)- Podstawy psychologii politycznej, , Zysk i S-ka

Skarżyńska, K, Radkiewicz, P. (2007). Zakres zaufania do ludzi a przekonania o świecie i doświadczenia społeczne. Dwa typy zaufania i ich rola w kapitale społecznym. Kolokwia Psychologiczne, 16, 55-72

Literatura uzupełniająca

Bronowicka, A.(2009). Protestancka etyka pracy: porównanie przekonań studentów amerykańskich i polskich. (w: ) D. Walczak-Duraj (red.)”Wartości i postawy młodzieży polskiej”, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, str.83-94.

Czapiński J. (2004). Ekonomiczne przesłanki i efekty dobrostanu psychicznego (w:) Tyszka T. Psychologia ekonomiczna, GWP.

Wojciszke B. (2002). Potoczne rozumienie moralności (w: ) M. Lewicka (red.) Jednostka i społeczeństwo. Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

Wiedza - K_W01, K_W03, K_W07

zna terminologię używaną w makropsychologii oraz jej zastosowanie w naukach społecznych (socjologia, politologia, ekonomia)

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych źródeł, mechanizmów i konsekwencji zmiany systemowej jaka zaszła w Polsce po roku 1989 oraz o przekonaniach i wartościach jednostki, które sprzyjają rozwojowi w gospodarce wolnorynkowej i demokracji

Posiada rozszerzoną wiedzę o wpływie systemu społeczno-politycznego i gospodarczego oraz współczesnej kultury na jednostkę w aspekcie mechanizmów psychologicznych.

Umiejętności - K_U01 i K_U02

Posiada umiejętność interpretacji zachowania jednostki w kontekście zmiany kulturowej, społeczno-politycznej i gospodarczej na podstawie analizy raportów z badań przeprowadzanych na reprezentatywnych próbach w Polsce takich jak Diagnoza Społeczna czy raporty CBOS, dane GUS.

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu makropsychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy problemów społecznych i projektowania działań inicjujących zmianę społeczną;

Kompetencje społeczne - K_K03

Potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści, posiada własną refleksję w zakresie zmian w postawach i systemie wartości jednostki w okresie dynamicznych zmian kulturowych, społeczno-politycznych i gospodarczych na podstawie prezentowanych w ramach przedmiotu teorii i wyników badań.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne w formie testu

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska 50% punktów + 1

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 70% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Praktyki zawodowe:

NIE DOTYCZY

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.